Категорія: Записки

Зга­дав, що вчо­ра, як я із Вели­ким Бе вер­тав­ся із ст. м. «Василь­ків­ська», на «Голо­сі­їв­ській» у вагон зайшло дві дів­чи­ни, одна із них — ну такий вже милий анге­ло­чок, струн­ка, під метр вісім­де­сят, із лука­ви­ми очи­ма та неза­бу­тньою посмі­шкою. Рід­ко коли зустрі­чаю …

Про анге­лів Read More »

Закін­чив диви­ти­ся серію із трьох філь­мів про Фур­це­ву. Сум­ні­ва­ю­ся, що бага­то із чита­чів цьо­го бло­гу вза­га­лі зна­ють, хто це. А філь­ми кла­сні, я про неї до цьо­го мало що знав, тепер хоч орі­єн­ту­ю­ся, чим вона жила.

Сьо­го­дні зран­ку якась дів­чи­на поду­ма­ла, що вона — Свя­тий Мико­лай­чик, і лиши­ла мені на две­рях цукер­ки і замор­ські фру­кти. Одна запи­ска, при­крі­пле­на на кульо­чок ско­тчем, каже: «Саші Н. Мико­лай­ко про­сив пере­да­ти. Зі свя­том!» Інша, вкла­де­на все­ре­ди­ні, ска­за­ла так: «80. Когда серд­ца пол­ны …

Вихі­дний Read More »

Това­риш Kukudu виклав свій фото­звіт.

Наси­че­ний день був. Важ­ко пере­да­ти від­чу­т­тя і чека­н­ня пер­шо­го поїзда на «Либід­ській», і радість в’їзду у новий тунель і при­бу­т­тя на тому ж таки пер­шо­му поїзді на «Демі­їв­ську», і обійми із пре­кра­сни­ми коло­на­ми на «Голо­сі­їв­ській», і про­стір «Василь­ків­ської», і купу-купу фоток зго­ри, зни­зу, злі­ва, спра­ва, спе­ре­ду, зза­ду, із …

Метро і все-все-все Read More »

Все, ста­рий жаб­бер post-factum@jabr.org.ua від­клю­че­ний. Для тих, хто не слід­ку­вав, але хоче — мій JID: oleksandr@natalenko.name.

Хочу нага­да­ти тим смі­лив­цям, які чита­ють мій блог за допо­мо­гою RSS, що вар­то поно­ви­ти свої під­пи­ски так, аби вони вка­зу­ва­ли на новий домен: цей блог: http://natalenko.name/?feed=rss2; літе­ра­тур­ні запи­си: http://lit.natalenko.name/?feed=rss2. Пере­на­прав­ле­н­ня зі ста­рих доме­нів ско­ро буде від­клю­ча­ти­ся. Також анон­сую свій новий …

Нага­ду­ва­н­ня чита­чам Read More »

…поча­ла­ся так мото­ро­шно. Сум­ні звіс­тки, купа невід­кла­дних справ, гран­діо­зні пла­ни і такі зви­чні, але болю­чі роз­ча­ру­ва­н­ня. Гри­зу у тем­ря­ві мар­ме­лад­ки і запи­ваю вишне­вим соком — улю­бле­на шту­ка остан­нім часом. Думаю про те, як буду зустрі­ча­ти Новий рік, і чи вда­сться хоч щось із пото­чно­го …

Ця зима… Read More »

Перед­чу­т­тя мене не обма­ну­ли. 11 бере­зня цьо­го року Сер­гій Бура­чек пішов із жит­тя. Вічна пам’ять.

Так скла­ло­ся, що я розу­мію, що таке пере­тво­ре­н­ня Фур’є, для чого воно і де засто­со­ву­є­ться, але зов­сім не уяв­ляю того, як пра­цю­ють кла­си­чні алго­ри­тми його реа­лі­за­ції. На лекці­ях із ЦОС нам щось нама­га­ли­ся поясни­ти, але я зро­зу­мів поча­ток і кінець, тоб­то, пра­кти­чну части­ну, а тео­ре­ти­чну …

Дис­кре­тне повіль­не пере­тво­ре­н­ня Фур’є Read More »