Категорія: Сайт

Ство­рю­є­ться нова фото­га­ле­рея.

Ста­ра буде поти, поки я не пере­не­су всі фотки в нову.

Мітки: ,

Пана Кочер­гі­на з Днем наро­дже­н­ня!

А ще з Днем наро­дже­н­ня збір­ку «Музи­ка сер­ця» в якій я впер­ше «офі­цій­но» дру­ку­ю­ся. Дуже радий з цьо­го при­во­ду, з нетер­пі­н­ням чекаю свої замов­ле­ні 10 при­мір­ни­ків, аби розда­ти їх бажа­ю­чим :).

P. S. Через камен­то­вий спам пері­о­ди­чно тут і на сай­ті з вір­ша­ми маю закри­ва­ти для комен­ту­ва­н­ня деякі осо­бли­во «попу­ляр­ні» запи­си. Бо задра­ло вичи­ща­ти по 30 комен­та­рів з чер­ги.

Мітки: , , ,

At last, I've decided to stop developing StreamCORE because of its uselessness. Source code is still available here (full tree with binaries is here), official site is closed.

Rest in peace, my first large project ;).

BTW, it's under UPL forever, so, if you can, you may continue to develop it. Please, contact me if you will.

P. S. Mercurial repository is also closed.

Мітки: ,

Зро­бив собі малень­ку фай­ло­по­мой­ку на openhost.org.ua. Можна юза­ти для кон­фі­гів і скрін­шо­тів.

Мітки:

Тиця­ти сюди.

Мітки: ,

Випу­стив нову вер­сію Ліцен­зії UPL — 3.2. Дяку­ю­чи Арте­му Фур­сен­ко (flywheel), дода­ний пункт про від­по­від­аль­ність (тоб­то, її від­су­тність :)).

Диви­ти­ся тут.

Мітки: ,

Купив нові оку­ля­ри. Виби­рав з Ірою, тоб­то, факти­чно, вибра­ла вона, то тепе­ра я модний, та і очам лег­ше на слі­пу­чо­му Сон­ці.

А воно пече. Сьо­го­дні ледь не зжа­рив­ся, так сили заби­рає, що і ходи­ти важ­ко стає. Диви­на.

Поно­вив на всіх сай­тах движ­ки, типу секур­ність і нові фічі. От лише для ново­го ворд­пре­са хоче­ться понов­ле­ну лока­лі­за­цію. Так ніхто не спі­шить її роби­ти, а само­му влом дофі­га пере­кла­да­ти. Поче­каю, ста­ра теж зго­ди­ться.

Мітки: , ,

Наре­шті. Я так цьо­го чекав :). Мене пере­се­ли­ли в іншу кім­на­ту, тепер я живу ще з трьо­ма нор­маль­ни­ми хло­пця­ми. Тут зати­шно, чисто і спо­кій­но, нема шуму, нор­маль­ний стіл і (о, Свя­тий Патрік!!!) у мене є свій сті­лець.

Номер кім­на­ти — 220, гур­то­жи­ток той самий. Це вже дру­гий поверх.

Зав­тра пла­ную поїха­ти купи­ти рюк­зак. Стрі­ну Іри­шку о 12:00 з уні­ве­ру і поїде­мо.

Понов­ле­на моя гале­рея, тепер інтер­фейс лока­лі­зо­ва­ний.

Мітки: , ,

Додав у гале­рею Іри­ні фото­гра­фії Сан­жар.

Мітки:

Роз­по­чав напов­не­н­ня гале­реї.