Категорія: Сайт

Тре­ба щось при­ду­ма­ти з новою темою для сай­ту, щоб одно­ча­сно був мобіль­ний варі­ант, а то ста­рий костиль уже дав­но не онов­лю­вав­ся. Поки мобіль­ну вер­сію бло­гу вимкнув.

Мітки:

Уві­мкнув на про­бу чистий SSL (HTTPS) на цьо­му сай­ті. Спо­ді­ва­ю­ся, нічо­го не пола­ма­ло­ся.

Мітки: , , ,

Оно­вив сто­рін­ку зі сма­ка­ми.

Мітки:

Вір­ші пере­ніс сюди, в цей блог. Тепер вони роз­чи­не­ні в буден­них запи­сах, але спра­ва зав­жди є дві кате­го­рії, які можна кла­цну­ти, щоб виокре­ми­ти пое­зію та про­зу з епі­сто­ля­рії.

Вимкнув реє­стра­цію на цьо­му сай­ті — для комен­ту­ва­н­ня вона дав­но не потрі­бна, а остан­нім часом попри капчу поча­ли наві­ду­ва­ти­ся спам-боти. Спо­ді­ва­ю­ся, це ні на що не впли­не.

Мітки:

Цей сайт також пере­їхав на новий сер­вак. Спо­ді­ва­ю­ся, я пра­виль­но нала­шту­вав DNS і nginx :).

Мітки: ,

Усі фотки тепер у новій фото­га­ле­реї. На Піка­сі нічо­го, окрім фоток облі­ко­во­го запи­су, не зали­ши­ло­ся.

Мітки:

Я ство­рив свою вла­сну гале­рею фото­гра­фій. Це ста­ло гар­ним при­во­дом пере­бра­ти нако­пи­че­ні фото­гра­фії, напи­са­ти кіль­ка кори­сних скри­птів, а ще зна­йти прийня­тну PHP-гале­­рею. Я пере­про­бу­вав кіль­ка, і про­стень­ких скри­птів, і скла­дних мон­стрів, у резуль­та­ті вибрав MiniGal Nano. Над­про­ста, над­кра­си­ва та зру­чна річ, яка пра­цює без бази …

Нова гале­рея Read More »

Мітки:

Тесту­є­мо Disqus у комен­та­рях.

Мітки: ,

Із сабжем не все так про­сто. Пев­но, зали­шу його тіль­ки для адмі­ні­стра­тив­них задач, бо для нор­маль­ної робо­ти на загаль­но­до­сту­пних сай­тах сер­ти­фі­кат потрі­бно купу­ва­ти.

Мітки: