Про Jabber і Skype

Я, зда­є­ться, вже попе­ре­джав, що від­мов­ля­ти­му­ся від Skype пов­ні­стю. Дов­гий час я кори­сту­ю­ся Jabber'ом (наба­га­то дов­ше, ніж Skype, між іншим), який мене пов­ні­стю вла­што­вує. Остан­ньою кра­плею, яка пере­пов­ни­ла чашу мого тер­пі­н­ня, ста­ли зві­ти про те, що вся пере­пи­ска між кори­сту­ва­ча­ми Skype ана­лі­зу­є­ться на пре­дмет гіпер­по­си­лань. А якщо ще зга­да­ти недав­но вияв­ле­ні дір­ки, то мені вза­га­лі не дуже то й зро­зумі­ло, чому народ ним досі кори­сту­є­ться. Хоча хом’ячки — вони такі, типу про­сто пра­цює, а піпл і хаває.

Можна про­сто озна­йо­ми­ти­ся зі стат­тею про без­пе­ку Skype на нашій улю­бле­ній Вікі.

Зна­ю­чи про вище­на­зва­не, мені схо­ті­ло­ся само­му пере­ві­ри­ти, чи ж сує сво­го носа Skype в мої осо­би­сті дані на ПК, які до ньо­го ніяким боком не від­но­ся­ться. Ско­ри­став­шись під­си­сте­мою без­пе­ки ядра Linux TOMOYO, яка дає змо­гу обме­жу­ва­ти дії тих чи інших про­грам, про­то­ко­лю­ю­чи всі спро­би пору­ши­ти пра­ви­ла, я виявив, що Skype таки сує сво­го носа в про­філь Firefox, а ще він читає інфор­ма­цію DMI з /sys. Ціка­во, наві­що?

Вла­сне, це була пре­ам­бу­ла. Далі я хочу в кар­тин­ках роз­ка­за­ти про те, як можна зі мною зв’язатися тим, хто ще не знає, що таке Jabber.

Перш за все, заува­жу, що архі­те­кту­ра Jabber перед­ба­чає наяв­ність бага­тьох роз­рі­зне­них сер­ве­рів, які обслу­го­ву­ють сво­їх кори­сту­ва­чів і яки­ми воло­ді­ють різні люди, і які тіль­ки зв’язуються між собою для пере­да­ва­н­ня інфор­ма­ції з вико­ри­ста­н­ням стан­дар­ти­зо­ва­но­го про­то­ко­лу XMPP. Це озна­чає, що якщо впа­де один сер­вер, від­ва­ля­ться тіль­ки його кори­сту­ва­чі, а не всі кори­сту­ва­чі Jabber (зга­дай­те про­бле­ми зі Skype у 2011-му році). В Укра­ї­ні таких сер­ве­рів пов­но, я про­по­ную вико­ри­сто­ву­ва­ти най­біль­ший із них, який заро­див­ся в КНУ ім. Шев­чен­ка і носить гор­ду назву jabber.kiev.ua.

Іншим заува­же­н­ням від мене нехай буде інфор­ма­ція про те, що про­грам для робо­ти з Jabber є бага­то, і можна щось вибра­ти на свій смак. На від­мі­ну від Skype, клі­єнт для яко­го випу­скає тіль­ки одна ком­па­нія — Microsoft (про ліцен­зу­ва­н­ня досту­пу за про­прі­є­тар­ним API мов­чу), кон­тор, які випу­ска­ють клі­єн­ти для Jabber, бага­то. Часто це навіть про­сто пооди­но­кі про­гра­мі­сти. Як пра­ви­ло, таке про­грам­не забез­пе­че­н­ня є віль­ним ПЗ із від­кри­тим кодом, тому ще одна про­бле­ма без­пе­ки усу­ва­є­ться на раз (при­га­дуй­те, що Skype пере­ка­чує потро­ху ліву інфор­ма­цію через ваш комп’ютер, ну, або навіть із ньо­го). Давай­те буде­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти най­кра­щий із моєї точки зору клі­єнт — Psi+ (він випу­ска­є­ться для різних опе­ра­цій­них систем, у тому числі й для Windows).

Тепер, зна­ю­чи сер­вер, на яко­му ми хоче­мо реє­стру­ва­ти­ся, і клі­єнт, який хоче­мо вико­ри­сто­ву­ва­ти, спро­бу­є­мо зі мною зв’язатися.

Перш за все, заван­та­жу­є­мо клі­єнт Jabber за цим поси­ла­н­ням. Нехай вас не дивує вели­кий роз­мір інста­ля­то­ра (33 МіБ), адже в ньо­го вхо­дять крос-пла­тфор­мо­ві бібліо­те­ки, яких бра­кує у Windows. Після заван­та­же­н­ня у вас має з’явитися такий от фай­лик:

scr01

Щоб роз­по­ча­ти інста­ля­цію, його потрі­бно запу­сти­ти. Розум­на Windows 7 спи­тає, чи ж і прав­да ми хоче­мо дозво­ли­ти цій про­гра­мі щось зро­би­ти?

scr02

Дозво­ля­є­мо. Після цьо­го з’являється вікно вибо­ру мови.

scr03

Виби­ра­є­мо, напри­клад, росій­ську, і про­дов­жу­є­мо. Заува­жу, що в цьо­му вікні виби­ра­є­ться тіль­ки мова інста­ля­то­ра, а сам клі­єнт Psi+ пере­кла­де­ний понад 30 мова­ми.

Далі йде зви­чне при­ві­та­н­ня від інста­ля­то­ра:

scr04

Про­сто про­дов­жу­є­мо і бачи­мо ліцен­зій­ну уго­ду.

scr05

Зві­сно, ліцен­зій­ні уго­ди на ПЗ ніхто не читає, але я ска­жу, що Psi+ ство­ре­но із вико­ри­ста­н­ням набо­ру бібліо­тек Qt, що є кру­то, тому що це віль­не ПЗ із від­кри­тим вихі­дним кодом.

У насту­пно­му вікні можна вибра­ти ком­по­нен­ти, які інста­лю­ва­ти­му­ться. Давай­те зали­ши­мо все як є, але вибе­ре­мо ство­ре­н­ня зна­чка на робо­чо­му сто­лі. Так зру­чні­ше буде запу­ска­ти Psi+ потім.

scr06

У насту­пно­му вікні можна вибра­ти ката­лог, у який інста­лю­ва­ти­ме­ться про­гра­ма. Не буде­мо його змі­ню­ва­ти.

scr07

Нати­снув­ши кно­пку «Уста­но­вить», запу­сти­мо про­цес інста­лю­ва­н­ня. Він вигля­дає при­бли­зно так:

scr08

Після його закін­че­н­ня…

scr09

…з’явиться вікно, яке можна про­сто закри­ти. Насправ­ді, там ще можна про­чи­та­ти про змі­ни, вне­се­ні у про­гра­му, але навряд чи нас це ціка­вить.

scr10

Інста­ля­цію завер­ше­но — бачи­те, нічо­го скла­дно­го. Тепер у вас на робо­чо­му сто­лі з’явився ота­кий зна­чок:

scr11

За допо­мо­гою ньо­го й запу­сти­мо клі­єнт. Розум­на Windows 7 зно­ву спи­тає, чи ж прав­да ми хоче­мо дозво­ли­ти цій про­гра­мі пра­цю­ва­ти в мере­жі? Дозво­ля­є­мо. Якщо у вас таке вікно не вилі­зло, про­сто ігно­руй­те цей скрін­шот (хоча, може, ви про­сто не ста­ви­те онов­ле­н­ня на свою систе­му — ай-яй-яй!):

scr12

Після пер­шо­го запу­ску про­гра­ма спи­тає, хоче­мо ви вико­ри­ста­ти наяв­ний облі­ко­вий запис, чи ж у нас його немає, і потрі­бно заре­є­стру­ва­ти новий. Я так собі думаю, що в нас його немає.

scr13

Так, укра­їн­ський пере­клад тро­хи костру­ба­тий, уже виба­чте, але пере­кла­дав не я :).

Після того, як ми твер­до ска­за­ли, що хоче­мо заре­є­стру­ва­ти новий облі­ко­вий запис, з’явиться ота­ке вікно:

scr14

Звер­ніть ува­гу на пер­ше поле — я там уже впи­сав адре­су сер­ве­ра — jabber.kiev.ua. Вам також це потрі­бно зро­би­ти. Потім нати­ска­є­мо кно­пку «Далі» й отри­му­є­мо спо­ві­ще­н­ня, що адмі­ни сер­ве­ра не роз­ко­ше­ли­ли­ся на справ­жній сер­ти­фі­кат SSL, а заба­ца­ли само­під­пи­са­ний:

scr15

Зві­сно, це не кру­то, але я на сво­є­му сер­ве­рі зро­бив так же (так, у мене свій Jabber-сер­вер 😛). Тому можна спро­бу­ва­ти їм пові­ри­ти. Зві­сно, якщо такий варі­ант вас не вла­што­вує, можна або від­мо­ви­ти­ся від шифру­ва­н­ня вза­га­лі, або зна­йти інший сер­вер, у яко­го сер­ти­фі­кат справ­жній. Буде­мо вва­жа­ти, що я вибрав jabber.kiev.ua, щоб про­ілю­стру­ва­ти всі можли­ві варі­ан­ти. А від шифру­ва­н­ня реко­мен­дую не від­мов­ля­ти­ся.

У насту­пно­му вікні вво­дя­ться облі­ко­ві дані кори­сту­ва­ча:

scr16

Вибе­ріть собі якийсь гар­ний логін (якщо він не зайня­тий, зві­сно, але в Jabber'і з цим про­сті­ше — як пра­ви­ло, якщо, при­пу­сти­мо, вас зва­ти Аня Іва­но­ва, то логін anyaivanova з висо­кою ймо­вір­ні­стю буде віль­ний, і вам не дове­де­ться вига­ду­ва­ти щось типу anyaivanova1989blah), а потім вве­діть пароль. Деякі сер­ве­ри, напри­клад, jabber.kiev.ua, ще вима­га­ють вве­сти капчу (захист від спам-ботів, ана­ло­гі­чну шту­ку ви 100% бачи­ли на фору­мах і в бло­гах). Ну то якщо її таки потрі­бно вве­сти, про­сто пере­йдіть за поси­ла­н­ням, яке вам вида­ли в полі, про­чи­тай­те там цифри з кар­тин­ки і вве­діть їх у нижнє поле. Якось так:

scr18

Ну і після нати­сне­н­ня кно­пки «Далі» вас пові­дом­ля­ють, що облі­ко­вий запис успі­шно ство­ре­но. Це ж вияви­ло­ся так про­сто, прав­да?

scr19

Зно­ву неве­ли­ке заува­же­н­ня від мене. Пам’ятаєте Аню Іва­но­ву? Так от її іден­ти­фі­ка­тор кори­сту­ва­ча був би не про­сто anyaivanova, а саме anyaivanova@jabber.kiev.ua. Пер­ше, що кида­є­ться в очі — такий фор­мат адре­си збі­га­є­ться з фор­ма­том адре­си еле­ктрон­ної пошти. Я цим ско­ри­став­ся, і в мене пошта має такий же вигляд, як і Jabber-ім’я (його ще нази­ва­ють JID — Jabber IDentifier). Зру­чно, щоб не запам’ятовувати 100500 облі­ко­вих запи­сів. Ну і дру­ге, що не кида­є­ться в очі, але про це потрі­бно пам’ятати — якщо інша Аня Іва­но­ва заре­є­струє собі облі­ко­вий запис anyaivanova на сер­ве­рі jabber.ru, вона змо­же це зро­би­ти без про­блем, при цьо­му це будуть дві різні Ані, а дру­га Аня мати­ме іден­ти­фі­ка­тор anyaivanova@jabber.ru. І ці дві Ані між собою змо­жуть спи­су­ва­ти­ся без про­блем, бо вони заре­є­стро­ва­ні на різних сер­ве­рах. Чудо­во, прав­да?

Після реє­стра­ції з’явиться вікно з пора­да­ми, яке можна про­сто закри­ти. Ми ж і так доста­тньо розум­ні, наві­що нам пора­ди?

scr20

Якщо після цьо­го ще й спо­ві­ще­н­ня про нову вер­сію вилі­зе, закрий­те його:

scr21

Нові вер­сії буде­те ста­ви­ти потім само­стій­но.

Тепер можна вийти на зв’язок:

scr22

Після цьо­го може з’явитися так віко­не­чко:

scr23

Не тре­ба його ляка­ти­ся — воно всьо­го-нав­сьо­го озна­чає, що ви не вка­за­ли про себе ніякої інфор­ма­ції. Інфор­ма­ція про кори­сту­ва­чів на сер­ве­рі збе­рі­га­є­ться у вигля­ді vCard, ну і було б непо­га­но вка­за­ти хоча б своє ім’я. Там потім тре­ба нати­сну­ти кно­пку «Опу­блі­ку­ва­ти». Після цьо­го вве­де­на вами інфор­ма­ція збе­ре­же­ться на сер­ве­рі:

scr31

Тепер давай­те дода­ва­ти спів­ро­змов­ни­ків. Jabber-клі­єн­ти також мають спи­ски спів­ро­змов­ни­ків, як і в Skype, як і в ICQ, як і в бага­тьох інших систе­ма обмі­ну пові­дом­ле­н­ня­ми. І в Jabber такий спи­сок нази­ва­є­ться росте­ром.

scr24

Дода­мо, напри­клад, мене:

scr25

Після нати­сне­н­ня кно­пки «Дода­ти»…

scr26

…мені в мій Jabber-клі­єнт при­йде спо­ві­ще­н­ня про те, що хтось мене додав. І коли я пого­джу­ся (або не я, а хтось інший, ну), у вашо­му росте­рі почнуть бли­ма­ти всі­ля­кі шту­ки біля мого кон­та­кту:

scr27

Подвій­ним кла­ца­н­ням дізна­є­мо­ся, що ж то за дві події. Пер­ша подія — я дозво­лив себе дода­ти:

scr28

Дру­га подія — я вас додав у від­по­відь:

scr29

Вуа­ля — можна пере­пи­су­ва­ти­ся:

scr30

(зда­є­ться, я забув пере­мкну­ти роз­клад­ку 🙂).

Усе вияви­ло­ся так про­сто зро­би­ти.

І це тіль­ки поча­ток. Jabber дає змо­гу пере­пи­су­ва­ти­ся заши­фро­ва­ни­ми пові­дом­ле­н­ня­ми з вико­ри­ста­н­ням аси­ме­три­чно­го шифру­ва­н­ня, за яко­го навіть на сер­ве­рі не можна роз­ши­фру­ва­ти те, що ви пише­те (увесь про­цес шифру­ва­н­ня й деши­фру­ва­н­ня від­бу­ва­є­ться на клі­єн­тах). Можна пере­да­ва­ти фай­ли. Можна орга­ні­зо­ву­ва­ти кон­фе­рен­ції. Можна навіть теле­фо­ну­ва­ти й пере­да­ва­ти відео, хоча не всі клі­єн­ти й сер­ве­ри це під­три­му­ють. Можна і прав­да бага­то, і це буде надій­но й без­пе­чно.

Зві­сно, я розу­мію, що є висо­ка ймо­вір­ність того, що дві годи­ни, які я витра­тив, щоб під­го­ту­ва­ти цю замі­тку, підуть коту під хвіст, але мені і прав­да буде наба­га­то спо­кій­ні­ше, якщо я зали­шу інфор­ма­цію про те, як мене зна­йти. Ще раз нага­дую свій JID: oleksandr@natalenko.name.

Мітки: ,
Один коментар в “Про Jabber і Skype
  1. Володимир Колибенко сказав:

    Я кра­ще тобі зате­ле­фо­ную)))

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.