Категорія: Сайт

Під­пра­вив фор­ма­ту­ва­н­ня на сай­ті із вір­ша­ми. Замі­нив пре-фор­мат нор­маль­ни­ми про­бі­ла­ми, зав­дя­ки чому зни­кла про­бле­ма із білим фоном та коря­вим шри­фтом.

При­дбав собі стар­то­вий пакет Utel, тепер мене можна спро­бу­ва­ти зна­йти за ще одним номе­ром (див. оцю сто­рін­ку).

Ста­рий номер пра­цює і лиша­є­ться голов­ним. Utel — на про­бу 3G.

Ми пере­їха­ли. Спо­ді­ва­ю­ся, усі про­бле­ми пофі­кси­ли, але як щось раптом тра­пи­ться, то вели­ке про­ха­н­ня писа­ти мені.

Виніс поси­ла­н­ня на свої під­сай­ти наго­ру, а лін­ки на них збо­ку при­брав. Не знаю, як воно тепер зага­лом вигля­дає, можли­во, погра­ю­ся ще із CSS, ну а так має б бути помі­тним.

На усіх трьох сай­тах вру­бив кешу­ва­н­ня. Якщо будуть якісь про­бле­ми — пишіть.

Блін, вияв­ля­є­ться, з тією темою не пра­цю­ва­ла каптча. Хоч би хтось ска­зав.

Є у нас в інсти­ту­ті всі­ма обо­жню­ва­ний зам­ди­ре­кто­ра, Євге­ній Арка­ді­йо­вич Якор­нов. Його улю­бле­на фра­за на зда­чі будь-якої лабо­ра­тор­ної робо­ти — «пол­ное непо­ни­ма­ние». Насправ­ді, фра­за як фра­за, але для тих, хто це про­йшов, ця фра­за стає неза­бу­тньою на все жит­тя. І от тепер, здав­ши еле­ктро­ди­на­мі­ку, можна і поба­ла­гу­ри­ти:

Є. А. Якорнов

Автор заба­жав лиши­ти­ся іме­но­ва­но неві­до­мим, але дав поси­ла­н­ня на свій ЖЖ. Ось воно.

Змі­нив тему і лока­лі­зу­вав її на сай­ті з вір­ша­ми.

До речі, лока­лі­за­цію з цьо­го сай­ту наді­слав роз­ро­бни­кам. Пообі­ця­ли її вклю­чи­ти у насту­пну вер­сію. Ще дві лока­лі­за­ції зараз від­прав­лю.

Змі­нив вко­тре тему, лока­лі­зу­вав її. Теми з po-фай­ла­ми лока­лі­зо­ву­ва­ти одне задо­во­ле­н­ня.

Про всі баги про­шу пові­дом­ля­ти.

Поно­вив свою (за уча­стю бага­тьох людей, вклю­ча­ю­чи Dark Proger’а як спів­ав­то­ра) ста­т­тю про ком­пі­ля­цію ядер. Цьо­го разу дода­ні відо­мо­сті про робо­ту з DKMS та grub2.

Диви­ти­ся тут.