Категорія: Сайт

Пере­брав усі поси­ла­н­ня на цьо­му бло­зі, акту­а­лі­зу­вав ті, що змі­ни­ли­ся, та вида­лив ті, що про­па­ли назав­жди. Зали­ши­лась нерозв’язаною про­бле­ма з гале­ре­єю OSDN, хоче­ться дума­ти, що це в них тим­ча­со­во.

Моя сто­рін­ка про іде­о­ло­гію попов­ни­ла­ся ще одні­єю стат­тею «Поче­му?» про те, чому ж ліну­ксо­і­ди кори­сту­ю­ться Ліну­ксом.

На обох сай­тах змі­нив капчу. Спо­ді­ва­ю­ся, всі­ля­кої пога­ні тепер реє­стру­ва­ти­ме­ться мен­ше. У випад­ку про­блем із ново­вве­де­н­ням пишіть мені на пошту або сту­кай­те в аську/жаббер/скайп.

Яко­гось біса від­па­ла пошта, від­по­від­но, не пра­цю­ва­ло над­си­ла­н­ня листів ворд­пре­сом. Вичи­стив пошто­ві демо­ни із сер­ве­ру і повер­нув на пхп-шну фун­кцію все. Думаю, як би тепер його цю пошту поку­ри­ти зно­ву.

Кіль­ко­ма запи­та­ми у базу макси­маль­но акту­а­лі­зу­вав гіпер­по­си­ла­н­ня, але части­на із них пра­цю­ва­ти не буде (напри­клад, ста­рі поси­ла­н­ня на ста­ру систе­му збе­рі­га­н­ня фай­лів Nebula3).

Вида­лив три ста­рі доме­ни: postfactum.pl.ua (зараз natalenko.name); natalenko.pl.ua (зараз lit.natalenko.name); pf-kernel.org.ua (зараз pf.natalenko.name). Будь­те ува­жні та обе­ре­жні ©.

Тут мені не так дав­но скар­жи­ли­ся на те, що основ­на тема ніфі­га не мас­шта­бу­є­ться на PDA. Вра­хо­ву­ю­чи поба­жа­н­ня шанов­них чита­чів, я зро­бив так, що на PDA сайт тепер має чита­ти­ся зру­чні­ше. Тестуй­те, будь-ласка.

У літе­ра­тур­но­му куто­чку цьо­го сай­ту ста­ло на 50% запи­сів мен­ше. Так, у мене наре­шті дійшли руки (а, точні­ше, я зібрав­ся із дум­ка­ми і роз­пу­стив руки) до пере­гля­ду сво­їх твор­чих резуль­та­тів. Як наслі­док — мінус п’ятдесят два тво­ри із ста чоти­рьох. Най­більш полег­ше­ною себе …

Чис­тка, части­на VI Read More »

Я змі­нив нала­шту­ва­н­ня від­прав­ле­н­ня пошти із цьо­го сай­ту, тепер листи мають над­хо­ди­ти із нової адре­си. Це сто­су­є­ться змін паро­лів, реє­стра­ції, спо­ві­ще­н­ня про нові комен­та­рі. Якщо будуть якість про­бле­ми із цим — про­ін­фор­муй­те мене.

Пофі­ксив капчу, там тре­ба було змі­ни­ти клю­чі, які прив’язані до доме­на. Дякую tram23, що помі­тив.