Топ вокалістів — 2

Про­дов­жу­ю­чи новий хіт-парад (ось попе­ре­дній запис), сьо­го­дні ми звер­та­є­мо­ся до най­більш сер­йо­зно­го музи­чно­го напря­му у всьо­му сві­ті. Цей напрям носить висо­ке зва­н­ня «рус­ский рок».

І, пев­но, це ледь не єди­ний жанр, у яко­му вла­сне вокаль­ні дані не віді­гра­ють визна­чаль­ну роль, нато­мість на пер­ший план висту­пає хари­зма­ти­чність. Росій­ський рок, зазви­чай, — це сузір’я фрон­тме­нів, і про таких фрон­тме­нів ми сьо­го­дні пого­во­ри­мо.

Нульо­ве місце. Визна­ча­є­ться впер­ше і востан­нє в цьо­му хіт-пара­ді. Зві­сно, воно від­да­є­ться Вікто­ру Робер­то­ви­чу, і на цьо­му кра­пка.

tsoy

Пер­ше місце. Нехай мене про­стять фана­ти Шев­чу­ка, але пер­шим у топі сьо­го­дні Андрій Вади­мо­вич Мака­ре­вич, золо­тий голос росій­сько­го року і незмін­ний лідер гур­ту «Маши­на вре­ме­ни».

6DE71070B7F657EDA2A9A28E4F608A

Я їх слу­хаю все жит­тя (сві­до­мо чи несві­до­мо), виріс на їхній музи­ці і думаю, що їхня твор­чість буде ще дов­го акту­аль­ною.

Дру­ге місце. Зві­сно, Юрій Юлі­а­но­вич Шев­чук, не менш золо­тий (якщо так можна) голос, а як сим­вол, може, навіть і біль­ше.

304114

Істо­рія мого зна­йом­ства з його твор­чість — це, зві­сно, у пер­шу чер­гу зна­йом­ство з ДДТ. А спо­сіб такий же, як і з «Маши­ной вре­ме­ни» — скіль­ки себе пам’ятаю. Пев­но, сто­сов­но цих двох груп і двох осо­би­сто­стей тре­ба якось умов­но заува­жи­ти, що це не мій сві­до­мий вибір (на від­мі­ну від усьо­го пред­став­ле­но­го хіт-пара­ду, як жіно­чо­го, так і чоло­ві­чо­го), але цей вибір одно­зна­чно визна­чив мої музи­чні сма­ки на все жит­тя, і тому за це таким поста­тям можна від­да­ти нале­жне. А Шев­чу­ку окре­мо ще й за вір­ші.

Тре­тє місце без­за­пе­ре­чно від­да­є­ться Едмун­ду Мечи­сла­во­ви­чу Шкляр­сько­му, зна­ко­вій і бага­то­гран­ній осо­би­сто­сті, незмін­но­му ліде­ру улю­бле­ної гру­пи «Пикник».

4b764775

Я не пере­стаю захо­плю­ва­ти­ся його твор­чі­стю (у кон­текс­ті гру­пи), і це вже мій вибір у більш-менш сві­до­мо­му віці, хоча не без впли­ву дні­про­пе­тров­ських пан­ків (кому хоче­ться, осо­би­сто роз­ка­жу цю істо­рію окре­мо). Голос Шкляр­сько­го — на диво заспо­кій­ли­вий, дуже-дуже незви­чний, і можна тіль­ки диву­ва­ти­ся, як він так гар­мо­ній­но впи­су­є­ться в музи­ку і текс­ти.

Четвер­те місце — В’ячеслав Ген­на­ді­йо­вич Буту­сов (для гур­ма­нів, зві­сно, поправ­ка: ран­ній Буту­сов). «Нау­ти­лус Пом­пи­ли­ус» для мене — це окре­ма істо­рія, порів­ня­но коро­тка, але дуже яскра­ва, з бага­тьма зна­ко­ви­ми пісня­ми.

13190536024

Буту­сов час­тко­во від­но­си­ться до тих осо­би­сто­стей, які визна­чи­ли мої музи­чні впо­до­ба­н­ня. І над­зви­чай­но шко­да, що того Буту­со­ва вже дав­но немає.

Ну і п’яте місце від­да­є­мо Кості Кін­че­ву, тоб­то, Костян­ти­ну Євге­но­ви­чу Пан­фі­ло­ву. Я не знаю, як пра­виль­но піді­бра­ти сино­ні­ми до слів «сим­вол» і «осо­би­стість», але якщо ска­жу, що це «іко­на росій­сько­го року», то навряд чи поми­лю­ся.

i6665-icon-original

«Али­су» слу­ха­ли, мабуть, усі, хоча я, насправ­ді, не так і бага­то. Мене біль­ше захо­пи­ла хари­зма Кості, але те, що він остан­нім часом уда­рив­ся в релі­гій­ні шту­ки, мені зов­сім не імпо­нує, тому тихень­ко про­і­гно­ру­є­мо цей аспект і ска­же­мо, що є така люди­на. І вона тут спів­а­ла.

Я маю зупи­ни­ти­ся, але нао­ста­нок зро­блю заува­же­н­ня, що я не забув ні про Чігра­ко­ва (обо­жнюю його голос, а пісні, пісні які, свя­тий Патрік, це ж блюз-рок!), ні про Шахрі­на (як про «Чайф» вза­га­лі можна забу­ти?), ні про Скля­ра (це ж непе­ре­вер­ше­но!), ні про Гор­шка (RIP 🙁)… Зно­ву дово­ди­ться себе спи­ня­ти.

Може, вар­то зро­би­ти для росій­сько­го року дві части­ни?

Мітки: , , ,
Один коментар в “Топ вокалістів — 2
  1. Владислав Григоренко сказав:

    На жаль я пізно пере­чи­тую твої топи, але я про­го­ло­сую за дві части­ни росій­сько­го року з соліс­тка­ми вклю­чно (напри­клад Аре­фьє­ва) .

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.