Категорія: Записки

Де ж діли­ся ті інте­лі­ген­тні облич­чя?.. В’ячеславе Макси­мо­ви­чу, ми все проср*ли.

Мітки:

Жесть. Явка на вибо­рах мера Москви скла­ла тро­хи біль­ше за 32%. ОК, тре­ти­на. Поло­ви­на з тих, хто при­йшов, про­го­ло­су­ва­ли за Собя­ні­на. Так це що, вихо­дить, що мера вибра­ли голо­са­ми 16% жите­лів?

Мітки:

Оскіль­ки я вже 100% знаю, що, як і де буде в мене в кім­на­ті (хоча ще бага­то чого тре­ба зро­би­ти, напри­клад, насте­ли­ти під­ло­гу й поста­ви­ти две­рі), можу пока­за­ти сякі-такі рен­де­ри.

Мітки:

I had a discussion today with someone who maintained with confidence that “If Linux were as popular as Windows, we’d be seeing just as many viruses and just as much malware for it as we see now for Windows”. While that …

I’m tired of this myth Read More »

Мітки:

Є неве­ли­ка клі­єнт­ська мере­жа на деся­ток актив­них при­стро­їв, які потрі­бно моні­то­ри­ти на пре­дмет досту­пно­сті. Під­ні­ма­ти для цьо­го Нагіос/Ісінгу або Заб­бікс не дуже хоті­ло­ся, тим біль­ше, що мере­жа дово­лі ста­ти­чна. Так наро­див­ся цей скрипт.

Мітки: , , ,

— Ска­жи­те, вы муча­е­тесь от оди­но­че­ства? — Что вы, доктор, я им насла­жда­юсь! Осінь бере своє. Роз­пу­сти­ла соло­ні дощо­ві нюні й ридає пря­мо під ноги, аж хлю­пає. А ми собі спо­кій­но гне­мо свою лінію, кори­гу­ю­чи обста­ви­ни й від­но­си­ни, як би це негу­ман­но не зву­ча­ло. …

Про осінь Read More »

Мітки:

«Тихая гавань» — нудна шту­ка на годи­ну і 55 хви­лин, але зара­ди кін­ців­ки вар­то було витер­пі­ти.

Мітки:

Я мало коли можу при­га­да­ти свої сни, але таке без­глу­здя, яке мені насни­ло­ся сьо­го­дні вно­чі, забу­ти важ­ко. Суть у тому, що яко­гось дива біля теле­ве­жі на Доро­го­жи­чах запу­ска­ли раке­то­но­сій із шат­тлом на бор­ту. Не знаю, з якої квар­ти­ри в мене був вид на …

Сни Read More »

Мітки: ,

Про­слу­хав, наре­шті, опе­ру Град­сько­го «Мастер и Мар­га­ри­та», яку мені дав­но реко­мен­ду­вав одно­кур­сник. Вра­же­н­ня нео­дно­зна­чні. Я люблю книж­ку (на дру­го­му місці серед улю­бле­них після єфре­мів­ськ­го «Лезвие бри­твы»), мені спо­до­ба­ло­ся кіно (те, що суча­сне), а от опе­ра… Я сла­бо собі уяв­ляю, щоб Воланд так спів­ав. Та …

Art Read More »

Мітки:

Ну і тра­ди­цій­ні сіль­по­шні няше­чки. У дійо­вих осо­бах: «Сапе­ра­ві», я, сим­па­ти­чна касир­ша. — Можна ваш паспорт? — Паспорт не можна, можна пра­ва. — О, водій­ські. Давай­те. Про­хо­дить кіль­ка секунд. — О_О Ви зов­сім не вигля­да­є­те… — Я знаю :). — Це, мабуть, добре? …

Касир­ші — 2 Read More »

Мітки: