Категорія: Записки

А це був і справ­ді хоро­ший день. Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець …

*** Read More »

Мітки: ,

Усе зга­дую, як цю шту­ку грав АСОНФУ з Кофма­­ном-дири­­ге­н­том. Слід­ку­ва­ти за руха­ми його рук — без­цін­но.

Мітки:

У ці остан­ні годи­ни перед новим, двад­цять п’ятим роком хотів би ска­за­ти, що двад­цять четвер­тий був неймо­вір­ним, а також подя­ку­ва­ти тим, хто був зі мною поруч.

Мітки:

Офі­гєн­но, ящи­таю. Инте­ре­сная тема в лин­гви­сти­ке — назва­ния групп живо­тных. Ста­до бара­нов, стая птиц, косяк рыб, табун лоша­дей, льви­ный прайд, рой пчел. В англий­ском языке все еще более заня­тно. Тиць.

Мітки:

Не можу не зали­ши­ти оце тут:

Мітки:

Був таки сьо­го­дні на KyivBSD 2013. Дуже спо­до­ба­ли­ся допо­віді Моті­на про під­си­сте­му бло­ко­вих при­стро­їв FreeBSD, Біло­усо­ва про VT‑d і Гапо­на про ZFS. Інше так собі. Вза­га­лі, допо­від­ей було мало. Там зібра­ла­ся ста­ра ком­па­нія, яка трин­ді­ла між собою під час дов­гих перерв, …

Про події Read More »

Мітки: , , , ,

Зно­ву попі­а­рю ПостНа­у­ку.

Мітки:

Зда­є­ться, таки поча­ло­ся. Не холо­дно, не жар­ко, тихо-зати­­шно, більш-менш сухо й по-осі­н­ньо­­му заспо­кій­ли­во. Зелень ще пере­ва­жно на місці, дів­ча­та ще не заку­та­ли­ся пов­ні­стю, а день не настіль­ки коро­ткий, щоб не можна було щось всти­гну­ти зро­би­ти. Сло­вом, улю­бле­на пора. Мабуть, так для всіх …

Баби­не літо Read More »

Мітки: , , , , , ,

Про­дов­же­н­ня цьо­го запи­су.

Мітки: , ,

Де ж діли­ся ті інте­лі­ген­тні облич­чя?.. В’ячеславе Макси­мо­ви­чу, ми все проср*ли.

Мітки: