Топ вокалістів — 3

Нага­даю, що в попе­ре­дніх части­нах (раз, два) ми розі­бра­ли­ся з вітчи­зня­ною сце­ною. Тепер гля­не­мо на те, що тво­ри­ться «за бугром», і почне­мо з року і хард-року.

Пер­ше місце без­за­пе­ре­чно від­да­є­ться золо­то­му голо­су всіх часів і наро­дів, люди­ні зі ста­ле­ви­ми голо­со­ви­ми зв’язками, яка радує сво­їм спів­ом уже не одне поко­лі­н­ня — Кла­у­су Май­не, солі­сту гур­ту Scorpions, який на сце­ні вже май­же цілих 50 років.

klaus meine 026

Зві­сно, з цими Скор­па­ми і сміх, і гріх, осо­бли­во коли вони їдуть у ну-тепер-уже-ж-точно остан­нє сві­то­ве тур­не. Я, конє­шно, схи­ля­ю­ся перед їхньою твор­чі­стю, але тре­ба ж і міру зна­ти. Якщо гово­ри­ти про Кла­у­са, то такий силь­ний голос скла­дно зна­йти ще де-інде (з поправ­кою на істо­рію того, як його голос став силь­ним, насправ­ді). Сум­ні­ва­ю­ся, що тут потрі­бні при­кла­ди, бо його пісні чули всі, але, все ж, я зали­шу поси­ла­н­ня на без­смер­тний кон­церт із сим­фо­ні­чним орке­стром як най­яскра­ві­ший при­клад того, що він може.

На дру­го­му місці (хто б міг поду­ма­ти) сьо­го­дні люди­на, якої дав­но з нами нема, але голос якої буде зву­ча­ти ще дуже дов­го. Фар­рух Буль­са­ра. Фред­ді Мерк’юрі.

253831_tribune_kumiri_kotorih_s_nami_net

Насправ­ді, я не хочу комен­ту­ва­ти ні його осо­би­стість, ні його голос. До осо­би­сто­сті можна ста­ви­ти­ся по-різно­му, може, навіть, нега­тив­но, але зга­ду­є­ться анек­дот «зате які пісні…» А які пісні? Та хоча б оця, яка ста­ла най­кра­щою піснею всіх часів і наро­дів, або оця, або оця, або… Та так їх зга­ду­ва­ти можна цілий вечір. На жаль, він пішов, і це, пев­но, одна з най­біль­ших втрат для сві­то­вої музи­ки.

На тре­тє місце зру­чно всів­ся Себа­стьян Філіп Бйорк, він же біль­ше відо­мий як Себа­стьян Бах або «отой гар­ний хло­пчик із Skid Row».

600full-sebastian-bach

Незва­жа­ю­чи на його зоря­ну хво­ро­бу, отв­ра­тний хара­ктер і екс­пе­ри­мен­ти з одно­атом­ни­ми спир­та­ми, як вока­лі­сту йому можна про­ба­чи­ти все. Не можу не зали­ши­ти тут поси­ла­н­ня на мою улю­бле­ну пісню. Насправ­ді, я не дуже орі­єн­ту­ю­ся, що в ньо­го там зараз із твор­чі­стю, але ста­рі пісні Skid Row дуже люблю.

На четвер­те місце про­по­ную поста­ви­ти Брайа­на Джон­со­на, вока­лі­ста леген­дар­ної гру­пи AC/DC.

b1586d9ec47013d669af15709e24de99_711d57c36e0ff415b10f95d64ddc51bf

Може, деко­му його голос і вида­є­ться нестер­пним, але я б таким людям ска­зав, що вони нічо­го не шарять у вока­лі хард-року (та, блін, я б їм ще Удо Дір­кшнай­де­ра при­га­дав, тря­сця його пра­пра­пра­баб­ці). І AC/DC, і їхньо­го вока­лі­ста немо­жли­во не люби­ти. За купу кла­сних пісень. А ще Брайан носить кєпку, як і Кла­ус, тіль­ки на 180° роз­вер­ну­ту, бгг.

Ну і на п’яте місце я сво­їм вольо­вим ріше­н­ням став­лю Гарі Лі Вайн­рі­ба, біль­ше відо­мо­го як Гед­ді Лі, заснов­ни­ка і вока­лі­ста одно­го з най­впли­во­ві­ших рок-гур­тів Rush.

geddy lee-1

І зали­шу поси­ла­н­ня на однень­ке хара­ктер­не відео. Rush я слу­хав бага­то, і це саме та музи­ка і той голос, який може і заспо­ко­ї­ти, і роз­во­ру­ши­ти. Хоча ні, не втри­ма­ю­ся, і дам ще одне поси­ла­н­ня. Це ж пре­кра­сно, прав­да?

Насам­кі­нець, нага­дую, що цей топ апрі­о­рі обрі­за­ний, і бага­то-бага­то дуже-дуже кла­сних вока­лі­стів сюди не потра­пля­ють через те, що місць усьо­го 5.

Мітки: , , , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.