Мінськ. Про дівчат

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову.

На жаль, дум­ка про те, що тре­ба було пофо­тка­ти мін­ських дів­чат, при­йшла до мене вже тоді, коли я повер­нув­ся в Київ. Тому ця части­на буде без фото­гра­фій, а лише з деяки­ми роз­ду­ма­ми.

Зві­сно, в цьо­му абза­ці я маю виправ­до­ву­ва­ти­ся, що ніяк не можу нава­жи­ти­ся про­сто піді­йти на вули­ці до незна­йо­мої люди­ни й випу­сти­ти їй кіль­ка кадрів на секун­ду в облич­чя. Усі порт­ре­тні робо­ти дів­чат у Киє­ві зро­бле­но на вся­ких масо­вих захо­дах, якщо не вра­хо­ву­ва­ти дві фото­се­сії для одно­кур­сниць. Але собі я пообі­цяв, що насту­пно­го разу, коли туди поїду (а я туди обов’язково поїду зно­ву), злов­лю кіль­ка сим­па­ти­чних облич.

Тим біль­ше, що там є кого лови­ти.

Мін­ські дів­ча­та над­зви­чай­но сим­па­ти­чні. Вла­сне, пер­ша біло­ру­ска, яку я поба­чив за цю поїзд­ку, вже була такою попри те, що це наша про­від­ни­ця. Дру­га також. І тре­тя. І вза­га­лі, якщо бра­ти за сере­днім суб’єктивним пока­зни­ком сим­па­ти­чно­сті від­но­сно сфе­ри­чно­го спо­сте­рі­га­ча у ваку­у­мі (мене, тоб­то), то мін­чан­ки гар­ні­ші за кия­нок. Але це в сере­дньо­му, бо в нас таки най­гар­ні­ші, і це не обго­во­рю­є­ться.

Над­зви­чай­но сим­па­ти­чни­ми мін­ча­нок робить дві шту­ки. Пер­ша — це те, що серед них мало гла­му­ру. На вули­цях і в метро я мало зустрі­чав тако­го бли­ску­чо­го стра­хі­т­тя, яке щора­зу зустрі­чаю в нас на Хре­ща­ти­ку. Все про­сто й зі сма­ком. Може, комусь це й не подо­ба­є­ться, але точно не мені. Дру­га шту­ка — за всі чоти­ри дні я бачив від сили дві дів­чи­ни з цигар­ка­ми в зубах. Це мега­здо­ро­вен­ний плюс у моїх очах, бо я ніщо так нена­ви­джу, як дів­чат, що палять. Хіба що дітей, але то інша роз­мо­ва.

Дів­ча­та на вули­цях, в основ­но­му, або гуля­ють, або кудись поспі­ша­ють у спра­вах, або сидять на лаво­чках і щось обго­во­рю­ють, але не шаста­ють із пля­шкою пива в гала­сли­вій кам­па­нії серед біло­го дня. Що роби­ться вно­чі — не знаю, район у мене тихий був, а вно­чі, вла­сне, я спав у готе­лі.

Як і в нас, у них у гро­мад­сько­му транс­пор­ті народ (і дів­ча­та, і хло­пці) при­зви­ча­ю­є­ться до ізо­ля­ції від сві­ту наву­шни­ка­ми. Нехай буде такий собі мінус. Але бага­то хто читає — кни­ги, газе­ти, жур­на­ли. Нехай буде плюс.

У цьо­му абза­ці я зно­ву собі доко­ряю за те, що немає тема­ти­чних фото­гра­фій.

Вза­га­лі, мін­чан­ки чимось схо­жі на пол­тав­ча­нок, але зі сво­їм, біло­ру­ським від­тін­ком — про­сті, нату­раль­ні й дуже милі. І якщо мені ска­жуть, що моя май­бу­тня дру­жи­на буде біло­ру­скою, мені зали­ши­ться тіль­ки обли­зну­ти­ся.

Мітки: , ,
8 коментарів в “Мінськ. Про дівчат
 1. Сандра сказав:

  Твоя буду­щая жена будет из Мин­ска!

 2. post-factum сказав:

  Отку­да инфа?

 3. provaton сказав:

  Если сте­сня­е­шься фоткать людей "в лицо", то можно взять теле­вик 70–200, или 70–300. Тогда не надо вла­зить "в лицо", можно где-то с 30 метров спо­кой­но "отстре­ли­вать".

 4. Oleksandr Natalenko сказав:

  Такой теле­вик с при­ем­ле­мой диа­фра­гмой доро­го­го сто́ит.

 5. provaton сказав:

  Да, есть такое. Но не все ж в сумер­ках сни­мать, при нор­маль­ных днев­ных усло­ви­ях можно и с f5 фоткать. Боль­шое ФР обе­спе­чи­ва­ет хоро­шое боке даже при такой хре­но­вой диа­фра­гме. http://www.flickr.com/photos/nsavch/6972887635/in/photostream/lightbox/ (тут ФР 70мм, так что фон не очень, при 200–300мм фон вооб­ще иде­аль­ный).

  Хотя, коне­чно, выбор объе­кти­ва — это очень инди­ви­ду­аль­ное дело.

 6. Oleksandr Natalenko сказав:

  Есть вот в про­да­же 55–300 на 4.5–5.6 за 2800 грн. Можно взять этот + или пару фиксов, или 24–70, но после­дний доро­гой шо ваще. А так я пока 18–105 + фиксом на 50 обхо­жусь.

 7. provaton сказав:

  Я себе год назад взял 70–300 4.5–5.6 за $500, непло­хой объе­ктив (быстрый АФ, хоро­шая рез­кость, непло­хой кон­стру­ктив) но исполь­зую доста­то­чно ред­ко. В основ­ном жена вся­ких пти­чек щел­ка­ет. А мой люби­мый — это фикс 35мм/1.8 за 1000 гри­вен 🙂

 8. Oleksandr Natalenko сказав:

  Плю­сую мысль, 35-ка доста­то­чно уни­вер­саль­ная.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.