Екскурсія артефактами будівництва метро на Троєщину

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми бага­то­рі­чно­го будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну.

Ми побу­ва­ли на будмай­дан­чи­ку №350 стан­ції «Про­ми­сло­ва» на пів­но­чі Тро­є­щи­ни, про­їха­ли­ся вздовж про­спе­кту Мая­ков­сько­го, на яко­му є зем­ле­ві­двід під метро, побу­ва­ли на бере­гах озе­ра Рай­ду­жне, озна­йо­мив­шись із тра­су­ва­н­ням самої лінії. Потім заві­та­ли до циган­сько­го табо­ру на 25‑й і 26‑й ліні­ях Руса­нів­ських садів, уздовж яких має прой­ти про­дов­же­н­ня метро­мо­сту, поба­чи­ли зали­шки дачних буди­но­чків, а також мону­мен­таль­ні хоро­ми, які зава­жа­ють буду­ва­ти лінію далі. Про­йшли вздовж мосту техно­ло­гі­чним пере­хо­дом через зато­ку Десен­ка, поба­чи­ли зни­зу одно­ймен­ну стан­цію в кон­стру­кці­ях. Потім заїха­ли на тери­то­рію Рем­ди­зе­ля й Лен­ку­зні, де зараз потро­ху буду­ю­ться з’їзди з мосту. Спу­сти­ли­ся на набе­ре­жну, щоб кра­ще роз­ди­ви­ти­ся аро­чний міст. Насам­кі­нець поба­чи­ли кіль­ка неща­сних секцій туне­лю неда­ле­ко від стан­ції «Тара­са Шев­чен­ка», з якої запла­но­ва­но пере­сад­ку на стан­цію «Поділь­ська».

Увесь про­цес супро­во­джу­вав­ся роз­по­від­я­ми й істо­рі­я­ми про будів­ни­цтво, кар­та­ми лінії, схе­ма­ми стан­цій і пере­го­нів, рен­де­ра­ми оздо­бле­н­ня стан­цій, а також доре­чни­ми комен­та­ря­ми щодо пото­чно­го ста­ну справ.

Усі мої фото­гра­фії з екс­кур­сії можна поба­чи­ти за поси­ла­н­ням.

Олег зро­бив хоро­шу спра­ву (при­чо­му, дві­чі, бо сьо­го­дні була повтор­на екс­кур­сія для тих, хто не зміг долу­чи­ти­ся мину­ло­го разу).

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.