Категорія: Сайт

Як і пла­ну­вав, у сере­ду був у Пра­зі на кон­цер­ті Міцу­ко Учі­ди. Ось неве­ли­чке про­мо: Празь­кий Рудоль­фі­нум, зві­сно, тро­хи незви­чний — амфі­те­атр із висо­кою сте­лею і коло­на­ми на бал­ко­нах. Зву­ча­н­ня схо­же на Колон­ний зал у Киє­ві, тіль­ки ревер­бе­ра­ція аку­ра­тні­ша. Але все одно, тісну­ва­то зву­ку, як …

Про сайт і музи­ку Read More »

Мітки: , , , ,

Схо­же, пере­їзд на Арч про­йшов дово­лі вда­ло. Зао­дно я пере­ло­па­тив усі сер­ві­си, які були на ста­ро­му сер­ве­рі, попе­ре­пи­су­вав кон­фі­ги, дещо замі­нив, дещо під­ла­шту­вав. Техні­чні дета­лі для охо­чих наво­жу під катом.

Мітки: , , ,

GlobalSign посту­пив по-спра­в­жньо­­му бла­го­ро­дно і пода­ру­вав мені Wildcard SSL ще на один рік, і це при тому, що про­гра­ма для opensource-про­­е­­ктів у них при­кри­ла­ся, і вида­ють тепер такі сер­ти­фі­ка­ти неба­га­тьом. Спо­ді­ва­ю­ся, ско­ро такі сер­ти­фі­ка­ти змо­же отри­ма­ти кожен задар­ма.

Мітки: ,

Мігра­ція з Хецне­ра на DigitalOcean завер­ши­ла­ся. Постра­жда­лі: DSPAM, який бла­го­по­лу­чно випи­ля­ли з 14.10, і тому дове­ло­ся зно­ву при­кру­чу­ва­ти SpamAssassin, а також Munin, тому що в репах лежить неро­бо­ча вер­сія (і він у прин­ци­пі запа­рив лама­ти­ся з кожним апгрей­дом; я біль­ше не хочу з ним вози­ти­ся). Систе­му моні­то­рин­гу пишу свою.

Мітки:

Я поти­хень­ку пере­їжджаю з Хецне­ра на DigitalOcean (і зара­ди еко­но­мії в тому числі). От пере­ніс блог, тому кіль­ка діб, поки схо­ди­ти­ме­ться DNS, можуть спо­сте­рі­га­ти­ся про­бле­ми.

Мітки: ,

Зав­дя­ки мега­кру­тій про­гра­мі GlobalSign із під­трим­ки opensource-про­­е­­ктів у мене тепер є wildcard SSL, і, від­по­від­но, усі мої ресур­си тепер від­да­ю­ться тіль­ки по HTTPS/SPDY 3.1. Якщо ціка­во, таке щастя мені впа­ло на голо­ву за pf-kernel.

Мітки: , ,

Пофі­ксив ембе­ди Youtube, тепер вони всі на HTTPS, і Firefox біль­ше не пока­зує пусте місце. Усе-таки, WordPress мене іно­ді дивує.

Мітки: ,

Незро­зумі­ло що тра­пи­ло­ся з RSS. Мабуть, після яко­гось онов­ле­н­ня, а щоб пофі­кси­ти, дове­ло­ся ліз­ти в код WP. Див­но. Може, запро­ксю­ва­ти RSS через FeedBurner?

Мітки:

Вру­бив на сер­ве­рі SPDY. Спо­ді­ва­ю­ся, усе пра­цю­ва­ти­ме.

Мітки: ,

Ну от, піді­брав щось більш-менш при­стой­не й уні­вер­саль­не (в мене на мобіл­ці також нор­маль­но вигля­дає). Зві­сно, дове­ло­ся допи­лю­ва­ти CSS, але то дрі­бни­ці.

Мітки: