Категорія: Сайт

nebula.pl.ua біль­ше не вико­ри­сто­ву­ва­ти­ме­ться, тому що тепер вирі­ши­ли, що пора пол­тав­ську зону від­да­ва­ти реє­стра­то­рам. А мені якось пла­ти­ти за ще один домен ну зов­сім не хоче­ться, тому я змі­нив поси­ла­н­ня у всіх запи­сах, і тепер вида­ляю домен із фай­ло­по­мой­кою.

Сайт досту­пний в мере­жі IPv6. Якщо є змо­га — спро­буй­те й від­пи­шіть про резуль­та­ти.

На обох сай­тах вве­де­но від­прав­ле­н­ня еле­ктрон­них листів через локаль­ний SMTP-сер­вер із вико­ри­ста­н­ням вла­сних для кожно­го сай­ту доме­нів. Якщо будуть про­бле­ми з реє­стра­ці­єю або­що — дай­те зна­ти (попе­ре­дньо пере­ві­рив­ши «Спам», зві­сно). P.S. Гло­баль­не онов­ле­н­ня систе­ми поки від­кла­ду­є­ться до появи важли­вих репо­зи­то­рі­їв.

На цих вихі­дних пла­ну­є­ться онов­ле­н­ня систе­ми на сер­ве­рі у зв’язку з новим релі­зом ПЗ. Щось може тим­ча­со­во не пра­цю­ва­ти, «будь­те ува­жні й обе­ре­жні».

Оно­вив сто­рін­ку сма­ків. Дещо акту­а­лі­зу­вав, хоча змін неба­га­то. P.S. Капча тепер має пра­цю­ва­ти, дякую за від­гук Alder'у.

Біль­шість DNS-сер­ве­­рів уже син­хро­ні­зо­ва­но, ті, що зали­ши­ли­ся, син­хро­ні­зу­ю­ться в най­ближ­чі 24 годи­ни, а я тепер хочу роз­ка­за­ти, що, де і як від­бу­ва­ло­ся.

Вида­лив сто­рін­ку з фор­тун­ка­ми, бо не онов­лю­вав її і не зби­рав­ся цьо­го роби­ти. Нато­мість, наре­шті зібрав усі свої публі­ка­ції в єди­но­му місці. Можна озна­йом­лю­ва­ти­ся :).

Вова пров­ти­кав про­дов­жи­ти домен, тепер у части­ни від­ві­ду­ва­чів сайт тим­ча­со­во від­ва­лив­ся. Ско­ро все випра­ви­ться.

На сто­рін­ку іде­о­ло­гії додав поси­ла­н­ня на пре­зен­та­цію про те, як роби­ти пре­зен­та­ції.

Сьо­го­дні вже 9‑те трав­ня, а це зна­чить, що в мене подвій­не свя­то — День пере­мо­ги і 4 роки цьо­му бло­гу. Про 66‑й спо­кій­ний рік, думаю, не вар­то вко­тре роз­ка­зу­ва­ти, а про 4 роки блог­гін­гу хотів би ска­за­ти, що я звик до сво­го еле­ктрон­но­го щоден­ни­ка. І хай я його …

4 роки Read More »