Категорія: Записки

29-го числа ходив у філар­мо­нію на заклю­чний кон­церт фести­ва­лю «Літні музи­чні про­ме­ні». Гра­ли… рок-хіти 20-го сто­лі­т­тя.

У про­гра­мі: Ерік Кле­птон, Фред­ді Мерк’юрі, Лед Зеп­пе­лін, Кар­лос Сан­та­на, Річі Бле­кмор, Джон Лен­нон, Бітлз та інші. Усе це вико­ну­вав Націо­наль­ний ака­де­мі­чний духо­вий оркестр Укра­ї­ни, дири­гент — добро­ду­шний і об’ємний Оле­ксій Баже­нов.

Я зав­жди мрі­яв почу­ти Богем­ську рапсо­дію, Stairway to heaven і Smoke on the water на сце­ні філар­мо­нії. Мрії збу­ва­ю­ться.

Ми тро­хи не доси­ді­ли до кін­ця кон­цер­ту, бо спі­ши­ли на фут­бол. Я впер­ше побу­вав на живо­му вели­ко­му фут­бо­лі на вели­ко­му ста­діо­ні — гра­ли наше Дина­мо з їхньою Борус­сі­єю М на НСК «Олім­пій­ський».

Вечір видав­ся вда­лий.

Мітки: , ,

У ніч на 27-ме число повер­нув­ся зі Льво­ва, куди їздив із ком­па­ні­єю това­ри­шів на маши­ні. Від­бу­ли там якраз дер­жав­ні свя­та.

Роз­по­відь із фотка­ми буде тро­хи пізні­ше, як з’явиться час і бажа­н­ня взя­ти­ся за їх оброб­ку (хоча їх, насправ­ді, мало — я май­же не фото­гра­фу­вав). Напе­ред можу ска­за­ти, що у Льво­ві мені спо­до­ба­ло­ся, і хоті­ло­ся б туди ще повер­ну­ти­ся.

P.S. Таки почав чита­ти нову книж­ку — «Бра­тья Кара­ма­зо­вы».

Мітки: , , , ,

У бере­зні одна добра люди­на на ЛОРі пода­ру­ва­ла мені неро­бо­чий мак­бук. Ста­рень­ка модель ран­ньо­го 2007-го року, біла, пла­сти­ко­ва, але ж мак­бук! Я дав­но хотів спро­бу­ва­ти це чудо техні­ки, тому не вага­ю­чись забрав його до себе, попе­ре­дньо від­ре­мон­ту­вав­ши.

Про­грав­ся я з ним кіль­ка міся­ців, за цей час оці­нив усю жахли­вість мако­сі як опе­ра­цій­ної систе­ми (фу, я в ній оста­то­чно роз­ча­ру­вав­ся), а також зру­чність три­над­ця­ти­дюй­мо­во­го ноу­та та дов­го­гра­ю­чої бата­рей­ки. На парах виста­ча­ло і пора­ху­ва­ти щось, і в інет за потре­би заліз­ти. Тому за час кори­сту­ва­н­ня цією епло­вою шту­чкою з’явилося бажа­н­ня при­дба­ти щось нор­маль­не, нове, поту­жне, неве­ли­ке та зру­чне.

Я вибрав Dell Vostro 3360. Літо дало змо­гу тро­хи під­на­ко­пи­чи­ти на ньо­го зав­дя­ки більш-менш постій­ній робо­ті, а ще я про­дав ста­рі ноу­ти — древ­ні зали­шки Acer Aspire 3000 на зап­ча­сти­ни в ком­псер­віс, а також зга­да­ний вище мак­бук + ста­ру Нокію E50‑2. Вла­шту­вав такий собі мега­роз­про­даж у сти­слий тер­мін.

Ноут­бу­ком я вкрай задо­во­ле­ний, він саме такий, який я й хотів. Спо­ді­ва­ю­ся, що він про­пра­цює не мен­ше, аніж попе­ре­дній.

Ну і нао­ста­нок тро­хи про сим­во­лізм. Пер­ший ноут­бук носив назву «Вічність» (eternity), а після його полом­ки у 2008-му році новий Dell Inspiron 1525 забрав собі цю назву. Нова малю­тка взя­ла собі йме­н­ня Спо­ка. Це ім’я носив ста­рий сер­вер на Хецне­рі, але він виклю­чи­ться 2‑го вере­сня. Тому щоб не про­па­да­ти добро­му іме­ні пана посла, 13-дюй­мо­во­чка бере його собі.

Отак закін­чу­є­ться п’ятирічна ера «вічно­сті», але на неї в мене окре­мі пла­ни — також про­да­ти. Вона ще послу­жить, спо­ді­ва­ю­ся, ноут був у кори­сту­ван­ні над­зви­чай­но при­єм­ний, а в умі­лих руках — ще й поту­жний.

Мітки: , ,

Доди­вив­ся «Зоря­ний крей­сер "Гала­кти­ка"» — суча­сний сері­ал — неймо­вір­на соці­аль­щи­на, аж про­бра­ло. Пев­но, якраз соці­аль­ною скла­до­вою пере­вер­шує і Стар Трек, і Стар­гейт разом узя­ті. Хоча, насправ­ді, ці речі не можна порів­ню­ва­ти, бо Стар* тяжіє до нау­ко­вої, а в «Гала­кти­ці» крім гіпер­дви­гу­нів, вла­сне, і нема нічо­го. А на честь адмі­ра­ла Ада­ми назва­но новий сер­вак.

Що диви­ти­ся далі — ще не знаю. Імо­вір­но, це будуть ста­рі вер­сії «Гала­кти­ки» та філь­ми про неї.

Мітки: , ,

Дочи­тав «Бесы» Досто­єв­сько­го. Не подо­ба­є­ться він мені, цей Федір Михай­ло­вич, ну ніяк. Може, ще щось його про­чи­та­ти?

А вза­га­лі тре­ба поки пере­ста­ти вишу­ку­ва­ти нові кни­ги, бо лежать недо­чи­та­ні ста­рі. Тих же Олі­фе­рів, про того ж Хру­що­ва. А потім бра­ти­ся ще за щось, поки не знаю за що.

Мітки: , ,

Почув на тери­то­рії нашо­го сту­дмі­сте­чка. Роз­мо­ва по теле­фо­ну, гово­рить моло­дий хло­пчи­на, пев­но, зі сво­єю дів­чи­ною.

— Ну ти ж зна­єш, там єсть окон­ча­ніє: «т», «с» і «я». І іно­гда після «т» сто­їть мяг­кий знак. Ну, мала­дєц, ти пра­ви­ло зна­єш, а я не знаю, того пишу всі­гда без мяг­ко­го зна­ка. А ще таке сло­во: «во вло­же­ніє» чи «во вло­же­ніі». Ну як напи­са­но «файл нахо­діц­ца во вло­же­ні…» «і»? Точно «і»? От я хотів знать, як пра­виль­но писать, шоб не дума­ли, шо я дибіл.

Я йшов попе­ре­ду, тому щастя, що він не бачив того, як я смі­ю­ся.

Мітки: , , ,

Завер­ше­н­ня моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші, про зв’язок, про їжу, про музи­ку, про ціка­ве.
Read More »

Мітки: , ,

Був на «Літніх музи­чних про­ме­нях» у філар­мо­нії, гра­ли Рос­сі­ні, Родрі­го і Чай­ков­сько­го. Вжи­ву поба­чив Оста­пен­ка, гіта­ри­ста. Дири­гу­вав Дядю­ра.

Гар­на ідея зро­би­ти цикл орке­стро­вої музи­ки влі­тку. Ще піду 29-го числа, будуть гра­ти Мер­кью­рі, Моріа, Кле­пто­на і Deep Purple. Так, у тій же філар­мо­нії. Духо­вий оркестр.

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші, про зв’язок, про їжу, про музи­ку.
Read More »

Мітки: , ,

Про­дов­же­ння моїх запи­сок про Мінськ. Попе­ре­дні части­ни: про­лог, про кор­дон, про транс­порт, про готель, про вули­ці, про народ, про мову, про дів­чат, про метро, про гро­ші, про зв’язок, про їжу.
Read More »

Мітки: , ,