Категорія: Записки

Моло­дий Кара­ян, до речі, також кудись спі­шив. Ось його варі­ант Двор­жа­ка: А це дуда­ме­лів­ський. Тут він вза­га­лі дитя, по суті: Зда­є­ться, не дар­ма його в мину­ло­му році ще назва­ли одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших дири­ген­тів. Якщо хто не зро­зу­мів, дру­гий варі­ант мені подо­ба­є­ться …

Battle Read More »

Мітки:

Як зав­жди, почи­на­є­мо новий рік хоро­шою музи­кою, тра­ди­цій­но — кон­цер­том із Від­ня. Дири­гент — Густа­во Дуда­мель, 35-річний вене­су­е­лець.

Мітки:

Відео чер­ги до Празь­ко­го Гра­ду. Читав десь у нови­нах, що в сере­дньо­му час очі­ку­ва­н­ня — 17 хв, а на вхо­ді — мета­ло­шу­ка­чі. Ну і Влта­ва, зві­сно, з міні-водо­­спа­­дом:

Мітки: , ,

У п’ятницю на зем­лі Боге­мії при­йшло від­но­сне тепло, і я наре­шті поїхав у Пра­гу.

Мітки: , ,

Того тижня я з’їздив поди­ви­ти­ся, а що воно таке, той град Вевер­жі.

Мітки: , ,

Рік тому, завер­шу­ю­чи напи­са­н­ня під­сум­ків 2015–го, я зичив актив­но­сті й різно­ма­ні­т­тя. І якщо ще в люто­му очі­ку­ва­н­ня були на рів­ні зви­чай­них, то в бере­зні я вже точно знав, що має змі­ни­ти­ся бага­то чого. Ну що ж, рік пере­вер­шив най­смі­ли­ві­ші здо­гад­ки. Спро­бу­є­мо при­га­да­ти, чим він мені …

Під­сум­ки 2016-го року Read More »

Мітки:

Над­зви­чай­не інтерв’ю.

Мітки:

8 євро — і я в Бра­ти­сла­ві.

Мітки: , ,

Наре­шті викла­ли відео­за­пис. Я слу­хав аудіо­вер­сію, бо не доче­кав­ся відео.

Мітки:

Red Hat — це коли ти сидиш на кухні на робо­ті, жуєш свій салат, а потім раптом дізна­є­шся, що перед тобою кла­цає на теле­фо­ні сам Едік Шишкін. І вве­че­рі ти вже п’єш із ним пиво. Хто не пам’ятає, ось моє інтерв’ю з ним …

Про зустрі­чі Read More »

Мітки: