Категорія: Записки

Читаю оцю чудо­ву шту­ку: Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972. Забрав її колись із «Букі­ні­ста» (дуже дав­но, кіль­ка років уже лежить нечи­та­на), і от тіль­ки руки дійшли за неї взя­ти­ся.

Мітки:

Учо­ра дочи­тав кни­гу Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Над­зви­чай­на шту­ка, чита­є­ться лег­ко та швид­ко, пра­кти­чно на одно­му дихан­ні. Дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не …

*** Read More »

Мітки: , ,

Андрій Петро­вич Єршов у сво­їй допо­віді «Про­грам­ми­ро­ва­ние — вто­рая гра­мо­тность» у Лозан­ні, Швей­ца­рія, на 3‑й Все­сві­тній кон­фе­рен­ції Між­на­ро­дної феде­ра­ції з оброб­ки інфор­ма­ції гово­рить: И кни­ги, и вычи­сли­тель­ные маши­ны явля­ю­тся носи­те­ля­ми инфор­ма­ци­он­ной моде­ли вне­шне­го мира во всем его разно­обра­зии и измен­чи­во­сти. Здесь не при­хо­ди­тся рас­счи­тывать на …

Виступ ака­де­мі­ка Єршо­ва у Швей­ца­рії, 1981 рік Read More »

Мітки:

Мітки: ,

У четвер був у Оде­сі. Зати­шне місто, мені спо­до­ба­ло­ся. Бага­то гуляв пішки, бачив при­ча­ли, море, центр, Фран­цузь­кий буль­вар. І пого­да була в тему — +15°C і соня­чно.

Мітки: ,

Вісім­де­ся­ті числа січня про­дов­жу­ю­ться. У п’ятницю я повер­тав­ся з робо­ти пішки, оскіль­ки вже тоді, під вечір, усе заси­па­ло сні­гом, і діста­ти­ся чимось, напри­клад, трам­ва­єм або мар­шру­ткою, на Шуляв­ку вияви­ло­ся дуже важ­ко. Доро­гою ще й випхав комусь один мерс зі сні­гу. У субо­ту з поди­вом виявив, що …

Добрий день, це пла­не­та Зем­ля? Read More »

Мітки: ,

Хто ще не чув і не бачив, слу­хай­те й диві­ться:

Мітки: , ,

«Пишу из горя­ще­го тран­ка» © ЛОР. ОНАЗ від­ра­зу зли­ли­ся — глю­ка­ві ноу­ти з він­дою, які не від­кри­ли мою пре­зен­та­цію. Добре, що я зро­бив копію в pdf. Між іншим, для навчаль­но­го закла­ду тако­го рів­ня доре­чно вико­ри­сто­ву­ва­ти віль­не ПЗ. Ех ви, оде­си­ти…

Схо­див з одно­кла­сни­ком на вистав­ку «Мото­байк 2013». Не дуже гран­діо­зна подія, насправ­ді, про­сто бага­то різних стен­дів і при­коль­ної техні­ки, але мало дів­чат. Зате хоч поба­чив Віра­стю­ка. Яким вітром його туди зане­сло — не знаю, але підо­зрюю, що він любить ката­ти­ся на вели­ких …

Мото­байк 2013 Read More »

Мітки: , ,