Категорія: Сайт

Тро­хи під­пра­вив і поно­вив сто­рін­ку зі сма­ка­ми. Вона тут.

Мітки: , ,

Наре­шті дійшли руки під­пра­ви­ти сти­лі на цьо­му сай­ті, тепер нор­маль­но виді­ля­ю­ться пара­гра­фи текс­ту в запи­сах, а сам текст вирів­ню­є­ться по оби­два краї.

Якщо якісь при­ко­ли з від­обра­же­н­ням — пишіть.

Мітки:

Додав фотку і під­пра­вив інфу. Кла­ца­ти сюда.

Мітки: ,

Блог із вір­ша­ми також змі­нив свій зов­ні­шній вигляд.

Мітки:

Начеб­то, укра­ї­ні­зу­вав цей блог на стіль­ки, на скіль­ки міг :). Думаю тепер про змі­ну дизай­ну бло­гу з вір­ша­ми.

Хавав хін­ка­лі з корей­ською мор­квою.

Мітки: ,

Думаю, пора вихо­ди­ти із тем­ря­ви і роби­ти сайт сві­тлень­ким. В основ­но­му, тему укра­ї­ні­зу­вав і зро­бив нор­маль­ну наві­га­цію вни­зу сто­рін­ки. Якщо зна­хо­ди­ти­му якісь огрі­хи – виправ­ля­ти­му.

Таке саме чекає і сайт із вір­ша­ми.

До речі, тре­ба вида­ля­ти­ся із вкон­та­кта, кон­не­кта, одно­кла­сни­ків і т. п. А також зно­си­ти сай­ти стрі­ма і мстрі­ма, яки­ми я вже, мабуть, не займа­ти­му­ся, ну і ста­ви­ти, можли­во, хоча навряд, щось для мікро­блог­гін­га.

Зран­ку на ФП таа­а­ак не хочу, тим біль­ше, що там шизо­ну­та дура…

Мітки: , ,

Задрав спам в камен­тах. Став­лю река­птчу на всі бло­ги, вже виба­чай­те, але не лінуй­те­ся писа­ти два зай­вих сло­ва.

Мітки: ,

Про­дов­жую «вза­хлёб» чита­ти пана Аку­ні­на, пері­о­ди­чно пере­ри­ва­ю­чись на еле­ктро­ди­на­мі­ку ;).

Вво­джу тут OpenID. Може, хтось буде логі­ни­ти­ся так.

Мітки: ,

Поно­вив WordPress до 2.7 на всіх сай­тах, чого і вам бажаю.

P.S. TinyMCE з цією вер­сі­єю глю­кає, при­найм­ні у Фаєр­фо­ксі 3.

Мітки: ,

Запу­ще­на нова фото­га­ле­рея, ста­ра біль­ше не пра­цює. Всі фотки з опи­са­ми пере­не­се­ні до нової.

Мітки: