Категорія: Записки

Пере­до­сін­ній Київ тро­хи оги­дний — остан­ні­ми дня­ми йде дощ, і холо­дно. Я пам’ятаю своє най­пер­ше шкіль­не 1 вере­сня: і те, як я не хотів про­ки­да­ти­ся, щоб кудись чогось іти, і те, як ми у кла­сі зна­йо­ми­ли­ся. Мене ще тоді зди­ву­ва­ло, що у двох това­ри­шів було одна­ко­ве прі­зви­ще, …

Кінець літа Read More »

Мітки: , , ,

Читаю сьо­го­дні на укра­їн­сько­му РБК: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся від тера­ктів у Ліва­ні, зви­ну­ва­тив­ши шиї­тів Не дійшло? Чита­є­мо ще раз: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся І ще раз: "Аль-Кайє­­да" від­хре­сти­ла­ся Кому ще не дійшло?

Мітки:

Рік тому еле­ктрон­ні ваги піді мною ледь не зашка­лю­ва­ли, пока­зу­ю­чи захмар­ні й без­со­ві­сні 95 кг. За час навча­н­ня в інсти­ту­ті, про­жи­ва­н­ня в гур­то­жи­тку я роз­до­брів щонай­мен­ше на 10 кг, до того ж, ще вдо­ма, мене году­ва­ли часто про­сто надли­шко­во, хоча я цьо­го точно не усві­дом­лю­вав. …

Про масу Read More »

Мітки:

Звід­си. Клас­си­че­ская пси­хо­ло­гия утвер­жда­ет: у чело­ве­ка есть две базо­вые потре­бно­сти — в обще­нии и в уеди­не­нии. Мно­го­чи­слен­ные иссле­до­ва­ния дока­за­ли, что толь­ко в оди­но­че­стве чело­век полу­ча­ет необ­хо­ди­мую пси­хо­ло­ги­че­скую разряд­ку, срав­ни­мую с отдыхом все­го орга­ни­зма во вре­мя сна. Вра­чи уве­ре­ны, что отсут­ствие такой разряд­ки ведет к забо­ле­ва­ни­ям нерв­ной …

Про само­тність Read More »

Мітки: ,

Сьо­го­дні мав задо­во­ле­н­ня зі сво­їм натхне­н­ням ката­ти­ся на ВДНГ на вело­си­пе­ді. Я‑то був зі сво­їм, а натхнен­ню дове­ло­ся бра­ти напро­кат. Мій мар­шрут був ота­кий: Що хочу ска­за­ти. По-пер­ше, GPS зло­вив­ся тіль­ки на Кар­тве­лі­шві­лі, але далі не втра­чав­ся. Тому там на поча­тку …

Вело на ВДНГ Read More »

Мітки: , ,

На Обо­ло­ні рапто­во від­кри­ли для себе непри­мі­тну піце­рію а‑ля аме­­рі­­кан-стайл пря­мо у дво­рі. Дуже сма­чно.

Мітки: ,

Зві­сно, кла­си­кою жан­ру вва­жа­є­ться bash, але хто я такий, що про­сто ста­ви­ти й вико­ри­сто­ву­ва­ти те, що вико­ри­сто­вує біль­шість наро­ду :)? Дуже дов­го я сидів на zsh, і не можу про ньо­го нічо­го ска­за­ти пога­но­го — нав­па­ки, дуже зру­чна й поту­жна шту­ка. Але кіль­ка міся­ців тому …

Про обо­лон­ки Read More »

Мітки: , , , , ,

Із задо­во­ле­н­ням пока­зую чер­го­вий політ Grasshopper'а. Тепер він уміє літа­ти туди-сюди.

Мітки: ,

Під­пи­су­ю­ся під кожним сло­вом.

Мітки:

Нала­што­ва­ний мною роу­тер (усе сер­йо­зно — VLAN'и, шей­пінг etc) на Ліну­ксі пері­о­ди­чно валив мере­жу через ски­да­н­ня мере­же­вої кар­ти. Типу, зави­са­ла вона. Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware Unit Hang: Aug 8 11:38:25 atlantis kernel: [240509.881537] …

При­ко­ли e1000e Read More »

Мітки: , , ,