Категорія: Записки

Номі­на­ція «Вока­ліс­тка року» достро­ко­во закри­ва­є­ться, і пер­ше (і єди­не) місце ділять між собою дві дів­чи­ни. Це Маріт Бьо­ріс­сен із Нор­ве­гії: І це Алі­на Леснік, незва­жа­ю­чи на своє ім’я, з Німеч­чи­ни: Вокал Маріт вза­га­лі вра­жає. Я дав­но тако­го не бачив. Від­чу­т­тя схо­же на те, …

Вока­ліс­тка року Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні ста­ли­ся дві дрі­бно­мас­шта­бні, але дуже при­єм­ні для мене події. По-пер­ше, мій ігра­шко­вий про­ект по напи­сан­ню аль­тер­на­тив­но­го FUSE-клі­­є­н­та для кла­стер­ної фай­ло­вої систе­ми GlusterFS тепло сприйня­ли й узя­ли під своє кри­ло роз­ро­бни­ки GlusterFS, і тепер сам про­ект хости­ться в їхній орга­ні­за­ції на GitHub'і. При­йма­ю­ться …

Про дося­гне­н­ня Read More »

Мітки: , ,

Маск зно­ву зміг зро­би­ти те, що до ньо­го ніхто ніко­ли не робив, закрі­пив­ши свій попе­ре­дній успіх. Пер­ша сту­пінь раке­ти Falcon 9 успі­шно сіла на мор­ську пла­тфор­му. Кора­бель Dragon також успі­шно виве­ли на потрі­бну орбі­ту, але ейфо­рія від посад­ки затьма­рює це. Я …

Є посад­ка! Read More »

Мітки: , , ,

Десь два з поло­ви­ною роки тому одно­кур­сни­ця Іра на моє запі­зні­ле вір­ту­аль­не ново­сі­л­ля пода­ру­ва­ла мені ота­ке: За три роки «ота­ке» кіль­ка разів муту­ва­ло, виро­сло, і, вре­шті, сьо­го­дні я зва­жив­ся його роз­ді­ли­ти й пере­са­ди­ти, бла­го мої обо­лон­ські това­ри­ші від­да­ли мені сим­па­ти­чний білий гор­щик. Купив …

До/після Read More »

Мітки:

Учо­ра на Євро­пей­ській пло­щі від­кри­ли Фран­цузь­ку весну. Це таке собі сві­тло­ве шоу на Укра­їн­сько­му домі по типу того, як було мину­ло­го року на дзві­ни­ці на Софій­ській пло­щі. Цьо­го разу авто­ри так само дуже вда­ло обі­гра­ли архі­те­ктур­ні осо­бли­во­сті сірої й похму­рої будів­лі, …

Про від­кри­т­тя Фран­цузь­кої весни Read More »

Мітки: ,

У сере­ду дів­ча­та води­ли мене на «Цілуй мене, Кет!» у Театр опе­ре­ти на Олім­пій­ській. Там я був упер­ше, і тіль­ки здо­га­ду­вав­ся, чого чека­ти. Театр усе­ре­ди­ні сим­па­ти­чний, не так дав­но він пере­жив рекон­стру­кцію. Щоправ­да, скри­пу­чий пар­кет як міні­мум на верх­ньо­му яру­сі лишив­ся. Мабуть, для …

Про опе­ре­ту Read More »

Мітки:

Мину­лої неді­лі Олег Тоцький, біль­ше широ­ко відо­мий у вузь­ких колах як tov-tob, автор, напев­но, пере­ва­жної біль­шо­сті офі­цій­них фото­гра­фій Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну, а також люди­на, зав­дя­ки якій я і став метро­ф­ана­том (хоча він про це не здо­га­ду­є­ться, бо я йому не казав 🙂), про­вів екс­кур­сію арте­фа­кта­ми …

Екс­кур­сія арте­фа­кта­ми будів­ни­цтва метро на Тро­є­щи­ну Read More »

Мітки: , ,

Дав­но я так не грав­ся. Дано: PBX з одним інтер­фей­сом і дво­ма біли­ми IP-адре­­са­­ми на ньо­му: 10.0.0.1 як primary і 10.0.0.2 як secondary (сірі адре­си я взяв для при­кла­ду); SIP-про­­вай­дер, який дає два різні тран­ки на дві різні IP-адре­­си PBX із дво­ма різни­ми облі­ко­ви­ми запи­са­ми, …

Мере­же­ві збо­че­н­ня Read More »

Мітки: , ,

Учо­ра цей сим­па­ти­чний коле­ктив: ком­па­ктним камер­ним скла­дом грав мій улю­бле­ний цикл кон­цер­тів Анто­ніо Віваль­ді «Пори року»:

Мітки:

Ота­ке київ­ське чудо є.

Мітки: