Категорія: Записки

Асте­ріск вер­сії 1.8, якраз той, що в сер­вер­ній Убун­ті, на жаль, не містить security framework (його дода­ли пізні­ше, чи то в 10‑й, чи то в 11‑й вер­сії). Усе, що мені поки потрі­бно від security framework — це IP-адре­си бру­тфор­се­рів, щоб їх бани­ти iptables'ом, але які 1.8 про­сто не пока­зує.

Але для мого випад­ку про­бле­ма може вирі­шу­ва­ти­ся іна­кше.
Read More »

Мітки: , ,

Ось і гале­рея.

Мітки: ,

А це був і справ­ді хоро­ший день.

Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець вере­сня!). Поза­гля­дав у вся­кі мага­зи­ни цифро­вої техні­ки.

Потім зустрів­ся з Анею. Гуля­ли цілий день до пізньо­го вечо­ра. Мені від неї пере­па­ла при­коль­на сму­га­ста чашка й листів­ка з поба­жа­н­ня­ми. Ми загля­ну­ли в «Є», а потім спро­бу­ва­ли нові львів­ські пля­цки на Кон­тра­кто­вій (там так зро­бле­но, що з вули­ці видно, як дів­ча­та й хло­пці їх вправ­но спо­ча­тку роз­ка­ту­ють, начи­ня­ють, а потім печуть). Далі через Андрі­їв­ський пере­мі­сти­ли­ся в Яро­слав­ну на Золо­тих. По ходу спра­ви я зно­ву взяв­ся за фото­апа­рат.

Михайло Опанасович і Маргарита

Мар­га­ри­та зна­йшла сво­го твор­ця :). Окре­мий фото­аль­бом, зві­сно, буде, але як тіль­ки я допе­ре­би­раю 370 фото­гра­фій. Робо­та вже кипить.

Далі спу­сти­ли­ся на Хре­ща­тик, потім — у Метро­град, на ПЛТ пере­тну­ли­ся з її зна­йо­мим, а потім поїха­ли на Солом’янку. Там я її й зали­шив у гур­то­жи­тку.

Окре­мо дякую всім тим, хто сьо­го­дні набрав­ся смі­ли­во­сті мені зате­ле­фо­ну­ва­ти й напи­са­ти — було над­зви­чай­но при­єм­но.

Мітки: ,

Усе зга­дую, як цю шту­ку грав АСОНФУ з Кофма­ном-дири­ген­том. Слід­ку­ва­ти за руха­ми його рук — без­цін­но.

Мітки:

У ці остан­ні годи­ни перед новим, двад­цять п’ятим роком хотів би ска­за­ти, що двад­цять четвер­тий був неймо­вір­ним, а також подя­ку­ва­ти тим, хто був зі мною поруч.

Мітки:

Офі­гєн­но, ящи­таю.

Инте­ре­сная тема в лин­гви­сти­ке — назва­ния групп живо­тных. Ста­до бара­нов, стая птиц, косяк рыб, табун лоша­дей, льви­ный прайд, рой пчел. В англий­ском языке все еще более заня­тно.

Тиць.

Мітки:

Не можу не зали­ши­ти оце тут:

Мітки:

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, а мені, як не-бзд­шні­ку, осо­бли­во роз­пи­ту­ва­ти в них не було чого.

Ще при­кро, що такі кон­фе­рен­ції, мабуть, ніхто не спон­со­рує — набір уча­сни­ка кошту­вав уже три­зна­чну суму. Не видно, щоб фря­ху актив­но під­три­му­вав сер­йо­зний бізнес.

Допо­віді викла­ли тут.

А потім був вечір музи­ки Рахма­ні­но­ва. Чуде­сно.

Мітки: , , , ,

Зно­ву попі­а­рю ПостНа­у­ку.

Мітки:

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­шно, більш-менш сухо й по-осін­ньо­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх вере­сне­вих.

Дочи­тав "Гре­че­ское сокро­ви­ще" Ірвін­га Сто­у­на, кни­гу, яку мені хло­пці-сока­мер­ни­ки пода­ру­ва­ли ледь не рік тому. Ціка­ва, реко­мен­дую, пере­ка­зу­ва­ти зміст, зві­сно, не буду, про­сто тихень­ко пора­джу.

Поди­вив­ся бага­то­се­рій­ний фільм про Кур­ську битву, сьо­го­рі­чно­го випу­ску. Якби не моло­день­кі хло­пчи­ки а‑ля "я сту­дент теа­траль­но­го вузу", які чита­ли сол­дат­ські моно­ло­ги, було б уза­га­лі нор­маль­но. А так про­сто які­сна доку­мен­тал­ка, тому раджу.

Ну й ще обза­вів­ся новим інстру­мен­том. Lenovo P780, смар­том, на який я пускав слюнь­ки із само­го анон­су. І тепер він офі­цій­но про­да­є­ться в нас. Поки дуже задо­во­ле­ний, хоча після мого Вайлд­фа­є­ра пер­шо­го випу­ску він про­сто гігант­ський. Ну і, уре­шті, тре­ба ж оно­ви­ти­ся якось, а то за три роки смар­тфо­но­бу­ду­ва­н­ня дуже про­су­ну­ло­ся впе­ред. Цей запис, до речі, зро­бле­ний із ньо­го.

А в субо­ту на мене чекає KyivBSD і Рахма­ні­нов.

Мітки: , , , , , ,