Категорія: Записки

Дві най­більш дикі речі, які я поба­чив під час рефа­кто­рін­гу чужо­го коду на Сі, — це замі­на include header через extern'и і при­му­со­ва інде­кса­ція маси­вів з оди­ни­чки з пере­да­чею вка­зів­ни­ка на чужу область пам’яті. Най­го­лов­ні­ше, що це два випад­ки коре­ктно­го коду, але чому таке …

Про роз­роб­ки Read More »

Мітки: , ,

Тепер пазл склав­ся — я зна­йшов тре­тій еле­мент. Це Iren, при­пу­скаю, що вона з Гре­ції. Що це було?

Мітки: ,

Тим, хто ще не про­чи­тав «Четвер­ту респу­блі­ку» Лож­кі­на, кате­го­ри­чно раджу це зро­би­ти. По-пер­ше, це не ура-патрі­­о­­ти­­чна кни­га. Це роз­ва­жли­ві роз­ду­ми суча­сно­го лібе­ра­ла у вла­ді. До пер­со­ни Бори­са Євге­но­ви­ча можна ста­ви­ти­ся по-різно­­му, але у викла­де­них ним дум­ках і, що важли­ві­ше, в очах (а я мав …

Четвер­та респу­блі­ка Read More »

Мітки: ,

Коли в мене забра­ли кра­ї­ну, у якій я наро­див­ся, я нічо­го не ска­зав, бо ще не розу­мів, що можна каза­ти. Коли в мене забра­ли про­ву­лок, на яко­му я виріс, я нічо­го не ска­зав, бо думав, що цим і обме­жи­ться. Коли в мене забра­ли рідне місто, я біль­ше нічо­го не можу …

Про прим­хи істо­рії Read More »

Мітки:

3/3. Пере­даю при­віт місце­вим ске­пти­кам. А отак це вигля­да­ло з пер­шої сту­пе­ні:

Мітки: ,

Мене почу­ли.

Мітки: ,

Сим­па­тяж­ка.

Мітки: ,

Вони зно­ву це зро­би­ли. Цьо­го разу умо­ви були скла­дні­ши­ми, оскіль­ки пер­ша сту­пінь під­ня­ла­ся на дещо біль­шу висо­ту, щоб виве­сти супу­тник на гео­пе­ре­хі­дну орбі­ту. Тим не мен­ше, посад­ка від­бу­ла­ся навіть точні­ше, ніж мину­ло­го разу. Ура. І чека­є­мо на диван­них ске­пти­ків.

Мітки: ,

Я доро­зби­рав накла­ца­ні остан­нім часом фото­гра­фії, і тепер якраз той момент, щоб їх тут пре­зен­ту­ва­ти. У деяко­му сми­слі це вза­га­лі остан­ні фото­гра­фії, оскіль­ки каме­ру, якою я їх робив, я спро­дав. Спо­ча­тку можна поди­ви­ти­ся аль­бом із Бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Там якраз цві­ли білі магно­лії, …

Фото Read More »

Мітки:

Цьо­го року Книж­ко­вий Арсе­нал видав­ся над­зви­чай­но сим­па­ти­чним. Мабуть, це тому, що я зміг орга­ні­зу­ва­ти собі про­ду­ма­не його від­ві­ду­ва­н­ня. По-пер­ше, я отри­мав акре­ди­та­цію бло­ге­ра від люб’язних орга­ні­за­то­рів, і тому всі дні ходив наха­ля­ву, тиця­ю­чи магі­чно­го листа охо­рон­цям. По-дру­­ге, перед тим, як іти, виді­ляв у про­грам­ці …

Книж­ко­вий Арсе­нал — 2016 Read More »

Мітки: , ,