Підсумки 2014–го року

Для мене про­гра­ма на пото­чний рік вичер­па­ла­ся, і поки я зараз сиджу на заклю­чно­му кон­цер­ті в Націо­наль­ній філар­мо­нії Укра­ї­ни й зача­ро­ва­но див­лю­ся на те, як Роман Кофман дири­гує камер­ним орке­стром, бот люб’язно публі­кує цей запис.

Насам­пе­ред, заува­жу, що в цьо­му запи­сі не буде нічо­го ні про АТО, ні про валю­тний курс, ні про осо­би­стий нега­тив. Спро­бу­є­мо під ялин­ку покла­сти тіль­ки пози­тив­ні вра­же­н­ня і з ними ж увійти в новий рік. Також я від­хо­джу від фор­ма­ту пере­ка­зу­ва­н­ня подій помі­ся­чно, кон­цен­тру­ю­чи­ся тіль­ки на голов­но­му в довіль­но­му поряд­ку.

Насам­пе­ред, цей рік мені запам’ятається тим, що я впер­ше при­йшов пра­цю­ва­ти у вели­ку ком­па­нію. Нага­дую, що наре­шті я не займа­ю­ся всім-і-нічим у непро­філь­ній орга­ні­за­ції (про яку я не хочу нічо­го публі­чно гово­ри­ти), а пра­цюю в кон­кре­тно­му напря­мі на вістрі техно­ло­гій вір­ту­а­лі­за­ції, при­чо­му спе­ци­фі­ка робо­ти вима­гає при­ду­му­ва­ти зада­чі пере­ва­жно само­му для себе, чому я радий. Можна і попро­гра­му­ва­ти, і поа­дмі­ни­ти, і схе­ми архі­те­ктур обчи­слю­валь­них систем пома­лю­ва­ти, а потім це все роз­гор­та­ти. І це вкрай пози­тив­но для само­ро­з­ви­тку.

Дру­га пози­ція, про яку хоче­ться зга­да­ти, це те, що кри­пто­гра­фія ста­ла більш поши­ре­ним і зви­чай­ним яви­щем. Це сто­су­є­ться і HTTPS, який я впро­ва­див у себе май­же всю­ди, і голо­со­вої кри­пто­те­ле­фо­нії, над якою пев­ним чином пра­цюю у віль­ний час, і деякі більш дрі­бні про­е­кти, пов’язані з цим напря­мом. Радує те, що сер­йо­зне став­ле­н­ня до захи­ще­но­сті про­йшло етап адмін­ських забав і ста­ло таким же невід’ємним еле­мен­том суча­сних мереж зв’язку (від­но­сно зви­чай­но­го спо­жи­ва­ча), як і гіпер­по­си­ла­н­ня на сто­рін­ках із коти­ка­ми.

Техно­ло­гі­чно й осві­тньо рік уза­га­лі виявив­ся дово­лі наси­че­ний. Залюб­ки від­крив для себе гли­бо­кий світ бага­то­по­то­чно­го про­гра­му­ва­н­ня для вирі­ше­н­ня різних задач, у тому числі і задач збе­ре­же­н­ня даних. Пам’ятаю, як років 5 тому не любив Сі. Це, наре­шті, про­йшло. Кра­єм ока спо­сте­рі­гаю за тим, як роз­ви­ва­є­ться Rust, і думаю, що це буде хоро­ша замі­на, якщо його таки випу­стять у ста­біль­ній фор­мі. Ще вдо­ма з’явився сер­вер, який я вико­ри­сто­вую не тіль­ки для які­сно­го роз­да­ва­н­ня досту­пу в мере­жу собі ж, а ще і як меді­а­сер­вер, для чого гра­ю­ся з такою шту­кою як Ampache. Може, про остан­нє якось напи­шу більш деталь­но.

Якщо ще тро­хи пого­во­ри­ти про техно­ло­гії, то в обла­сті збе­рі­га­н­ня даних для мене цей рік став роком SSD (як удо­ма, де їхня кіль­кість збіль­ши­ла­ся до чоти­рьох зага­лом, так і на робо­ті, де я їх уже навіть і не рахую). До хоро­шо­го швид­ко зви­ка­єш, хоча, зва­жа­ю­чи на тепе­рі­шні ціни, пла­ну­ва­ти такі речі дово­ди­ться завча­сно і з нехи­лим обґрун­ту­ва­н­ням як для себе, так і для началь­ства. Хочу заува­жи­ти, що навіть свій cloud я пере­во­джу до про­вай­де­ра, який дає SSD.

Іде­мо далі. У квар­ти­рі при­вів кім­на­ту до ладу, тепер гото­вий замов­ля­ти меблі (але це після Ново­го року, оче­ви­дно). Час­тко­во зро­бив кори­дор, хоча там робо­ти, насправ­ді, ще бага­то. За насту­пний рік хоче­ться хоча б як міні­мум зро­би­ти його, і підо­зрюю, що це вже не фінан­со­ве пита­н­ня, а пита­н­ня часу, оскіль­ки і пло­ща мен­ша, і роби­ти мен­ше (ну хіба що две­рей біль­ше, але з ними я ще не при­ду­мав, що роби­ти). Вре­шті-решт, є план, і добре, що він є, а час і можли­во­сті зна­йду­ться.

Гео­гра­фія вело­си­пе­дних поїздок у цьо­му році силь­но не роз­ши­ри­ла­ся — за місто я так і не виїхав, але по само­му місту тро­хи поїздив. Може, є сенс таки купи­ти еле­мен­ти захи­сту й долу­чи­ти­ся якось до масо­во­го вело­по­хо­ду кудись по обла­сті на вихі­дні. Зре­штою, ще тре­ба буде з поте­плі­н­ням почи­на­ти їзди­ти сво­їм ходом на робо­ту, бо для цьо­го є і умо­ви, і прийня­тна від­стань, і бажа­н­ня.

Зга­ду­ю­чи свою про­гра­му зі сху­дне­н­ня, можу заува­жи­ти, що до 70 кг я так і не дотя­гнув, але спо­сте­рі­га­є­ться тен­ден­ція пере­ро­ста­н­ня кіль­ко­сті в якість, і це також добре. Тому раджу іншим ще раз: жеріть мен­ше, ніж витра­ча­є­те, якщо хоче­те набу­ти прийня­тної фор­ми.

Нао­ста­нок, про від­кри­т­тя. Музи­чним від­кри­т­тям року, одно­зна­чно, є Powerwolf і Halestorm. Кіне­ма­то­гра­фі­чним від­кри­т­тям року став фільм «Містер Ніхто». Сері­аль­ним від­кри­т­тям стає «Black Mirror», хоча сері­а­лом року для себе я б назвав «Шер­ло­ка». Кни­га­ми року ста­ють «Экспан­сия» (Юли­ан Семёнов) і «Иде­аль­ная тео­рия. Битва за общую тео­рию отно­си­тель­но­сти» (Педро Фер­рей­ра). Пивом року стає поль­ське пиво на гре­ча­нім меді.

Думаю, свої пла­ни на насту­пний рік озву­чу­ва­ти не вар­то, та й нема їх таких вели­ких і кон­кре­тних. У цих умо­вах буде­мо орі­єн­ту­ва­ти­ся по ситу­а­ції.

Мені зали­ша­є­ться тіль­ки при­ві­та­ти сво­їх чита­чів із Новим роком. Когда б ни состо­ял­ся вынос — за то, чтоб мы вас, а не вы нас.

Мітки:
4 коментарі в “Підсумки 2014–го року
 1. Vova RW сказав:

  > Сері­аль­ним від­кри­т­тям стає «Black Mirror», хоча сері­а­лом року для себе я б назвав «Шер­лока»

  Бри­тан­ці вза­га­лі рулять, ще ж "Доктор Хто" новий пов­ний сезон є, але сам я ще не дивив­ся. Ну і реко­мен­дую Fargo.

 2. Хорффейн сказав:

  > Пам’ятаю, як років 5 тому не любив Сі.
  Чому?

 3. Oleksandr Natalenko сказав:

  Він мені вида­вав­ся заскла­дним для про­стих задач. Вла­сне, я досі так і думаю, тому засто­со­вую його для скла­дних задач =).

 4. Хорффейн сказав:

  Спра­ве­дли­ве заува­же­н­ня, насправ­ді. Не сама про­ста мова про­гра­му­ва­н­ня.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.