Координація локалізаторів

Вино­шую ідею ство­ре­н­ня веб-ресур­су, який би допо­ма­гав коор­ди­ну­ва­ти зуси­л­ля різних команд лока­лі­за­то­рів про­грам­но­го забез­пе­че­н­ня укра­їн­ською мовою.

По-пер­ше, почав опи­ту­ва­н­ня людей, які цим займа­ю­ться. Цікав­лю­ся, чи вза­га­лі доціль­на така шту­ка. Усі кажуть, що доціль­на. Голов­на ідея кожно­го — ство­ре­н­ня єди­но­го слов­ни­ка, який би зміг усу­ну­ти таке яви­ще, як різний пере­клад (при тому костру­ба­тий) одних і тих самих слів.

По-дру­ге, тре­ба визна­чи­ти­ся з тим, як це техні­чно буде реа­лі­зо­ва­но. Осо­би­сто я біль­ше схи­ля­ю­ся до ком­бі­на­ції фору­му та вікі, оста­н­ня буде вико­ри­сто­ву­ва­ти­ся як база слів. Хоча точно ще не знаю, тре­ба кон­суль­ту­ва­ти­ся з тими, хто в цьо­му буде заці­кав­ле­ний. Є і про­по­зи­ції щодо вико­ри­ста­н­ня svn/git, але тут про­бле­ми дві: пер­ша у пога­ній обі­зна­но­сті з таки­ми інстру­мен­та­ми лока­лі­за­то­рів, осо­бли­во тих, хто сидить у він­ді, а дру­га у техні­чній можли­во­сті роз­мі­ще­н­ня тако­го сер­ве­ра. На окре­му, хоча б і вір­ту­аль­ну, машин­ку ніхто коштів виді­ля­ти не буде. До речі, тре­ба ще пошу­ка­ти якусь онлай­но­ву систе­му робо­ти з фай­ла­ми лока­лі­за­ції по типу такої, яку має Launchpad.

По-тре­тє, необ­хі­дно визна­чи­ти­ся з тим, де фізи­чно буде роз­та­шо­ву­ва­ти­ся цей ресурс, та який домен реє­стру­ва­ти. Можли­во, це буде якийсь халяв­ний (але дово­лі таки нічо­гень­кий) хостинг. І домен у зоні org.ua.

По-четвер­те, хотів би від­ра­зу заяви­ти, що цей ресурс осо­би­сто я бачу неза­ле­жним від усіх команд лока­лі­за­ції, і якщо якась із них почне дума­ти, що вона домі­ну­ва­ти­ме, то це є помил­кою. Нав­па­ки, я був би радий на тако­му ресур­сі у пер­шу чер­гу не коман­дам, а окре­мим людям із різно­бі­чним погля­дом на спра­ву, без пара­но­ї­даль­них настро­їв та яки­хось сте­ре­о­ти­пів.

По‑п’яте, хоті­ло­ся б наго­ло­си­ти, що про­ект пла­ну­є­ться неко­мер­цій­ним, орі­єн­то­ва­ним у пер­шу чер­гу на віль­не про­грам­не забез­пе­че­н­ня (хоча і патчі він­до­вих прог, зро­бле­ні тим самим Restorator’ом, також можуть бути варі­ан­том лока­лі­за­ції). Не думаю, щоб він заці­ка­вив комер­цій­них лока­лі­за­то­рів, напри­клад, ігро­вої інду­стрії, хоча якщо з цьо­го ресур­су будуть вер­бу­ва­ти­ся люди на робо­ту у такі ком­па­нії, то я був би тіль­ки радий — і про­е­кту допо­мо­га, і заро­бі­ток, що тре­ба.

Ота­ка неве­ли­чка про­грам­ка. Якщо це дій­сно заці­ка­вить когось — про­ха­н­ня від­пи­су­ва­ти комен­та­ря­ми, сту­ка­ти в жаббер/аську чи писа­ти на мило пря­мо мені. Коор­ди­на­ти на сто­рін­ці «Про мене».

3 коментарі в “Координація локалізаторів
  1. sin сказав:

    > І домен у зоні org.ua.

    А чи не кра­ще буде, напри­клад, translate.gpl.net.ua?

  2. post-factum сказав:

    Ні, тим біль­ше, що домен я вже заре­є­стру­вав, при­чо­му наба­га­то коро­тше та кру­че.

1 Пінги / Зворотні посилання для "Координація локалізаторів"
  1. […] Идея при­на­дле­жит post-factum’y. Цель про­е­кта — коор­ди­на­ция уси­лий команд лока­ли­за­то­ров ПО на украин­ский язык. Озна­ко­ми­ться с основ­ными иде­я­ми и прин­ци­па­ми можно здесь. […]

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.