Про Євро

Їздив сьо­го­дні вве­че­рі гуля­ти в цен­трі Киє­ва. Вийшов із Арсе­наль­ної та спу­стив­ся до Теа­траль­ної, роз­див­ля­ю­чись те, що роби­ться нав­кру­ги.

Далі буде мно­га­бу­каф, тому ласка­во про­си­мо під кат.

У метро зно­ву змі­ни­ли запис радіо­ін­фор­ма­то­ра — поча­тко­вий запис дещо обрі­за­ли, а в деяких поїздах зву­чить новий запис, при­чо­му, підо­зрюю, що вітчи­зня­но­го дикто­ра, але з нор­маль­ною бри­тан­ською вимо­вою. Вла­сне, новий запис мені подо­ба­є­ться біль­ше, бо він так не кон­тра­стує з укра­ї­но­мов­ним, як той попе­ре­дній.

На Арсе­наль­ній більш-менш при­єм­но. Зди­ву­ва­ла тіль­ки якась хитро­му­дра кон­стру­кція на розі біля Марі­їн­ки (там, де «Чума­цький шлях») — там щось роблять із будів­лею. У самій Марі­їн­ці сидять фалунь-дафі­сти, вито­пту­ю­чи газон, а також наві­же­ні, які ціло­до­бо­во моля­ться про­ти біо­ме­три­чних паспор­тів. Ну, це як зав­жди. З огля­до­во­го май­дан­чи­ка добре огля­да­є­ться вер­то­лі­тний май­дан­чик, який, на щастя, не зату­ляє собою Дні­про.

Біля Кабмі­ну пора­ду­вав при­пар­ко­ва­ний «Запо­ро­жець». Нату­раль­ний, з інва­лі­дним зна­ком. Неві­до­мо, прав­да, чий. Нав­про­ти Кабмі­ну на схи­лі викла­ли сим­во­лі­ку Євро, а саму тра­ви­чку поли­ва­ють. І тому вона зеле­на-зеле­на.

Ближ­че до Хре­ща­ти­ка зустрів якусь дуже щасли­ву дів­чи­ну — вона посмі­ха­ла­ся сама собі та стри­ба­ла між пере­хо­жи­ми.

А от далі поча­ли­ся дива.

Укра­їн­ська сто­ли­ця тепер має пра­во гор­ди­ти­ся уні­каль­ним місцем у сво­є­му цен­трі — його пере­тво­ри­ли на ого­ро­дже­ний сіткою ген­дель. Ну, сер­йо­зно. Окрім двох новов­ста­нов­ле­них МАФів із сим­во­лі­кою, на фоні пив­них пала­ток по всьо­му Хре­ща­ти­ку біль­ше нічо­го не виді­ля­є­ться. Я уяв­ляю, що там буде тво­ри­ти­ся, коли все почне­ться — такої кіль­ко­сті алка­шні Київ ще не бачив. Ціка­во, як там у Вар­ша­ві зараз?…

Я не знаю, чия це ідея була — пере­тво­ри­ти центр Киє­ва на шинок, але вона мені стра­шен­но не подо­ба­є­ться. Якщо в цьо­го дій­ства, яке почне­ться за 7 днів, є імі­джмей­ке­ри, то нехай вони само­за­ки­да­ю­ться гни­ли­ми помі­до­ра­ми.

А ще мені при­йшла в голо­ву ідея, що кон­це­пція вели­ких міст себе віджи­ла. Чому ство­рю­ва­ли­ся міста? Тому, що людям було так лег­ше вза­є­мо­ді­я­ти. Зараз зв’язок наба­га­то кра­ще роз­ви­ну­тий, ніж 500 років тому, а отже, якщо зби­ра­є­ться купа людей разом — це не зна­чить, що їм обов’язково тре­ба щось разом роби­ти. У Киє­ві щонай­мен­ше 2,5 міль­йо­на гомо сапі­єн­сів — і 99,(9)% цих сапі­єн­сів начха­ти на інших сапі­єн­сів. Тому якщо зби­ра­є­ться купа людей — вони займа­ю­ться різни­ми непри­стой­но­стя­ми, в тому числі, п’ють. Що ми, вла­сне, й бачи­мо на при­кла­ді Киє­ва під час Євро.

Росія в цьо­му пла­ні зро­би­ла, ІМХО, кра­ще — для при­йма­н­ня Олім­пі­а­ди поча­ла буду­ва­ти від­по­від­ні об’єкти ледь не в полі — хай і на бере­зі моря, але не на Чер­во­ній пло­щі в Москві. Я сум­ні­ва­ю­ся, що за нор­маль­но­го під­хо­ду до спра­ви побу­до­ва­ні ста­діо­ни десь на тере­нах Він­ни­чи­ни (а що там Він­ни­чи­на, хай би хоч у Чаба­нах буду­ва­ли — село таке під Киє­вом є) були б гір­ши­ми, ніж у Киє­ві. А місто б не спо­га­ни­ли так, як пога­нять його зараз.

Вза­га­лі, я вва­жаю, що май­бу­тнє за неве­ли­ки­ми міста­ми тисяч на 10 жите­лів (при­віт Сан­жа­рам). Про­бле­ма тіль­ки в розум­но­му вико­ри­стан­ні суча­сно­го зв’язку. Вже зараз я б зміг пра­цю­ва­ти там так же, як я пра­цюю тут, хіба що от витра­чав би мен­ше на про­жи­ва­н­ня. Тут вели­кий про­стір для обго­во­ре­н­ня, все впи­ра­є­ться в кон­це­пцію інфор­ма­цій­но­го суспіль­ства, про яку я навіть не зга­ду­ва­ти­му — читай­те самі, якщо тре­ба.

Дуже кор­тить поди­ви­ти­ся на сто­ли­цю Біло­ру­сі ще за Батька й порів­ня­ти її з нашою сто­ли­цею. Ох, від­чу­ваю, буде тут ще один гнів­ний запис…

Мітки: , , ,
2 коментарі в “Про Євро
  1. ololoid сказав:

    ОК, я жву в місті, де 15 тисяч жите­лів.
    І хочу поди­ви­ти­ся прем’єру філь­му "Про­ме­тей".
    Далі тре­ба роз­ка­зу­ва­ти?

  2. post-factum сказав:

    Що зава­жає суча­сно­му кіно­те­а­тру зро­би­ти прем’єрну транс­ля­цію по іне­ту за пла­тну під­пи­ску? Все впи­ра­є­ться тіль­ки у зв’язок.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.