Категорія: Записки

Зно­ву та ж пісня, але цьо­го разу з Wacken Open Air 2013.

Мітки:

4,5 кіла шпа­клів­ки закін­чи­ли­ся так же швид­ко, як і поча­ли­ся. Я колись думав, що на зала­та­ти кім­на­ту виста­чить і пів­кі­ла, а тепер, вияв­ля­є­ться, і деся­ти мало. Іти­му зав­тра купу­ва­ти ще, але це вже фіналь­ні маз­ки. Баге­ти докле­їв, тре­ба пофар­бу­ва­ти тепер. Сьо­го­дні водив чер­го­ву деле­га­цію до …

Зно­ву буден­не Read More »

Мітки: , , , ,

Оракл, кур­во, я тебе нена­ви­джу. Наві­що було в гіл­ці 4.3.x лама­ти все під­ряд? Так було в 4.3.0. У 4.3.2 біль­шою части­ною це пофі­кси­ли, але в хоста є ще шан­си випа­сти в пані­ку, якщо вір­ту­ал­ку за XP роз­гор­ну­ти на весь екран. Ох і пере­пи­са­ли…

Мітки: ,

Я не пере­стаю захо­плю­ва­ти­ся тим, чим займа­є­ться про­ект ПостНа­у­ка (а ще я їм доней­тив, але то таке 🙂), і сьо­го­дні про­сто зали­шаю тут відео про оці­ню­ва­н­ня ста­ло­го роз­ви­тку люд­ства. У магі­стра­ту­рі нам чита­ли окре­мий пре­дмет про це, і я ледь не єди­на люди­на, …

ПостНа­у­ка Read More »

Мітки:

Здра­стє, я post-factum, і в мене на сер­ве­рах Убун­та… Ні, прав­да. Свій вибір я моти­вую дво­ма аргу­мен­та­ми: дебі­а­но­по­ді­бність; сві­жий софт. Чому не: Debian? Я б задов­бав­ся чека­ти на нові випу­ски. Зада­чі сто­ять такі, що софт потрі­бен сві­жий, а так супро­ти Деба нічо­го не маю, зві­сно. …

Дум­ки вго­лос Read More »

Мітки: ,

Кіль­ка днів тому. Захо­джу купи­ти кар­бо­над. – Скіль­ки вам? – Мені грам три­ста. Сим­па­ти­чна моло­да про­дав­щия почи­нає стро­їть глаз­ки. Я мило посмі­ха­ю­ся (настіль­ки, наскіль­ки в мене вза­га­лі може це вийти). Вона смі­є­ться, повер­та­є­ться, почи­нає нарі­за­ти, потім пере­пи­тує: – Так скіль­ки вам? – …

Випа­док у Сіль­по Read More »

Мітки:

Поди­вив­ся діа­ло­ги Соло­мо­на Вол­ко­ва з Євту­шен­ком. Вони є на сай­ті Пер­шо­го кана­лу (усьо­го три серії), дуже-дуже реко­мен­дую.

Мітки: ,

Звід­си.

Мітки: ,

6‑го числа цьо­го міся­ця від­кри­ли остан­ню (якщо не раху­ва­ти «Оде­ську» у від­да­ле­ній пер­спе­кти­ві, а також від­га­лу­же­н­ня в аеро­порт) стан­цію Куре­­ні­в­сько-Чер­во­­но­­а­р­мій­ської лінії і 52-гу (без Львів­ської бра­ми й Тели­чки) стан­цію Київ­сько­го метро­по­лі­те­ну – «Терем­ки». На само­му від­крит­ті я не був (робо­та ж у будній день), але вве­че­рі взяв шта­тив …

Стан­ція метро «Терем­ки» Read More »

Мітки: , ,

Був на XV фото­ви­став­ці газе­ти «День». Насправ­ді, був аж дві­чі, настіль­ки там кла­сно, при­чо­му дру­гий раз пішов не сам. Про­го­ло­су­вав за фотку, яка най­біль­ше спо­до­ба­ла­ся. А ще зали­шив від­гук у спе­ці­аль­ній кни­зі. Щора­зу так роблю. На вистав­ці була над­зви­чай­но кру­та репор­таж­ка. Осо­бли­во …

Фото­ви­став­ка Read More »

Мітки: ,