Категорія: Записки

Додав кіль­ка фоток із Ком­со­моль­ська (кінець черв­ня).

Мітки: , , ,

Нака­та­ли сьо­го­дні 20,5 кіло­ме­трів:

Мітки: , ,

Ось цей інкре­мен­тний патч засто­со­ву­є­ться поверх вер­сії 3 і вклю­чає пере­хід до насту­пно­го зобра­же­н­ня по клі­ку на зобра­жен­ні, а також нор­маль­не поси­ла­н­ня на ори­гі­нал у вигля­ді зіро­чки.

А Матвєю merci за тести й від­гу­ки.

Мітки: ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші, про зв’язок.
Read More »

Мітки: , ,

Повто­ри­ли вчо­ра з одно­кла­сни­ком мар­шрут, яким я їздив до цьо­го дві­чі. Попе­ре­дній запис із кар­тою мар­шру­ту тут, але цьо­го разу Гугл Мапс виявив­ся тро­хи точні­шим за мою ліній­ку, цир­куль і топо­гра­фі­чну кар­ту, пока­зав­ши замість 16 км май­же 18.

Мітки: , ,

І від­ра­зу онов­ле­ний патч.

Тут дода­на під­трим­ка уні­каль­них іден­ти­фі­ка­то­рів для аль­бо­мів, які чита­ю­ться з фай­лів identifier.txt у кожно­му аль­бо­мі (і для коре­не­во­го аль­бо­му також). Вони вико­ри­сто­ву­ю­ться для одно­зна­чно­го визна­че­н­ня аль­бо­му в систе­мі комен­ту­ва­н­ня Disqus, щоб аль­бо­ми можна було без втра­ти комен­та­рів носи­ти туди-сюди.

У фай­лі identifier.txt може бути будь-який вміст, який зано­си­ться у змін­ну JavaScript. Я, напри­клад, від назви аль­бо­му брав sha1.

Мітки: ,

Новий патч від мене. У ньо­му, окрім ста­рих змін, дода­на зіро­чка в лайт­бокс, кла­цнув­ши на яку, можна пере­йти до пов­ної вер­сії фото­гра­фії.

Мітки: ,

Я пови­да­ляв кіль­ка сан­жар­ських гале­рей, але зали­шив фото­гра­фії зимо­вих Сан­жар. На диво, в мене немає ори­гі­на­лів, тому фотки неве­ли­ко­го роз­мі­ру, ска­ча­ні напря­му з Піка­си.

Деякі інші фото­га­ле­реї пови­да­ляв уза­га­лі, при­брав­ши на них поси­ла­н­ня звід­си.

Мітки: ,

Пере­не­се­н­ня фото­аль­бо­мів у нову гале­рею застав­ляє заду­ма­ти­ся: нафі­га я викла­дав репор­та­жі по 100 фоток кожний, якщо там 15–20 виста­чи­ло б із голо­вою?

Мітки: ,

Почну з MiniGal Nano. Цей патч додає:

  • укра­їн­ську лока­лі­за­цію;
  • під­трим­ку опи­сів аль­бо­мів (у фай­лі description.txt);
  • під­трим­ку місця зйом­ки аль­бо­му (у фай­лі geolocation.txt);
  • інте­гра­цію із систе­мою комен­ту­ва­н­ня Disqus (тіль­ки в одно­му шабло­ні mano, іден­ти­фі­ка­тор потрі­бно замі­ню­ва­ти на свій);
  • інте­гра­цію з Google Analytics (також тіль­ки для одно­го шабло­ну mano, іден­ти­фі­ка­тор сай­ту ана­ло­гі­чно потрі­бно змі­ни­ти на свій);
  • тюнін­го­ва­ні кон­фіг і CSS теми mano.

Далі WordPress. Цей патч дає змо­гу адмі­ні­стра­то­ру сай­ту забо­ро­ни­ти кори­сту­ва­чам змі­ню­ва­ти ім’я, прі­зви­ще, нік і від­обра­жу­ва­не ім’я. Мені такі змі­ни зна­до­би­ли­ся для під­три­ма­н­ня поряд­ку на сай­ті сво­єї інсти­тут­ської гру­пи. Окре­мо цей патч не пра­цює сам по собі, потрі­бно дода­тко­во інста­лю­ва­ти пла­гін User Role Editor та ство­ри­ти в ньо­му такі ролі:

  • change_first_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти ім’я;
  • change_last_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти прі­зви­ще;
  • change_nick_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти нік;
  • change_display_name — дозволяє/забороняє змі­ню­ва­ти від­обра­жу­ва­не ім’я.

Після накла­да­н­ня патча (а він засто­со­ву­є­ться до фай­лу user-edit.php) у настрой­ках пла­гі­ну User Role Editor можна ставити/знімати гало­чки біля від­по­від­них ролей, а також, зда­є­ться, навіть керу­ва­ти вка­за­ни­ми вище дозво­ла­ми для окре­мих кори­сту­ва­чів.

Мітки: , ,