Категорія: Записки

Був на XV фото­ви­став­ці газе­ти «День». Насправ­ді, був аж дві­чі, настіль­ки там кла­сно, при­чо­му дру­гий раз пішов не сам.

Про­го­ло­су­вав за фотку, яка най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся. А ще зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі. Щора­зу так роблю.

На вистав­ці була над­зви­чай­но кру­та репор­таж­ка. Осо­бли­во полі­ти­чна й осо­бли­во з гумо­ром. За що цю вистав­ку й обо­жнюю.

Мітки: ,

Роз­мір ентро­пій­но­го пулу в систе­мі напря­му впли­ває на те, наскіль­ки швид­ко кри­пто­ал­го­ри­тми можуть отри­му­ва­ти які­сні випад­ко­ві числа.

Від­ра­зу наве­ду гра­фік.

entropy

Це якраз і є роз­мір ентро­пій­но­го пулу на одно­му з моїх фізи­чних сер­ве­рів. Я від­мі­тив три ціка­ві кон­троль­ні точки.

Пер­ша точка — це апгрейд із ядра 3.8 на ядро 3.11. Тут осо­бо­вих комен­та­рів не тре­ба, і так відо­мо, що остан­нім часом маль­чі­ки поста­ра­ли­ся щодо зби­ра­н­ня ентро­пії з бага­тьох різних дже­рел.

Дру­га точка ціка­ві­ша. Недав­но заре­лі­зи­ли зби­рач ентро­пії, осно­ва­ний на джит­те­рі тай­мін­гів цен­траль­но­го про­це­со­ра. Алго­ритм над­зви­чай­но про­стий і надій­ний (я навіть його спро­бу­вав зро­би­ти сво­ї­ми рука­ми, щоправ­да, із тестів нор­ма­лі­за­ції можу чесно ска­за­ти, що моя реа­лі­за­ція поки ще фіго­вень­ка), докла­дний опис можна про­чи­та­ти тут. Так от я взяв дем­ку з цьо­го зби­ра­ча, яка годує /dev/random ентро­пі­єю, зібра­ною із джит­те­ра про­це­со­ра. І роз­мір пулу виріс.

Між дру­гою і тре­тьою точка­ми я при­брав із систе­ми rng-tools, які году­ва­ли /dev/random випад­ко­ви­ми числа­ми, узя­ти­ми з /dev/urandom. Це ніфі­га не секур­но (як для пара­но­ї­ків, зві­сно, бо в /dev/urandom нор­маль­ні алго­ри­тми PRNG на хешах). Видно, що це ні на що не впли­ну­ло.

Ну і тре­тя точка постав­ле­на в тому місці, де я вту­лив haveged у систе­му. Ентро­пій­ний пул виріс іще біль­ше.

Про­дов­жую спо­сте­ре­же­н­ня.

Мітки: , , ,

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром».

20131027144413-1

Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на цю дату за мої­ми остан­ні­ми дани­ми при­зна­че­но від­кри­т­тя) пов­но­цін­но­го обо­ро­ту за «Терем­ка­ми» не буде — ходи­ти­ме той же чов­ник, що і на «Іпо­дром».

Вихо­ди зі стан­ції ще кле­па­ють. Кле­па­ють удар­ни­ми тем­па­ми всі одра­зу з обох сто­рін про­спе­кту.

20131027151628

Нав­ко­ло будів­ни­цтва жахли­ва багню­ка пря­мо у дво­рах домів. Як наче спе­ці­аль­но роз­ма­зу­ва­ли. Хоча бла­го­устро­єм уже займа­ю­ться — саджа­ють дерев­ця, кла­дуть асфальт.

Тупи­ки ще не гото­ві. Части­на заси­па­на, а части­на (метрів 40) ще тіль­ки укла­да­є­ться. Там на всю коту­шку пра­цю­ють кра­ни, а в котло­ва­ні сто­ять екс­ка­ва­то­ри. Тому, ІМХО, пов­но­цін­но синя лінія запра­цює тіль­ки до кін­ця року.

Ну і на десерт фотка чер­ги на онов­ле­ний фуні­ку­лер.

20131027162555

Мітки: , , , ,

Бре­жнев Л.И. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель кон­се­рва­тив­но­го тол­ка. Рабо­тал в эпо­ху пере­хо­да от дис­кре­тных ком­по­нен­тов к инте­граль­ным микро­схе­мам.
Гор­ба­чев М.С. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель либе­раль­но­го направ­ле­ния. Рабо­тал во вре­ме­на соз­да­ния пер­со­наль­ных ком­пью­те­ров.
Ель­цин Б.Н. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель с нео­пре­де­лен­ной поли­ти­че­ской пла­тфор­мой. Рабо­тал во вре­ме­на разви­тия Интер­не­та.
Путин В.В. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель, кон­сер­ва­тор. Его дея­тель­ность сов­па­ла со вре­ме­нем пере­хо­да к мно­го­про­цес­сор­ным архи­те­кту­рам.
Наваль­ный А.А. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель наци­о­на­ли­сти­че­ской направ­лен­но­сти. Рабо­тал во вре­ме­на соз­да­ния пер­вых моде­лей искус­ствен­но­го интел­ле­кта.
Лен­нон Д. — один из вели­чай­ших музыкан­тов XX века. Его твор­че­ство… даль­ше ста­тья на 4 стра­ни­цах.
Тор­вальдс Л. — один из вели­чай­ших про­грам­ми­стов XX–начала XXI века… даль­ше ста­тья на 10 стра­ни­цах.
Джобс С. — один из вели­чай­ших мар­ке­то­ло­гов XX–начала XXI века.…

Звід­си.

Мітки:

А ось і сама істо­рія:

Ms. Floor Jansen is a keeper.

Для тих, хто не зро­зу­мів: Флор — тепер постій­на вока­ліс­тка гру­пи.

Як я й хотів :). Туо­мас кра­сав­чик.

Мітки: ,

Мітки: , ,

Тим, хто кори­сту­є­ться spamassassin для філь­тру­ва­н­ня спа­му (хоча я от пла­ную пере­пов­за­ти на dspam поти­хень­ку), зна­до­би­ться такий скрипт для авто­ма­ти­чно­го навча­н­ня:

#!/usr/bin/env bash
IFS=$'\n'
spooldir="/var/spool/virtual"
domains=`ls -1 $spooldir`
for domain in $domains
do
    users=`ls -1 $spooldir/$domain`
    for user in $users
    do
        echo Examining $user@$domain INBOX...
        /usr/bin/sa-learn --no-sync --ham $spooldir/$domain/$user/{cur,new,tmp}
 
        dirs=`find $spooldir/$domain/$user/ -maxdepth 1 -type d -name '.*'`
        for i in $dirs
        do
            dir=`basename "$i"`
            [[ "$dir" == ".Junk" ]] && continue
            [[ "$dir" == ".Viruses" ]] && continue
            echo Examining $user@$domain "$dir"...
            /usr/bin/sa-learn --no-sync --ham $spooldir/$domain/$user/"$dir"/{cur,new,tmp}
        done
 
        if [[ -d "$spooldir/$domain/$user/.Junk" ]]
        then
            echo Examining $user@$domain Junk...
            /usr/bin/sa-learn --no-sync --spam $spooldir/$domain/$user/.Junk/{cur,new,tmp}
            echo done.
        fi
    done
done
 
echo Syncing...
/usr/bin/sa-learn --sync
echo done.

Голов­не — заста­ви­ти кори­сту­ва­чів пер­ший час не ліну­ва­ти­ся вру­чну сор­ту­ва­ти спам-не спам.

Мітки: , ,

Сьо­го­дні я навчив­ся кла­сти ламі­нат. І тепер, тря­сця всьо­му сущо­му, я спа­ти­му в кім­на­ті, а не на кухні.

Зао­дно попри­би­рав усю­ди, де була пилю­ка й тир­са.

Ще із задо­во­ле­н­ням випро­бу­вав сьо­го­дні, як же мій нена­гля­дний P780 грає музи­ку з USB-фле­шки, під’єднаної до ньо­го через OTG-кабель. Нор­маль­но грає, ні Epica, ні Тар’я, ні Within Temptation не скар­жи­ли­ся на якість зву­ча­н­ня. Хоча про що це я… Між іншим, поло­ви­ни аку­му­ля­то­ра виста­чи­ло на цілий день робо­ти в тако­му режи­мі, ну і на баш перед сном, зві­сно, ще лиши­ло­ся.

А вно­чі ми ходи­ли на Мета­лі­ку в 3D. Це пер­ший раз, між іншим, я в 3D ходив. Можу ска­за­ти, що цей фільм (чи кон­церт) я б із задо­во­ле­н­ням поди­вив­ся і у зви­чай­но­му фор­ма­ті. Хоро­ший фільм. Насам­пе­ред, музи­ка хоро­ша. І Ларс моло­дець. А ходи­ли в аймакс на нічний сеанс.

Мітки: , , , ,

На вчо­ра­шній День наро­дже­н­ня ком­па­нії отри­мав від тех­ди­ре­кто­ра ота­ку шту­ку:

Шильдик

Дар­ма що назва ком­па­нії напи­са­на з помил­кою, зате я мега­а­дмін =).

Мітки: , ,

П’ятисезонна епо­пея «Кван­то­во­го ска­чка» успі­шно завер­ши­ла­ся для мене. Зві­сно, оста­н­ня серія вияви­ла­ся най­кра­щою, такою, зара­ди якої потрі­бно було диви­ти­ся біль­ше сотні інших серій.

promopicscottdean

Насту­пний сері­ал поки не вибрав, на мене ще чека­ють бага­то­се­рій­ні філь­ми «Тол­стые» і «Есе­нин».

Мітки: ,