Категорія: Записки

Їздив сьо­го­дні диви­ти­ся на те, що тво­ри­ться з будів­ни­цтвом ст. м. «Терем­ки». Пер­ше, що кину­ло­ся в очі, це вка­зів­ник на непра­виль­ній пла­тфор­мі ст. м. «Вистав­ко­вий центр», із якої поїзди від­прав­ля­ю­ться на «Іпо­дром». Швид­ше за все, це зна­чить, що 6 листо­па­да (а саме на …

Про метро Read More »

Мітки: , , , ,

Бре­жнев Л.И. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель кон­се­рва­тив­но­го тол­ка. Рабо­тал в эпо­ху пере­хо­да от дис­кре­тных ком­по­нен­тов к инте­граль­ным микро­схе­мам. Гор­ба­чев М.С. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель либе­раль­но­го направ­ле­ния. Рабо­тал во вре­ме­на соз­да­ния пер­со­наль­ных ком­пью­те­ров. Ель­цин Б.Н. — мел­кий поли­ти­че­ский дея­тель с нео­пре­де­лен­ной поли­ти­че­ской пла­тфор­мой. Рабо­тал …

Из кра­тко­го био­гра­фи­че­ско­го спра­во­чни­ка для сре­дней шко­лы. Read More »

Мітки:

А ось і сама істо­рія: Ms. Floor Jansen is a keeper. Для тих, хто не зро­зу­мів: Флор — тепер постій­на вока­ліс­тка гру­пи. Як я й хотів :). Туо­мас кра­сав­чик.

Мітки: ,

Мітки: , ,

Тим, хто кори­сту­є­ться spamassassin для філь­тру­ва­н­ня спа­му (хоча я от пла­ную пере­пов­за­ти на dspam поти­хень­ку), зна­до­би­ться такий скрипт для авто­ма­ти­чно­го навча­н­ня: #!/usr/bin/env bash IFS=$'\n' spooldir="/var/spool/virtual" domains=`ls ‑1 $spooldir` for domain in $domains do users=`ls ‑1 $spooldir/$domain` for user in $users do …

spamassassin Read More »

Мітки: , ,

Сьо­го­дні я навчив­ся кла­сти ламі­нат. І тепер, тря­сця всьо­му сущо­му, я спа­ти­му в кім­на­ті, а не на кухні. Зао­дно попри­би­рав усю­ди, де була пилю­ка й тир­са. Ще із задо­во­ле­н­ням випро­бу­вав сьо­го­дні, як же мій нена­гля­дний P780 грає музи­ку з USB-фле­­шки, під’єднаної до ньо­го через OTG-кабель. Нор­маль­но грає, …

Як я про­вів день Read More »

Мітки: , , , ,

На вчо­ра­шній День наро­дже­н­ня ком­па­нії отри­мав від тех­ди­ре­кто­ра ота­ку шту­ку: Дар­ма що назва ком­па­нії напи­са­на з помил­кою, зате я мега­а­дмін =).

Мітки: , ,

П’ятисезонна епо­пея «Кван­то­во­го ска­чка» успі­шно завер­ши­ла­ся для мене. Зві­сно, оста­н­ня серія вияви­ла­ся най­кра­щою, такою, зара­ди якої потрі­бно було диви­ти­ся біль­ше сотні інших серій. Насту­пний сері­ал поки не вибрав, на мене ще чека­ють бага­то­се­рій­ні філь­ми «Тол­стые» і «Есе­нин».

Мітки: ,

Це так кру­то, що я про­сто не можу.

Мітки: , ,

Зно­ву ж таки, я поди­вив­ся, а ви чим гір­ше? https://www.youtube.com/watch?v=0fK-w4yJgOc

Мітки: , ,