Категорія: Записки

Масо­во від­пи­су­ю­ся від різно­го роду роз­си­лок, бо 99% із них про­сто не читаю. До речі, на жодну з них спе­ці­аль­но не під­пи­су­вав­ся, про­сто так ста­ло­ся, що я не зні­мав гало­чки в настрой­ках сай­тів після реє­стра­ції. Але на деяких сай­тах опції, щоб від­пи­са­ти­ся, не …

Про роз­сил­ки Read More »

Зго­рі­ла еко­ном­ка, яка про­пра­цю­ва­ла біль­ше чоти­рьох років. Жал­ко :(. Хочу тепер зна­йти якусь достой­ну замі­ну, думаю про сві­тло­діо­дні лам­пи.

Зов­сім нічо­го не хоче писа­ти­ся. Вики­нув надваж­кі запи­си пів­мі­ся­чної дав­но­сті, спро­бу­вав зано­во — але далі пер­шої стро­фи не йде, хоч стрі­ляй­ся. Чи ж то нема про що, чи натхне­н­ня нема, чи музи. Чи нічо­го із цьо­го нема. Гррр, так хоті­ло­ся зро­би­ти …

На ніч Read More »

Про­ект Вакар­чу­ка «Брюс­сель» біль­шою части­ною наба­га­то біль­ше схо­жий на ста­рий «Оке­ан Ель­зи», ніж остан­ній аль­бом само­го «Оке­а­ну Ель­зи». Бра­во, Слав­ко, і дякую всім уча­сни­кам.

Не знаю, чому так із дитин­ства ще скла­ло­ся, але я обо­жнюю гриз­ти всі­ля­кі сма­же­ні й не дуже зер­ня­тка: соня­шни­ко­ве насі­н­ня (у вели­ких кіль­ко­стях), ара­хіс, ліщи­ну, фун­дук, гар­бу­зо­ве насі­н­ня (рід­ко, але все ж), гре­цькі горі­хи, кеш’ю, ядра абри­кос. Мам­ці зав­жди не подо­ба­ли­ся гори …

Зер­ня­тка Read More »

Про­ди­вив­ся 12-серій­ку «Фур­це­ва». Мені її пора­ди­ли в «Букі­ні­сті» (коли­шній «Суча­сник»). Сері­ал вийшов занад­то «миль­ним». Я розу­мію, там у пер­шій серії мене чесно попе­ре­ди­ли про те, що сері­ал пере­дає настрій епо­хи, а не істо­ри­чну досто­вір­ність, але якщо при­бра­ти роз­ма­за­ні соплі, то із 12-ти серій …

Про сері­а­ли Read More »

Мене хви­лю­ють суча­сні тен­ден­ції з так зва­ною попу­ля­ри­за­ці­єю Ліну­кса. При­чо­му, ці тен­ден­ції я спо­сте­рі­гаю з обох табо­рів — з боку роз­ро­бни­ків і з боку кори­сту­ва­чів. Із боку роз­ро­бни­ків діють два грьо­ба­ні при­дур­ка: Кріс Мей­сон і Лен­нарт Пот­те­рінг. Один при­ду­рок роз­ро­бляє ніку­ди не годя­щу фай­ло­ву систе­му, інший …

Нічні роз­ду­ми Read More »

% free ‑m total used free shared buffers cached Mem: 4024 3694 330 0 83 2868 -/+ buffers/cache: 742 3282 Swap: 2055 0 2055% free ‑m total used free shared buffers cached Mem: 4024 3694 330 0 83 2868 -/+ …

Обнов­ка Read More »

Закін­чив обро­бля­ти серію фото­гра­фій одно­кур­сни­ці, зро­бле­них на поча­тку листо­па­да на тери­то­рії КПІ. Тоді ще листя­чко було, як і годи­ться, жов­тим, а пові­тря — більш-менш теплим. Ось і затра­во­чна фотка (чита­чі твіт­те­ра її, пев­но, вже бачи­ли, але я її сьо­го­дні оно­вив — під­ко­ри­гу­вав кольо­ри). Із …

Про фото­гра­фію Read More »

Купив от собі дру­гий об’єктив, сві­тло­силь­ний, спе­ці­аль­но для порт­ре­тів. Зве­ться Nikon AF‑S Nikkor 50mm f/1.8G. І я ним дуже задо­во­ле­ний.