Думки вголос

Здра­стє, я post-factum, і в мене на сер­ве­рах Убун­та…

Ні, прав­да. Свій вибір я моти­вую дво­ма аргу­мен­та­ми:

 1. дебі­а­но­по­ді­бність;
 2. сві­жий софт.

Чому не:

 • Debian? Я б задов­бав­ся чека­ти на нові випу­ски. Зада­чі сто­ять такі, що софт потрі­бен сві­жий, а так супро­ти Деба нічо­го не маю, зві­сно.
 • CentOS? 2.6.32? Дякую.
 • Arch? У себе на ноу­ті – так, але для сер­ве­ра це занад­то. Занад­то в тому сми­слі, що я не гото­вий онов­лю­ва­ти його щодня (на від­мі­ну від ноу­та: поки грі­є­ться моло­ко на сні­да­нок, я всти­гаю нака­та­ти онов­ле­н­ня), а потім роз­би­ра­ти­ся, що і де не так (хоча зара­ди спра­ве­дли­во­сті хочу заува­жи­ти, що про­блем із stable-репа­ми Арча я ще ні разу не ловив; із testing було кіль­ка разів). Мажор­ні сер­вер­ні онов­ле­н­ня мають бути раз на пів­ро­ку. Я так думаю.
 • Mageia? Slackware? Gentoo? ALT? ШТО??7
 • Fedora? А отут я б хотів зупи­ни­ти­ся. Чому б і ні? Ціка­во, чи є в кого досвід ганя­ти її на сер­ве­рі, ска­жі­мо, з nginx+apache2, php-fpm, KVM, Asterisk etc? У мене остан­нім часом з’явилися дум­ки про те, що від Убун­ти тре­ба від­хо­ди­ти (виклю­чно зва­жа­ю­чи на їхні витів­ки з Upstart/Mir). Софт сві­жий, релі­зи тіль­ки роблять не так регу­ляр­но, як в Убун­ти. Ну і ще мене тро­хи нудить від rpm, але це, пев­но, наслід­ки з важ­ко­го дитин­ства, і коли я кру­тив yum остан­ній раз, мені спо­до­ба­ло­ся.
 • openSUSE? До речі, от також варі­ант. Дав­но вже нею не кори­сту­вав­ся, але згад­ки зали­ши­ли­ся при­єм­ні: SuSE 9.2 – це пер­ший дистр, який при­жив­ся в мене без дуал­бу­та у 2006-му році. Мені його тоді поштою з Чер­нів­ців при­слав нині покій­ний Сер­гій Бура­чек, за що я йому був дуже вдя­чний.

Я про­сто біль­ше не бачу варі­ан­тів. BSD не про­по­ну­ва­ти.

Сорі за сум­бур, хочу про­сто почу­ти ще чиїсь дум­ки. І чекаю на шквал кри­ти­ки.

Мітки: ,
8 коментарів в “Думки вголос
 1. Piktor сказав:

  А у тебе зав­да­н­ня постій­но онов­лю­ю­ться так, щоб потре­бу­ва­ти само­го сві­жо­го софту, чи через рік, коли нині самий сві­жий софт увій­де в Debian, ти змо­жеш на ньо­го пере­йти?

 2. Oleksandr Natalenko сказав:

  Через рік? Ста­ти­сти­ка каже, що Деб вихо­дить раз на два роки, що не дуже кру­то. Напри­клад, якщо бра­ти той самий nginx, то навіть сві­жо­сті Убун­ти не виста­чає в деяких нюан­сах робо­ти з SSL, дово­ди­ться під­клю­ча­ти сто­рон­ні репи.

  А ще мене бісить ситу­а­ція з Асте­рі­ском. В репах 1.8, а там немає security framework.

 3. provaton сказав:

  А что с апстар­том не так?

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  Мер­тве. Ну, прав­да, якщо є systemd, над яким і з яким пра­цює купа дистрів, наві­що роби­ти щось іще? До апстар­та питань осо­бли­во нема, є пита­н­ня до роз­ро­бни­ків, які його пиля­ють. Ціка­вить їхня моти­ва­ція.

 5. provaton сказав:

  Моти­ва­ция — избе­жать vendor lock-in от ред­ха­та. Тянут оде­я­ло друг на дру­га, никто не хочет усту­пать. Пот­те­ринг тоже в этом пла­не хорош, такое впе­ча­тле­ние, что он спе­ци­аль­но дела­ет у себя все так, чтоб ком­по­нен­ты системд по отдель­но­сти исполь­зо­вать было нель­зя. Читал письмо разра­бо­тчи­ка ген­ты по пово­ду архи­те­кту­ры системд?

 6. Oleksandr Natalenko сказав:

  А коли це Ред­Хет висту­пав про­ти спіль­но­ти? Вза­га­лі, хіба з боку кра­сно­ша­пки були якісь випа­ди а‑ля Кано­ні­кал?

  Лист читав, зві­сно. Але ніякої кон­кре­ти­ки там не зна­йшов, одна істе­ри­ка. Пот­те­рінг хоча б кон­текс­тні поси­ла­н­ня дає, коли когось кри­ти­кує.

  Це не зна­чить, що я 100% люблю РХ і Пот­те­рін­га, але вони мені вида­ю­ться при­ві­тні­ши­ми й від­кри­ті­ши­ми, ніж замкну­та на себе Убун­та.

 7. provaton сказав:

  Разви­тие системд идет по весьма авто­ри­тар­но­му пути. Все глав­ные реше­ния прии­ма­ю­тся цен­тра­ли­зо­ван­но, без обсу­жде­ния с сооб­ще­ством.

  В письме при­во­дил­ся при­мер logind, в кото­ром поме­ня­ли api так, что его теперь без systemd исполь­зо­вать нере­аль­но, поэто­му в убун­те сей­час ста­рая вер­сия. Но Пот­те­рин­га такие про­бле­мы не вол­ну­ют, захо­тел — поло­мал.

  Или этот дура­цкий journal. Ну не верю я, что нель­зя было его сде­лать отклю­ча­е­мым. Нет, надо было при­бить гво­здя­ми.

  Но в целом, системд нам­но­го уехал от апстар­та, при всех его недо­ста­тках техно­ло­ги­че­ски он точно впе­ре­ди.

 8. Oleksandr Natalenko сказав:

  Не думаю, що вико­ри­сто­ву­ва­ти ком­по­нен­ти systemd окре­мо від systemd — це розум­но. Що journal (ну погодь­ся, ідея ж нор­маль­на), що logind. І, вла­сне, ніхто не може заста­ви­ти зро­би­ти їх таки­ми, які б пра­цю­ва­ли окре­мо, бо вони роз­ро­бля­ю­ться як єди­не ціле. А якщо це єди­не ціле об’єктивно вла­што­вує бага­тьох (техно­ло­гі­чно, як ти і кажеш), то немає сен­су під­ла­што­ву­ва­ти щось під убун­то­во­дів.

  Єди­не, що мене бен­те­жить у цій істо­рії, — що остан­нім часом такі важли­ві речі ста­ють Linux-only. Не те, щоб мене силь­но хви­лю­ва­ли BSD-систе­ми, але якось це див­но.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.