Категорія: Записки

Дві від­кла­де­ні публі­ка­ції є. Одна очі­ку­є­ться в ніч на 25-те число, інша — рів­но на Новий рік. Пора сіда­ти за річний звіт, зві­сно. Але в мене ще кіль­ка недо­ро­бле­них справ із запла­но­ва­но­го на цей рік, тому публі­ку­ва­ти­му його вже вдо­ма, в Сан­жа­рах. А в …

Так Read More »

Мітки:

Не можу не висло­ви­ти сво­го обу­ре­н­ня дія­ми сра­ної «Сво­бо­ди», яка нагло під шумок євро­май­дан­щи­ни зва­ли­ла пам’ятник Воло­ди­ми­ру Іллі­чу. Вар­ва­ри. Ще раз: я про­ти полі­ти­за­ції того, що від­бу­ва­є­ться в цен­трі сто­ли­ці. Засунь­те свої вимо­ги про звіль­не­н­ня політв’язнів у гузно, а потім туди ж запхніть свої пра­по­ри, …

Хто ж його поса­дить… Read More »

Мітки:

Там DVD Най­тві­ша новий вийшов, якщо хто не в кур­сі. Окрім кон­цер­ту є ще й доку­мен­таль­на части­на про тур Вообра­жа­рі­у­ма. Раджу. Усім Флор, паца­ни :).

Мітки: ,

Пер­ше: Дви­га­те­лем нау­ки и про­грес­са на неко­то­ром уров­не явля­е­тся жела­ние сде­лать жизнь удо­бнее и лучше, накор­мить и выле­чить всех, но фун­да­мен­таль­ный исто­чник все­го что мы име­ем это чело­ве­че­ское любо­пыт­ство. Это про­стое и чистое жела­ние все знать при­су­ще наше­му виду в целом, но уче­ные при­ме­ня­ют его …

Кори­сні поси­ла­н­ня Read More »

Мітки:

Оскіль­ки кля­тий Оракл пола­мав гіл­ку 4.3, при­чо­му так, що кори­сту­ва­ти­ся нею тепер зов­сім ніяк (пишуть, зві­сно, що в 4.3.4 про­бле­ми з вір­ту­а­лі­за­ці­єю на ядрах PREEMPT виправ­ле­но, але вже пізно), тому я вирі­шив для себе кори­сту­ва­ти­ся гото­вим ріше­н­ням у вигля­ді QEMU.

Мітки: , , , , , ,

Я тут рід­ко пишу про полі­ти­ку, та й уза­га­лі, нама­га­ю­ся не писа­ти про неї, але. Опо­зи­ція може вису­ну­ти єди­но­го кан­ди­да­та вже у пер­шо­му турі вибо­рів Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Про це заявив лідер фра­кції "Удар" Віта­лій Кли­чко в ефі­рі про­гра­ми "Шустер LIVE". "Є впев­не­ність в тому, …

Коро­тко про Євро* Read More »

Мітки:

Сьо­го­дні зран­ку на робо­ту поща­сти­ло їха­ти на ново­му трам­ваї «Каштан‑2». Він тро­хи ниж­чий за попе­ре­дню модель, май­же всі две­рі із вхо­дом на рів­ні пла­тфор­ми (окрім хво­сто­вих, наскіль­ки я зро­зу­мів). На звук різни­ці у дви­гу­нах не помі­тив, хоча кажуть, що нові еко­ном­ні­ші. Зеле­ний. …

Про трам­вай Read More »

Мітки: , ,

При­їха­ли нові фір­мо­ві жетон­чи­ки, тепер назва нашої ком­па­нії там напи­са­на пра­виль­но. На ноу­ті замі­нив матри­цю. Виясни­ли дослі­дним спосо­бом (тика­ю­чи паль­цем), що десь у райо­ні з’єднання дис­плею з пла­тою кон­тро­ле­ра пішло щось не так: тика­єш паль­ця­ми, а на поло­ви­ні екра­на ска­чуть кольо­ри. Вла­сне, після …

Матри­ці Read More »

Якщо ваш сер­ва­чок з Асте­рі­ском сидить за ліну­ксо­вим NAT'ом, а на само­му мар­шру­ти­за­то­рі тре­ба пере­клю­ча­ти­ся між основ­ним кана­лом і резерв­ним (з різни­ми зов­ні­шні­ми IP-адре­­са­­ми), не забудь­те дава­ти коман­ду sudo conntrack ‑Fsudo conntrack ‑F щоб кля­тий Асте­ріск не пові­сив SIP-тра­н­ки з напи­сом «Request sent».

Мітки: , ,

У нашу кон­то­ру потрі­бен молод­ший систем­ний адмі­ні­стра­тор. Що вима­га­є­ться (обов’язковий вхі­дний міні­мум): зна­н­ня прин­ци­пів робо­ти IP/Ethernet-мереж; загаль­не уяв­ле­н­ня про Linux (кон­кре­тний рівень виясня­ти­ме­ться на спів­бе­сі­ді, на пер­ший час це не так важли­во); умі­н­ня нала­што­ву­ва­ти мере­жу на клі­єнт­ських комп’ютерах з OS X і …

Вакан­сія молод­шо­го систем­но­го адмі­ні­стра­то­ра Read More »

Мітки: ,