Підсумки 2015–го року

Тра­ди­цій­но, про­гра­му на пото­чний рік (май­же) вичер­па­но, і тепер я в Кар­па­тах, а цей запис має опу­блі­ку­ва­ти­ся авто­ма­ти­чно.

Давай­те я спро­бую зга­да­ти, чим цей рік був для мене осо­бли­вим.

Ну, по-пер­ше, на поча­тку року я також їздив у Кар­па­ти, і нага­даю, що то був уза­га­лі пер­ший раз, коли я при­їхав туди взим­ку. Лижі також були впер­ше. Оче­ви­дно, мені спо­до­ба­ло­ся настіль­ки, що я зва­жив­ся Новий рік стрі­ча­ти саме там, хоча цьо­го разу в дещо іншо­му місці. Тоді ми були у Плав’є, зараз — у Кра­сії. Коли повер­ну­ся, спро­бую порів­ня­ти вра­же­н­ня.

Цей рік був також бага­тий на від­ві­ду­ва­н­ня різних кон­цер­тів, вистав і всі­ля­ких інших куль­тур­них захо­дів. Місте­рія, Сим­фо­ма­нія, тра­ди­цій­ні вечо­ри кла­си­чної музи­ки, модер­ні виста­ви на камер­них сце­нах нових і моло­дих теа­трів, автор­ське і тра­ди­цій­не кіно, Фран­цузь­ка весна, Книж­ко­вий арсе­нал, вистав­ка котів, фести­валь вина тощо. Влі­тку був над­чу­до­вий три­ва­лий фести­валь Kyiv Open Air, на яко­му щови­хі­дних гра­ли і джа­зо­ві вико­нав­ці, і роке­ри. Пам’ятаю, напри­клад, гурт «Настя­Зни­кає» (соул). І ще, напри­клад, Adu-Aleksandrov Band. Оці­ніть варі­а­тив­ність, мас­штаб і якість. Восе­ни вза­га­лі був кіль­ка­ден­ний фести­валь пива на Вистав­ко­во­му цен­трі, і там окрім пива була і Fontaliza, і ВВ, і кого там тіль­ки не було. Про­чи­та­но дуже бага­то книг, і худож­ки, і мему­а­рів, і нау­ко­во-попу­ляр­них. Я від­крив для себе кіль­ка гур­тів і музи­чних кана­лів. Напри­клад, «Своё Радио», які кру­тять непо­псо­ву музи­ку, а на ефі­ри іно­ді запро­шу­ють таких вико­нав­ців, яких хоче­ться слу­ха­ти ще. Зага­лом, із куль­тур­ної точки зору рік минув дово­лі наси­че­но.

До речі, окре­мим ряд­ком музи­чним гур­том року ого­ло­шу­є­ться Cats Park. І окре­мо від­зна­ча­є­ться соліс­тка цьо­го гур­ту Юля Худя­ко­ва.

Цей рік був най­більш наси­че­ним вело­ро­ком. Я нака­тав п’ять Кри­ти­чних мас (а це близь­ко 300 км), май­же щодня їздив вело­си­пе­дом на робо­ту, поки було тепло, падав і ламав руку (тепер я знаю, наві­що купив шолом — голо­ва лиши­ла­ся ціла), від­ка­тав Вело­день, їздив у Пущу. Наку­пив собі різних кори­сних штук на вело­си­пед, а от кіль­ка днів тому ще й ліхта­ри­ки при­їха­ли, тому в ново­му сезо­ні ката­ти­му і нічні тра­си. Пері­о­ди­чний ремонт тіль­ки доро­гу­ва­тий, а так дуже кори­сне заня­т­тя.

Ще я впер­ше з’їздив на море. Зві­сно, я був і в Кри­му, і в Оде­сі, але ніко­ли не купав­ся (у Кри­му діло було ще в шко­лі десь у кін­ці вере­сня, а в Оде­сі два роки тому на поча­тку весни). Цьо­го ж разу був дикий пляж і меду­зи, най­кра­ще вино Укра­ї­ни з най­кра­щи­ми вино­ро­ба­ми і най­за­ти­шні­ший вечір понад бере­гом Бей­ку­сько­го лима­ну, де злі­ва Сон­це сідає в море, а спра­ва під­ні­ма­є­ться вели­че­зний Місяць.

Щоб три­ма­ти себе в тону­сі, узяв­ся за вивче­н­ня дру­гої іно­зем­ної — іта­лій­ської. Займа­ю­ся цим потро­ху, але регу­ляр­но, і в голо­ві щось лиша­є­ться. Імо­вір­но, далі бра­ти­му­ся ще за щось, оскіль­ки, як вияви­ло­ся, зді­бно­сті до вивче­н­ня мов ніку­ди не діли­ся.

Фото­гра­фу­вав мало. Була одна фото­се­сія, також фоткав вело­па­рад дів­чат. Кіль­ка фото з Кар­пат при­віз (цьо­го разу спо­ді­ва­ю­ся при­вез­ти ще). Фото­те­хні­ку час­тко­во про­дав, але хочу про­да­ти все, щоб оно­ви­ти­ся.

Окре­мо хочу зга­да­ти про про­дов­же­н­ня робо­ти над opensource-про­е­кта­ми. На робо­ті актив­но пиляю dnsbalancer, для себе все так же pf-kernel, зно­ву взяв­ся за пере­клад ruTorrent (і навіть замі­нив ним Transmission). Також узяв­ся за дебаг GlusterFS і NFS-Ganesha, хочу доби­ти роз­ро­бни­ків, щоб дове­ли ці шту­ки до нор­маль­но­го ста­ну.

Рік був і прав­да наси­че­ним, і це навіть якщо не тор­ка­ти­ся суспіль­но-полі­ти­чних питань. Мені 26, бага­то чого незро­зумі­ло­го з люд­ських від­но­син ста­ло про­ясню­ва­ти­ся остан­ні­ми міся­ця­ми. Мабуть, одні­єю з най­ва­жли­ві­ших думок, яку я вино­шу з цьо­го року, є дум­ка про те, що регу­ляр­на робо­та над собою не тіль­ки в осві­тньо­му пла­ні кори­сна і потрі­бна.

Так от. Бажаю всім і собі, щоб насту­пний рік був ще більш актив­ним і різно­ма­ні­тним, аніж цей.

Мітки:
2 коментарі в “Підсумки 2015–го року
  1. sashyn сказав:

    З новим роком!)

  2. Oleksandr Natalenko сказав:

    І тебе.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.