Happy start

Біль­шість DNS-сер­ве­рів уже син­хро­ні­зо­ва­но, ті, що зали­ши­ли­ся, син­хро­ні­зу­ю­ться в най­ближ­чі 24 годи­ни, а я тепер хочу роз­ка­за­ти, що, де і як від­бу­ва­ло­ся.

При­чи­ни пере­їзду дві: по-пер­ше, це неви­зна­че­ність із тим, чи буде пра­цю­ва­ти нода і далі, бо вини­кли тро­хи різні погля­ди на опла­ту, а, по-дру­ге, бажа­н­ня керу­ва­ти всім госпо­дар­ством само­стій­но.

Із роз­гля­ну­тих техно­ло­гій (KVN, Xen, OpenVZ) нада­но пере­ва­гу KVM як пере­ві­ре­ній на попе­ре­дній ноді, а також через те, що це таки пов­но­цін­на вір­ту­а­лі­за­ція. Із про­вай­де­ром також вийшло досить добре, сер­вер зали­шив­ся у Hetzner'а, оскіль­ки це теж пере­ві­ре­ний про­вай­дер. Сер­вер у Німеч­чи­ні, пінг неве­ли­кий, ціна біль­ше, ніж аде­ква­тна. Я ще при­див­ляв­ся до vps.ua, але там Xen і дорож­че, хоча про­по­зи­ції також дуже непо­га­ні, а пінг вза­га­лі шик (і це все на тесто­во­му сер­ве­рі на 30 днів). Можна було б і до них, в прин­ци­пі.

Вибо­ру сер­вер­но­го дистри­бу­ти­ва можна зди­ву­ва­ти­ся. Це Ubuntu Server. Я роз­гля­дав кіль­ка варі­ан­тів. CentOS і Debian від­ки­нув через заста­рі­лі паке­ти (це не той випа­док, коли потрі­бно вико­ри­сто­ву­ва­ти мону­мен­таль­но надій­ні дистри; я люблю, щоб від ПЗ не тхну­ло сві­жим мамон­та). Arch та поді­бне йому також не під­хо­дить, бо це дуже вже занад­то неста­біль­но як для сер­ве­ра. Убун­та ж, по-пер­ше, має досить сві­же ПЗ, коро­ткий цикл випу­ску релі­зів, а по-дру­ге, що, як вияви­ло­ся, важли­во — купу сто­рон­ніх репів.

Сер­вер назва­но на честь вида­тно­го вул­кан­ця Спо­ка.

% hostname
spock

Сер­вер пра­цює під керу­ва­н­ням тако­го ПЗ:

  • nginx — осно­ва всьо­го і вся;
  • php-fpm — як розум­не допов­не­н­ня до nginx;
  • MariaDB — аде­ква­тна замі­на MySQL, у яко­го над­то туман­не май­бу­тнє (ну ще я не люблю Oracle за те, що вони зро­би­ли із Sun);
  • prosody — кла­сний і про­стий jabber-сер­вер;
  • bind9 — три­маю вла­сний primary DNS-сер­вер для від­мін­них від цьо­го доме­нів. За secondary дякую secondary.net.ua;
  • squid — щоб можна було обі­йти деякі обме­же­н­ня деяких сай­тів і точок вихо­ду в Інтер­нет;
  • postfix, fail2ban — думаю, це і так зро­зумі­ло.

Усе дуже про­сто і зру­чно.

У про­це­сі робо­ти над сер­ве­ром вини­кли про­бле­ми тіль­ки з DNS. По-пер­ше, як вияви­ло­ся, аде­ква­тних без­ко­штов­них DNS-хостин­гів не лиши­ло­ся, а ті, що є, не про­хо­дять реє­стра­цію на доме­нах .org.ua. Саме тому дове­ло­ся під­ні­ма­ти вла­сний DNS-сер­вер. По-дру­ге, дов­гий час син­хро­ні­за­ції DNS-сер­ве­рів. Щось оно­ви­ло­ся через 15 хв, щось ще не оно­ви­ло­ся. До речі, для керу­ва­н­ня основ­ним доме­ном тепер вико­ри­сто­ву­є­ться панель­ка реє­стра­то­ра, тому не потрі­бно кожно­го разу дов­го доби­ва­ти­ся від Farcaller'а, щоб він щось змі­нив.

У пла­нах під­ня­ти свій сер­вер git. Вла­сне, я вже дещо для цьо­го зро­бив, але хоті­ло­ся б веб-мор­ду.

Зда­є­ться, все ска­зав, що хотів, із цьо­го при­во­ду.

P.S. Під час пере­не­се­н­ня ніхто не постра­ждав.

P.P.S. Вова Пуза­нов aka Farcaller, дякую за бага­то­рі­чну плі­дну спів­пра­цю і за те, що тер­пля­че вико­ну­вав май­же все мої заба­ган­ки. Але ста­ру ноду поки не вида­ляй, хай до кін­ця літа пови­сить. Про всяк випа­док.

P.P.P.S. Про будь-які непо­лад­ки, будь ласка, пові­дом­ляй­те мені.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.