Категорія: Записки

Пере­гля­нув дві пер­ші части­ни «Star Wars», гуляв із Сашкою, схо­ди­ли на вистав­ку в Пін­чу­кАрт­Центр. Місця­ми вистав­ка навіть досить при­стой­на.

А за вок­за­ла­ми наїв­на пусто­та, І кожна трі­щи­на на сер­ці — рана… Він не любив її… Вона сама При­ду­ма­ла роман, тому і рада. І кожен шепіт, то для неї крик, І кожен дотик — наче рани сер­ця, Та й він по суті, неда­ле­ко зник, Доста­тньо …

Суча­сна ліри­ка Read More »

Вибір на най­ближ­че май­бу­тнє — Зоря­ні вій­ни, почи­на­ю­чи з пер­шої части­ни. Під­ряд. Стар Трек, мабуть, заче­кає, бо я вже дав­но зби­рав­ся це зро­би­ти. Від робо­ти сьо­го­дні ледь голо­ва не заки­пі­ла. Доку­мен­та­цію Мікро­со­фта пишуть ідіо­ти для дибі­лів.

Чомусь досить чітко пам’ятаю один ранок із дитин­ства, коли я про­ки­нув­ся десь о 5:30 з від­чу­т­тям того, що виспав­ся. І спа­ти зов­сім-зов­сім не хоті­ло­ся. То було літо, я вийшов надвір, сів на дро­ва і дихав ран­ко­вим пові­трям. Потім вийшов батько і спи­тав, чого я не сплю. А потім він …

Про спо­га­ди Read More »

Остан­нім часом я мало диву­ю­ся. Настіль­ки мало, що сам почав це помі­ча­ти. Біль­шість речей зда­ю­ться про­сти­ми і логі­чни­ми, а ті, які важ­ко зро­зу­мі­ти — доми­слю­ю­ться. Аня одно­го разу ска­за­ла фра­зу «тебе не зди­ву­ва­ти». Пра­виль­но ска­за­ла. Важ­ко це зро­би­ти. Колись дав­но я для себе вивів …

Про зди­ву­ва­н­ня Read More »

На сай­ті ІТС з’явилася ста­т­тя автор­ства Діми Кури­лен­ка і Кості Шал­ба­но­ва з мої­ми прав­ка­ми про кон­курс МТС «Про­фе­сіо­на­ли май­бу­тньо­го». Тиця­ти сюди.

Пови­да­ляв «вибра­ні» стат­ті на Хабрі, думаю, вар­то б їх було вза­га­лі звід­ти пере­не­сти, напри­клад, в окре­мий файл. Також вида­лив дещо з Evernote. Зві­сно, це не така мас­шта­бна части­на чис­тки, але, думаю, із цієї серії — оста­н­ня. Готую інтерв’ю з Най­дже­лом Канін­ге­мом (Nigel Cunningham), авто­ром і роз­ро­бни­ком …

Чис­тка, части­на XII Read More »

Інко­ли такі дум­ки почи­на­ють з’являтися в голо­ві, тому я хотів би дещо зга­да­ти. 2008‑й рік і своє став­ле­н­ня до пер­шої і єди­ної дів­чи­ни. Зре­штою, я не хотів би так гово­ри­ти, може, це не дуже гар­но, але я жал­кую про той рік. Про ввесь, від поча­тку до …

Про мину­ле Read More »

Чоти­ри сезо­ни «The Big Bang Theory» закін­чи­ли­ся, тепер пора дума­ти про насту­пний сері­ал. Думаю, ним ста­не щось із Star Trek. Але перед цим тре­ба пере­ди­ви­ти­ся радян­ську доку­мен­та­лі­сти­ку, яка нако­пи­чи­ла­ся і з нетер­пі­н­ням чекає на те, щоб я її пере­гля­нув.

На Хабрі опу­блі­ку­вав свою ста­т­тю «Уста­нов­ка и настрой­ка rtorrent+rutorrent+nginx+php-fpm в Arch Linux». Я дов­го до цьо­го йшов і, вре­шті, спро­міг­ся.