Категорія: Сайт

Нала­шту­вав нор­маль­ну пере­адре­са­цію із ста­рих доме­нів засо­ба­ми nginx (дякую Farcaller'у, що пнув мене у цьо­му напря­мі). Окрім того, у БД поно­вив усі необ­хі­дні URL. Спо­ді­ва­ю­ся, нічо­го не пола­мав :D.

Отже, ста­рі поси­ла­н­ня тепер також мають пра­цю­ва­ти і вести на новий домен без про­блем, але все одно їх вар­то було б поно­ви­ти, бо я не зби­ра­ю­ся три­ма­ти ті доме­ни вічно.

natalenko.name — ось так тепер все зве­ться. Я наре­шті зібрав­ся із дум­ка­ми і купив собі ота­кий от домен дру­го­го рів­ня. За адре­сою lit.natalenko.name зна­хо­ди­ться твор­чість. Зі ста­рих адрес сто­їть пере­адре­са­ція сюди.

Вста­но­вив вітчи­зня­ну тему Constructor, подив­лю­ся, як вона себе буде пово­ди­ти.

Від сьо­го­дні і до зав­тра­шньо­го ран­ку сайт буде недо­сту­пний.

Вида­лив сто­рін­ки із ядер­ни­ми теста­ми. По-пер­ше, я дав­но їх не онов­лю­вав, по-дру­ге, не хоче­ться себе від­чу­ва­ти форо­ні­ксом. Як пока­за­ла пра­кти­ка, резуль­та­ти цих тестів мало коре­лю­ють із тим, як ядро веде себе насправ­ді.

Змі­нив тему бло­гу, якщо ви не помі­ти­ли :). Лока­лі­за­ція моя, зна­йде­те будь-який глюк — пишіть, виправ­лю.

Ворд­прес оно­вив­ся до вер­сії 3.0, на пер­ший погляд глю­ків немає, якщо будуть — пишіть.

Наре­шті спро­міг­ся вине­сти деякі части­ни цьо­го сай­ту на окре­мі доме­ни. Тепер pf-kernel живе тут, а вір­ші і про­за — тут.

I've decided to stop StreamOS developing and removed corresponding page. Also I've removed mstream redirect page.

New announce will be a bit later.

Пере­їха­ли на новий сер­вак. Про будь-які про­бле­ми у робо­ті про­ха­н­ня пові­дом­ля­ти сюди, на пошту чи, може, навіть теле­фо­ном.

Дяка Farcaller'у за чудо­ву робо­ту ;).