***

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не в кур­сі — у ній роз­по­від­а­є­ться про суча­сну кон­це­пцію сві­ту очи­ма фізи­ків на паль­цях.

Пере­во­джу пошту на свій сер­вер і на свій домен. Хочу змен­ши­ти зале­жність від Гугла до міні­му­му. Під­няв-таки postfixadmin, він наба­га­то зру­чні­ший, аніж реда­гу­ва­н­ня бази вру­чну, і це попри те, що пошто­ві мас­шта­би в мене мізер­ні. Зао­дно розі­брав­ся із sieve, а також філь­тру­ва­н­ням спа­му й віру­сні за допо­мо­гою Amavis. Остан­ній, прав­да, в себе ще не при­кру­тив, але клі­єн­там, яких обслу­го­вую на робо­ті, вже :).

Адре­са моєї еле­ктрон­ної пошто­вої скринь­ки ось: oleksandr@natalenko.name. Набі­гай­те, спа­ме­ри.

Також у най­ближ­чих пла­нах пере­не­сти всі вір­ші з літе­ра­тур­но­го під­сай­ту в цей блог, виді­лив­ши їм окре­мі кате­го­рії.

Зно­ву пиль­но роз­див­ля­ю­ся, який вело­си­пед узя­ти ближ­че до літа або влі­тку. Я хочу в Киє­ві мати свій дво­ко­лі­сний транс­порт для сво­го ж задо­во­ле­н­ня. Хочу щось типу тако­го або тако­го, але це тіль­ки при­бли­зно. Точну модель важ­ко вибра­ти, бо я ні в чому, крім «Укра­ї­ни», не роз­би­ра­ю­ся :(.

Дове­ло­ся пере­в­ста­но­ви­ти систе­му. Похє­рив дома­шній роз­діл після необе­ре­жних рухів з cifs і fscache. Вре­шті, я знав, що такий гран­діо­зний пиріг, який я наго­ро­див у себе на ноу­ті (lvm+dm-crypt+enhanceio), колись роз­па­де­ться, і пита­н­ня тіль­ки в часі. На щастя, я розум­ний адмін, і в мене зав­жди є сві­жий бекап. Зате тепер систе­ма пов­ні­стю сто­їть на SSD, а на HDD зали­шив тіль­ки /boot і роз­діл FAT для UEFI (такі осо­бли­во­сті ноу­та). Ну і, зві­сно, розі­брав­ся з UEFI. У пла­нах замі­ни­ти HDD на SSD (так, тоді в мене буде два SSD 😛).

На вихі­дних хочу при­го­ту­ва­ти сма­же­ну рибу з ово­ча­ми. Зда­є­ться, я зро­зу­мів, чому попе­ре­дні спро­би під­сма­жи­ти рибу зазна­ли нев­да­чі. Клю­чо­ве сло­во — «пані­ру­ва­н­ня».

На робо­ті все більш-менш спо­кій­но. Масо­во побо­рюю сер­ве­ри й голо­со­ву теле­фо­нію.

А ще я біль­ше не моде­рую ЛОР.

Мітки: , ,

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.