Категорія: Записки

Наре­шті при­їха­ла ця чудо­ва книж­ка. Пока­жу три фотки і дам поси­ла­н­ня.

Над­зви­чай­но.

Деталь­ні­ше тут.

Мітки: ,

Софія, Бол­га­рія, 30 бере­зня 2013-го року.

Мітки:

Читаю оцю чудо­ву шту­ку: Нау­ка и чело­ве­че­ство 1971–1972. Забрав її колись із «Букі­ні­ста» (дуже дав­но, кіль­ка років уже лежить нечи­та­на), і от тіль­ки руки дійшли за неї взя­ти­ся.

Мітки:

Учо­ра дочи­тав кни­гу Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Над­зви­чай­на шту­ка, чита­є­ться лег­ко та швид­ко, пра­кти­чно на одно­му дихан­ні. Дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,

Закін­чив чита­ти «На суше и на море» за 1970‑й рік. Кла­сна книж­ка. Коли закін­чу­вав, на очі попа­ло­ся ого­ло­ше­н­ня про те, що вийшла кни­га Сас­скін­да «Битва при чёр­ной дыре». Тут же її й замо­вив собі, тепер читаю. Поки що дуже подо­ба­є­ться. Хто не в кур­сі — у ній роз­по­від­а­є­ться про суча­сну кон­це­пцію сві­ту очи­ма фізи­ків на паль­цях.

Пере­во­джу пошту на свій сер­вер і на свій домен. Хочу змен­ши­ти зале­жність від Гугла до міні­му­му. Під­няв-таки postfixadmin, він наба­га­то зру­чні­ший, аніж реда­гу­ва­н­ня бази вру­чну, і це попри те, що пошто­ві мас­шта­би в мене мізер­ні. Зао­дно розі­брав­ся із sieve, а також філь­тру­ва­н­ням спа­му й віру­сні за допо­мо­гою Amavis. Остан­ній, прав­да, в себе ще не при­кру­тив, але клі­єн­там, яких обслу­го­вую на робо­ті, вже :).

Адре­са моєї еле­ктрон­ної пошто­вої скринь­ки ось: oleksandr@natalenko.name. Набі­гай­те, спа­ме­ри.

Також у най­ближ­чих пла­нах пере­не­сти всі вір­ші з літе­ра­тур­но­го під­сай­ту в цей блог, виді­лив­ши їм окре­мі кате­го­рії.

Зно­ву пиль­но роз­див­ля­ю­ся, який вело­си­пед узя­ти ближ­че до літа або влі­тку. Я хочу в Киє­ві мати свій дво­ко­лі­сний транс­порт для сво­го ж задо­во­ле­н­ня. Хочу щось типу тако­го або тако­го, але це тіль­ки при­бли­зно. Точну модель важ­ко вибра­ти, бо я ні в чому, крім «Укра­ї­ни», не роз­би­ра­ю­ся :(.

Дове­ло­ся пере­в­ста­но­ви­ти систе­му. Похє­рив дома­шній роз­діл після необе­ре­жних рухів з cifs і fscache. Вре­шті, я знав, що такий гран­діо­зний пиріг, який я наго­ро­див у себе на ноу­ті (lvm+dm-crypt+enhanceio), колись роз­па­де­ться, і пита­н­ня тіль­ки в часі. На щастя, я розум­ний адмін, і в мене зав­жди є сві­жий бекап. Зате тепер систе­ма пов­ні­стю сто­їть на SSD, а на HDD зали­шив тіль­ки /boot і роз­діл FAT для UEFI (такі осо­бли­во­сті ноу­та). Ну і, зві­сно, розі­брав­ся з UEFI. У пла­нах замі­ни­ти HDD на SSD (так, тоді в мене буде два SSD 😛).

На вихі­дних хочу при­го­ту­ва­ти сма­же­ну рибу з ово­ча­ми. Зда­є­ться, я зро­зу­мів, чому попе­ре­дні спро­би під­сма­жи­ти рибу зазна­ли нев­да­чі. Клю­чо­ве сло­во — «пані­ру­ва­н­ня».

На робо­ті все більш-менш спо­кій­но. Масо­во побо­рюю сер­ве­ри й голо­со­ву теле­фо­нію.

А ще я біль­ше не моде­рую ЛОР.

Мітки: , ,

Андрій Петро­вич Єршов у сво­їй допо­віді «Про­грам­ми­ро­ва­ние — вто­рая гра­мо­тность» у Лозан­ні, Швей­ца­рія, на 3‑й Все­сві­тній кон­фе­рен­ції Між­на­ро­дної феде­ра­ції з оброб­ки інфор­ма­ції гово­рить:

И кни­ги, и вычи­сли­тель­ные маши­ны явля­ю­тся носи­те­ля­ми инфор­ма­ци­он­ной моде­ли вне­шне­го мира во всем его разно­обра­зии и измен­чи­во­сти. Здесь не при­хо­ди­тся рас­счи­тывать на то, что пытли­вость и любо­зна­тель­ность чело­ве­ка най­дут свой пре­дел.

Маши­на буду­ще­го — это не толь­ко и не столь­ко гигант­ский эле­ктрон­ный мозг, запол­ня­ю­щий охра­ня­е­мое зда­ние пла­ни­ру­ю­ще­го цен­тра, про­мышлен­ной дире­кции, бан­ка или коман­дно­го пун­кта, а пре­жде все­го, кро­ше­чный срез кри­стал­ла крем­ния в мини­а­тюр­ной рам­ке, опу­тан­ной пау­ти­ной тон­чай­ших про­во­дов, встав­лен­ный в укром­ное место пра­кти­че­ски любо­го про­мышлен­но­го изде­лия.

Микро­про­цес­сор, сопря­жен­ный с про­мышлен­ным изде­ли­ем — потре­би­тель­ским това­ром или сред­ством прои­звод­ства, — при­да­ет ему совер­шен­но новые каче­ства и силь­но вли­я­ет на хара­ктер взаи­мо­дей­ствия чело­ве­ка с изде­ли­ем.

Сре­дне­ве­ко­вые баро­ны и их потом­ки ушли в небытие, счи­тать и писать научил­ся каждый, а у секре­та­рей появи­лись новые хозя­е­ва и новые обя­зан­но­сти.

То же дол­жно прои­зой­ти и с про­грам­ми­ро­ва­ни­ем: руко­во­ди­те­ли, не име­ю­щие пред­став­ле­ния об ЭВМ и про­грам­ми­ро­ва­нии, уйдут в небытие, про­фес­си­о­наль­ные про­грам­ми­сты ста­нут систем­ными ана­ли­ти­ка­ми и систем­ными про­грам­ми­ста­ми, а про­грам­ми­ро­вать суме­ет каждый, что я и называю вто­рой гра­мо­тно­стью.

Мітки:

Чорне море в Одесі

Мітки: ,

У четвер був у Оде­сі. Зати­шне місто, мені спо­до­ба­ло­ся. Бага­то гуляв пішки, бачив при­ча­ли, море, центр, Фран­цузь­кий буль­вар. І пого­да була в тему — +15°C і соня­чно.

Мітки: ,

Вісім­де­ся­ті числа січня про­дов­жу­ю­ться. У п’ятницю я повер­тав­ся з робо­ти пішки, оскіль­ки вже тоді, під вечір, усе заси­па­ло сні­гом, і діста­ти­ся чимось, напри­клад, трам­ва­єм або мар­шру­ткою, на Шуляв­ку вияви­ло­ся дуже важ­ко. Доро­гою ще й випхав комусь один мерс зі сні­гу.

У субо­ту з поди­вом виявив, що ні вули­цю Мета­лі­стів, на якій я живу, ні вули­цю Геть­ма­на, яка є части­ною вну­трі­шньо­го авто­до­ро­жньо­го кіль­ця міста, ніхто й не зби­рав­ся чисти­ти. Зві­сно, в цьо­му була малень­ка пере­ва­га — машин не було, і всі шість смуг можна було пере­хо­ди­ти про­сто так, пішки. Не знаю, як Геть­ма­на, а Мета­лі­стів не почи­сти­ли й досі. Навіть тро­ту­а­ри.

Ціка­ва ситу­а­ція з проб­ка­ми. Їх і прав­да нема. Але нема не тому, що вули­ці роз­чи­сти­ли, а тому, що нема машин. Точні­ше, доріг. Ну, і того й іншо­го, вла­сне, нема. Я таке впер­ше бачу. Ско­ро почне­ться дру­гий місяць весни, а сні­гу стіль­ки, скіль­ки не було, мабуть, у січні 2003-го року. А його тоді було і прав­да бага­то.

Щось зла­ма­ло­ся. І в орга­ні­за­ції київ­сько­го жит­тя, і у пла­не­тар­но­му клі­ма­ті.

У яко­сті бону­са дам поси­ла­н­ня на хро­ні­ки сні­го­па­ду. Там є ціка­ві відео типу сно­у­бор­ди­стів на Андрі­їв­сько­му узво­зі.

Мітки: ,

Хто ще не чув і не бачив, слу­хай­те й диві­ться:

Мітки: , ,