Топ вокалістів — 1

Розі­брав­шись із вока­ліс­тка­ми (1, 2, 3; тема, зві­сно, тими запи­са­ми аж ніяк не вичер­пу­є­ться, оскіль­ки є ще дуже бага­то інших тала­но­ви­тих коле­кти­вів, напри­клад, київ­ська «Місте­рія» з голо­сом тен­ді­тної Іри або москов­ська «Муха» з дуже-дуже силь­ним голо­сом Оле­ксан­дри), пора розі­бра­ти­ся з вока­лі­ста­ми.

І почну я з най­свя­ті­шої для мене теми в музи­ці — росій­сько­го хеві-мета­лу. Я нав­ми­сно спро­бую роз­ді­ли­ти вітчи­зня­ний і зару­бі­жний рок і метал окре­мо (тоб­то, це міні­мум чоти­ри топи), бо не хочу змі­шу­ва­ти Кла­у­са Май­не з Едмун­дом Шкляр­ським, хоча що той, що той заслу­го­ву­ють бути серед пер­ших.

А сьо­го­дні на пер­шо­му місці Оле­ксій Юрі­йо­вич Бул­га­ков, вока­ліст чудо­вої гру­пи «Леги­он».

image004

Уза­га­лі, ця гру­па — яскра­вий при­клад вира­зно­сті всьо­го музи­чно­го напря­му, а з таким чистим і силь­ним голо­сом вока­лі­ста, зві­сно, вона заслу­го­вує бути на пер­шо­му місці. Я їх запо­єм слу­хав ще в шко­лі, а деякі пісні (напри­клад, «Зер­ка­ла») у мене й досі асо­ці­ю­ю­ться з окре­ми­ми людьми.

На дру­го­му місці (хто б міг поду­ма­ти!) Вале­рій Оле­ксан­дро­вич Кіпє­лов, у наро­ді про­сто Кіпє­лич, незмін­ний і нев­ми­ру­щий сим­вол кла­си­чної Арії та всьо­го хеві-мета­лу на нашо­му про­сто­рі.

VK

Ви навіть не уяв­ля­є­те, як у мене свер­бі­ли руки поста­ви­ти сюди його фотку, де він дрі­має в метро. Але не від­во­лі­ка­ти­ме­мо­ся. До Кіпє­ли­ча можна ста­ви­ти­ся по-різно­му, але хто що може мати супро­ти його вока­лу? Я спе­ці­аль­но дав тут поси­ла­н­ня на мою улю­бле­ну пісню, яка вла­сне, до хеві-мета­лу не має від­но­ше­н­ня, але пока­зує, на що зда­тен Вале­рій Оле­ксан­дро­вич. Ну а кла­си­чним при­кла­дом, зві­сно, є «Штиль». Саме в цьо­му вико­нан­ні я впер­ше й почув цю пісню. При­віт Удо Дір­кшнай­де­ру.

На тре­тьо­му місці Дми­тро Авра­мен­ко (я так і не зна­йшов, як його по батько­ві), екс-соліст (на жаль) дуже кла­сної гру­пи «Хари­зма».

image011

У ньо­го гар­ний, чистий голос, при цьо­му з яки­мось ледь вло­ви­мим уні­каль­ним від­тін­ком (при­клад). Я запо­єм слу­хав аль­бо­ми Хари­зми під­ряд, і вва­жаю, що вона ста­ла для мене одні­єю з най­улю­бле­ні­ших груп саме зав­дя­ки цьо­му голо­су.

На четвер­то­му місці леген­дар­ний Дми­тро Льво­вич Вар­шав­ський, незмін­ний соліст гур­ту «Чёр­ный кофе».

novaya-pesnya-gruppy-chernyy-kofe-otchayanie

Про цей голос можна гово­ри­ти дуже-дуже бага­то, але кра­ще, зві­сно, послу­ха­ти. Для мене кла­си­чним при­кла­дом є пісня «Пере­сту­пи порог», яку я впер­ше почув ще на віні­лі. Зві­сно, є ще, напри­клад, «Зве­зда», від якої також пре нескін­чен­но дов­го.

Ну і на п’яте місце давай­те помі­сти­мо Артур­ку Бер­ку­та, точні­ше, Арту­ра В’ячеславовича Міхє­є­ва, екс-солі­ста «Арії», який, на мій погляд, досить вда­ло замі­нив Кіпє­ли­ча, хоча й нена­дов­го.

big88413_dsc0024

У ньо­го також хоро­ший голос, чистий і без зай­вих домі­шків, ну хіба, може, тро­хи пафо­сний. Кла­си­чний при­клад — «После­дний закат» з нео­дно­зна­чно­го аль­бо­му «Арма­гед­дон», який, тим не мен­ше, мені дуже спо­до­бав­ся. Ну, поду­ма­єш, пау­ер-мета­лом пахне. То й що.

Ота­кі пиро­ги, хоча, мабуть, бага­то хто зі мною не пого­ди­ться. По суті, з тих, кого я хотів ще зга­да­ти, я не зга­дав Сер­гія Мав­рі­на, але росій­ський хеві-метал настіль­ки пере­пле­те­ний усе­ре­ди­ні, що гово­риш «Мав­рін» — розу­мі­єш Пушкі­ну, гово­риш «Пушкі­на» — розу­мі­єш зно­ву ввесь росій­ський хеві-метал.

Доброї ночі.

Мітки: , , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.