Категорія: Записки

Зран­ку дощ пере­став, а потім зно­ву почав­ся… Пішов на робо­ту від­пра­цю­ва­ти день напе­ред, аж там про­пав інет. І нічо­го не зро­биш. Повер­нув­ся, пра­цю­вав з гур­то­жи­тку. Зав­тра так само буду. Поті­шив­ся тим, що в мага­зи­ні спи­та­ли, скіль­ки мені років, як купу­вав пива на вечір. Хитро …

Хм Read More »

Блін, це так затя­гує. Вибу­до­ву­ва­ти всі ці ієрар­хії з наслі­ду­ва­н­ням, чер­гу­ва­ти інтер­фей­си і кла­си, шука­ю­чи потрі­бну ком­бі­на­цію, зро­зу­мів­ши, що все, що ти до цьо­го писав, — фігня. Бака­лавр­ська про­гра­ма так і зали­ши­ла­ся в окре­мій гіл­ці, а в master я почав тво­ри­ти справ­жнє чудо. Непо­га­но так упо­ряд­ку­вав …

Про ООП Read More »

Все ллє і ллє. І капає. Був у 8‑му кор­пу­сі НАУ, стра­шний він. Ще стра­шні­ше, зда­є­ться, від нашо­го 7‑го. Що там каза­ти про рідний 30‑й. Все там стра­шне, від ліфтів до стін і вікон. Жуть. Випро­бу­ва­ли сьо­го­дні нову «Євра­зію» на Шуляв­ці. Сма­чно. Непо­га­на така …

Дощить Read More »

Під­няв локаль­ну і від­да­ле­ну копію dokuwiki, нала­шту­вав син­хро­ні­за­цію. Заклад­ки гугла тепер не вико­ри­сто­ву­ва­ти­му, а evernote вико­ри­сто­ву­ва­ти­му тіль­ки за потре­би на Андро­і­ді.

Від цьо­го літа я біль­ше не чекаю неспо­ді­ва­нок. Про­­гра­­му-макси­­мум aka highest hopes як зав­жди не вико­на­но (із трі­ском про­ва­ле­но, насправ­ді, і з цим тре­ба щось роби­ти), і навряд чи це змі­ни­ться, а от про­­гра­­ма-меді­­ум вико­ну­є­ться більш-менш аде­ква­тно. У най­ближ­чих пла­нах: доша­ма­ни­ти з рефа­кто­рін­гом май­бу­тньої магі­стер­ської …

Про літо Read More »

Зда­є­ться, скар­га на това­ри­шів з postfactum.pl.ua поді­я­ла. Тепер там сто­рін­ка, яка роз­ка­зує, що таке «post factum».

Блін, це чудо­во (обе­ре­жно, відео). А ще я вирі­шив розі­бра­ти­ся із тими чува­ка­ми, які заре­є­стру­ва­ли мій ста­рий домен postfactum.pl.ua і роз­мі­сти­ли на ньо­му копію мого бло­гу. Техпід­трим­ка їхньо­го хостин­гу пообі­ця­ла розі­бра­ти­ся за 24 годи­ни, у що я, зві­сно, поки вірю =). І, кори­сту­ю­чись …

Про пре­кра­сне Read More »

Джа­зо­вий вечір у філар­мо­нії був кла­сним попри попе­ре­дній дощ. Малі джаз-кіди зно­ву неймо­вір­но пора­ду­ва­ли чудо­вим висту­пом, а квар­тет саксо­фо­ні­стів і дует Руко­­мой­ні­­ко­­ва-Дави­­до­­ва вза­га­лі на висо­ті. На ЛОРі заро­бив остан­ню, п’яту зіро­чку.

Сьо­го­дні, 20 черв­ня 2011 року, post-factum став бака­лав­ром теле­ко­му­ні­ка­цій. А ще доди­вив­ся кон­церт Within Temptation + Metropole Orchestra «Black Symphony». Над­зви­чай­на річ.

Розум­ні люди кажуть, що пере­но­си­ти хво­ро­би на ногах — пога­но. А іна­кше чогось не вихо­дить остан­ні років 4­­­-5. Про­сто ста­ра­юсь мен­ше хво­рі­ти. А коли рік тому при­шкан­ди­бав на дода­тко­ве заня­т­тя із про­гра­му­ва­н­ня, як поба­чив допи­тли­ві очі пер­шо­кур­сни­ків, як зро­зу­мів, що я потрі­бен, блін, …

Про стиль жит­тя Read More »