Категорія: Записки

Ось цей інкре­мен­тний патч засто­со­ву­є­ться поверх вер­сії 3 і вклю­чає пере­хід до насту­пно­го зобра­же­н­ня по клі­ку на зобра­жен­ні, а також нор­маль­не поси­ла­н­ня на ори­гі­нал у вигля­ді зіро­чки. А Матвєю merci за тести й від­гу­ки.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші, про зв’язок.

Мітки: , ,

Повто­ри­ли вчо­ра з одно­кла­сни­ком мар­шрут, яким я їздив до цьо­го дві­чі. Попе­ре­дній запис із кар­тою мар­шру­ту тут, але цьо­го разу Гугл Мапс виявив­ся тро­хи точні­шим за мою ліній­ку, цир­куль і топо­гра­фі­чну кар­ту, пока­зав­ши замість 16 км май­же 18.

Мітки: , ,

І від­ра­зу онов­ле­ний патч. Тут дода­на під­трим­ка уні­каль­них іден­ти­фі­ка­то­рів для аль­бо­мів, які чита­ю­ться з фай­лів identifier.txt у кожно­му аль­бо­мі (і для коре­не­во­го аль­бо­му також). Вони вико­ри­сто­ву­ю­ться для одно­зна­чно­го визна­че­н­ня аль­бо­му в систе­мі комен­ту­ва­н­ня Disqus, щоб аль­бо­ми можна було без втра­ти комен­та­рів носи­ти туди-сюди. …

MiniGal Nano++ v3 Read More »

Мітки: ,

Новий патч від мене. У ньо­му, окрім ста­рих змін, дода­на зіро­чка в лайт­бокс, кла­цнув­ши на яку, можна пере­йти до пов­ної вер­сії фото­гра­фії.

Мітки: ,

Я пови­да­ляв кіль­ка сан­жар­ських гале­рей, але зали­шив фото­гра­фії зимо­вих Сан­жар. На диво, в мене немає ори­гі­на­лів, тому фотки неве­ли­ко­го роз­мі­ру, ска­ча­ні напря­му з Піка­си. Деякі інші фото­га­ле­реї пови­да­ляв уза­га­лі, при­брав­ши на них поси­ла­н­ня звід­си.

Мітки: ,

Пере­не­се­н­ня фото­аль­бо­мів у нову гале­рею застав­ляє заду­ма­ти­ся: нафі­га я викла­дав репор­та­жі по 100 фоток кожний, якщо там 15–20 виста­чи­ло б із голо­вою?

Мітки: ,

Почну з MiniGal Nano. Цей патч додає: укра­їн­ську лока­лі­за­цію; під­трим­ку опи­сів аль­бо­мів (у фай­лі description.txt); під­трим­ку місця зйом­ки аль­бо­му (у фай­лі geolocation.txt); інте­гра­цію із систе­мою комен­ту­ва­н­ня Disqus (тіль­ки в одно­му шабло­ні mano, іден­ти­фі­ка­тор потрі­бно замі­ню­ва­ти на свій); інте­гра­цію з Google Analytics (також тіль­ки …

Патчі на MiniGal Nano і WordPress Read More »

Мітки: , ,

Я тут готую нову фото­га­ле­рею, то на фотки дово­ди­ться натрав­лю­ва­ти оцей скрипт перед їх виван­та­же­н­ням для змі­не­н­ня роз­мі­рів і про­став­ле­н­ня копі­рай­тів. Для при­швид­ше­н­ня цьо­го про­це­су (оскіль­ки в мого ЦП таки ж 2 ядра) був задум якось це діло роз­па­ра­ле­ли­ти, і я поки не зна­йшов …

Пара­ле­лі­за­ція Read More »

Мітки: , , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші.

Мітки: , ,