Категорія: Записки

Випадок у трамваї

Пер­ший вагон швид­кі­сно­го трам­ваю номер 1, вечір, стом­ле­ний натовп їде з робо­ти. Люду, як зав­жди, наби­ло­ся вже на дру­гій стан­ції ледь не по він­ця, ваш покір­ний слу­га тихень­ко вмо­стив­ся сто­я­чи в куто­чку за воді­єм. Пере­ді мною ста­ла якась гар­ню­ня дів­чи­на. Збо­ку —

Мітки:

Devin Townsend Project

Ну і про­дов­жує цей чудо­вий вечір неймо­вір­них музи­чних від­крит­тів Devin Townsend Project із піснею Awake і голо­сом непе­ре­вер­ше­ної Анне­ке.

Мітки: ,

Тар’я і Шарон

Це щось неймо­вір­не. Шарон і Тар’я разом заспі­ва­ли. Дві най­більш обо­жню­ва­ні мною метал-вока­­лі­с­тки.

Мітки: , , ,

OSDN 2013

5-го числа цьо­го міся­ця там же, де й зав­жди, про­йшла кон­фе­рен­ція OSDN 2013. Цьо­го року явно щось не так було з орга­ні­за­ці­єю — вза­га­лі не було реє­стра­ції (а як же фір­мо­ві бло­кно­ти, ручки й бей­джи­ки, а ще дів­ча­та на ресе­пшні???), від­кри­т­тя кон­фе­рен­ції, зда­є­ться, затри­ма­ло­ся,

Мітки: , ,

Насилие над логикой

Ста­вя жир­ную точку на неде­ле наси­лия на "Куль­те", Рахим Дав­ле­тка­ли­ев эле­ган­тно выя­сня­ет как нам наси­лу­ют мозг госу­дар­ствен­ные СМИ. Ось поси­ла­н­ня, а сама ста­т­тя йде в золо­тий фонд.

Мітки: ,

O_o

Звід­си. Книж­ко­ву вистав­ку під такою назвою, при­уро­че­ну 90-річ­чю райо­ну, під­го­тов­ле­но в читаль­ній залі район­ної бібліо­те­ки. Кни­ги Юрія Дми­­тре­н­ка-Думи­­ча. збір­ки Людми­ли Таран-Поно­­ма­­ре­н­ко, Яко­ва Куха­рен­ка, Мико­ли При­зо­ва, коле­ктив­на збір­ка «Сни», у якій вмі­ще­но вір­ші юно­го пое­та з Нових Сан­жар Оле­ксан­дра Ната­лен­ка. а також під­бір вір­шів Макси­ма

Мітки:

Захист Asterisk'а

Асте­ріск вер­сії 1.8, якраз той, що в сер­вер­ній Убун­ті, на жаль, не містить security framework (його дода­ли пізні­ше, чи то в 10-й, чи то в 11-й вер­сії). Усе, що мені поки потрі­бно від security framework — це IP-адре­­си бру­тфор­се­рів, щоб їх бани­ти iptables'ом,

Мітки: , ,

Аня

Ось і гале­рея.

Мітки: ,

***

А це був і справ­ді хоро­ший день. Зран­ку я поїхав на бло­ху, купив собі чоти­ри гран­ча­ка і два під­ста­кан­ни­ки, один із Крем­лем (алю­мі­ні­є­вий), інший — із Шев­чен­ком (зда­є­ться, мель­хі­о­ро­вий, але я не впев­не­ний). Потра­пив і під дощ, і під град (град О_о; Свя­тий Патрік, надво­рі ж кінець

Мітки: ,

Бах

Усе зга­дую, як цю шту­ку грав АСОНФУ з Кофма­­ном-дири­­ге­н­том. Слід­ку­ва­ти за руха­ми його рук — без­цін­но.

Мітки:
Top