Категорія: Записки

Mic check, mic check

Мітки: ,

Dalai Lama: Last Week Tonight with John Oliver

Це кру­то.

Мітки:

Про стандарти

На цьо­му сві­ті є бага­то недо­ціль­них речей. Іно­ді вони дово­лі логі­чні, зва­жа­ю­чи на обста­ви­ни, і їх можна стер­пі­ти. Іно­ді вони бісять, аж через край хлю­пає. Напри­клад, під­трим­ка C11 в ком­пі­ля­то­рах. При­пу­сти­мо, я пишу код, який хоче ато­мар­ні ціло­чи­сель­ні опе­ра­ції. Що я роблю в GCC 6.3? -std=c11,

Мітки: , ,

Цікаві досліди

Rspamd уже дав­нень­ко навчив­ся збе­рі­га­ти дані по ста­ти­сти­ці між рестар­та­ми, і от її нако­пи­чи­ло­ся стіль­ки, що роз­див­ля­ти­ся ста­ло ціка­во. Спад чистих листів напри­кін­ці мину­ло­го року — це я від­пи­сав­ся від об’ємних роз­си­лок GlusterFS і Ceph. Добре видно те, як фільтр навча­є­ться — з часом

Мітки: ,

Obřany

Дово­лі мило­ви­дна части­на міста. Точні­ше, хоча фор­маль­но воно ще Брно, але по суті це вже дале­кі око­ли­ці. Тут є усе для хоро­шої про­гу­лян­ки — пря­мий трам­вай, річка, гори і ліс. На пра­во­му бере­зі Сві­та­ви — залі­зни­ця з кіль­ко­ма туне­ля­ми, дачні і не дуже дачні

Мітки: , , ,

:(

The annual drawing for tickets to the Vienna Philharmonic New Year's Concerts has now been completed. We regret to inform you that your application was not among those selected. We are thus unable to offer you tickets to any of

Мітки: ,

Čtečka

Спо­ді­ва­ю­ся, мої очі колись ска­жуть за це «спа­си­бі». 631-й PocketBook. «Тихий Дон» уже дочи­ту­ва­ти­му на ньо­му.

Мітки:

Про Потсдам, Берлін і знову Братиславу

Зимо­ва бер­лін­ська агло­ме­ра­ція тури­сти­чно дово­лі нудна. Ста­туї загор­ну­ті у шпа­ків­ні, будів­лі — в буді­вель­ні ліси, асфальт роз­ко­па­ний під метро, а холо­дний вітер уздовж Шпрее пере­га­няє смі­т­тя­чко під зали­шка­ми Бер­лін­ської сті­ни.

Мітки: , , , ,

Battle

Моло­дий Кара­ян, до речі, також кудись спі­шив. Ось його варі­ант Двор­жа­ка: А це дуда­ме­лів­ський. Тут він вза­га­лі дитя, по суті: Зда­є­ться, не дар­ма його в мину­ло­му році ще назва­ли одним із най­пер­спе­ктив­ні­ших дири­ген­тів. Якщо хто не зро­зу­мів, дру­гий варі­ант мені подо­ба­є­ться

Мітки:

Новорічний концерт

Як зав­жди, почи­на­є­мо новий рік хоро­шою музи­кою, тра­ди­цій­но — кон­цер­том із Від­ня. Дири­гент — Густа­во Дуда­мель, 35-річний вене­су­е­лець.

Мітки:
Top