Категорія: Записки

Хто б сум­ні­вав­ся. Звід­си.

Мітки: ,

Коро­тка листів­ка рудій бло­гер­ші з Мін­ська. Альо­ні Мороз Під різдво пада сніг (а печа­лі як і не було). Дуже хоче­ться неба і, може, тро­ше­чки вишень. Твоє «я» — на Усхо­ді, моє — серед київ­ських вишок Шле дале­кий при­віт за Поліс­ся дозем­но чолом. 00:12 9.12.2013 …

Поза­збі­ро­чне Read More »

Мітки: ,

Пере­гнав усі кон­та­кти з гугло­ак­ка­ун­та в ownCloud із син­хро­ні­за­ці­єю. Тепер на теле­фо­ні єди­не дже­ре­ло кон­та­ктів. А ще до ownCloud'а під­клю­чив Dropbox, а рідний клі­єнт остан­ньо­го вида­лив, бо тепер він не потрі­бен. Зали­ши­ться поди­ви­ти­ся, як пра­цю­ва­ти­ме ця син­хро­ні­за­ція кон­та­ктів (кіль­ка деся­тків тесту­вав кіль­ка міся­ців, …

Кон­та­кти Read More »

Мітки:

2013‑й, неймо­вір­ний і непо­втор­ний, добі­гає кін­ця, і от саме час тра­ди­цій­но під­би­ва­ти під­сум­ки, роби­ти виснов­ки й буду­ва­ти пла­ни на насту­пний рік. Цей рік перш за все запам’ятається на все жит­тя тим, що скін­чи­ло­ся нескін­чен­но дов­ге інсти­ту­ціо­наль­не (не в зна­че­н­ня інсти­ту­ту, а в зна­чен­ні яко­гось закла­ду) …

Під­сум­ки 2013-го року Read More »

Мітки:

Звід­си. Похо­же, одна из самых боль­ных про­блем, кото­рая из всех айти­шни­ков острее все­го про­яв­ля­е­тся на про­грам­ми­стах. При­вычка рабо­ты с ком­пью­те­ра­ми, изло­же­ния своих мыслей в поня­тной для них фор­ме ска­зыва­е­тся и на сти­ле обще­ния с людьми. Будь­те гото­вы к тому, что ваш супруг будет посто­ян­но «цепля­ться …

Деву­шкам: пять при­чин вый­ти замуж за айти­шни­ка и пять при­чин как сле­ду­ет поду­мать перед этим Read More »

Мітки:

Оскіль­ки біль­шість про­це­со­рів зараз — бага­то­ядер­ні, арче­во­ду в радість вико­ри­сто­ву­ва­ти кіль­ка пото­ків, щоб дії вико­ну­ва­ли­ся швид­ше. Напри­клад, якщо під­пра­ви­ти /etc/makepkg.conf, можна заста­ви­ти паке­ти не тіль­ки ком­пі­лю­ва­ти­ся швид­ше: MAKEFLAGS="-j4"MAKEFLAGS="-j4" а ще й зби­ра­ти­ся в тар­бо­ли з вико­ри­ста­н­ням пара­лель­них алго­ри­тмів сти­сне­н­ня: COMPRESSGZ=(pigz ‑c ‑f ‑n) COMPRESSBZ2=(pbzip2 ‑c …

Малень­кі трю­ки арче­во­да Read More »

Мітки: ,

Вияв­ля­є­ться, у нас не тіль­ки випи­са­ти­ся про­бле­ма­ти­чно (як-от із гур­то­жи­тку в уні­вер­си­те­ті, напри­клад, коли вся коло­тне­ча три­ва­ла кіль­ка тижнів), а ще й про­пи­са­ти­ся. Тиждень цілий витра­тив на це, але тепер із чистою сові­стю можу ска­за­ти, що рік завер­ше­но, і почи­на­ю­ться ті кіль­ка днів до кален­дар­но­го …

Про орга­ни Read More »

Мітки: ,

Про­чи­тав «ЦРУ про­тив СССР» Яков­лє­ва. Отруй­на кни­га, аж капає, а тхне залі­зною андро­пів­ською агі­ткою. Зре­штою, інфор­ма­цію для роз­ду­мів вона, зві­сно, дає, але над­то вже одно­бо­ко висві­тле­но пита­н­ня. Ну і від нічо­го­не­ро­бі­н­ня почав чита­ти Пастер­на­ка «Доктор Жива­го». Поки нічо­го не можу ска­за­ти, ще …

Кни­ги Read More »

Мітки:

Тра­ди­цій­ні пере­дно­во­рі­чні фото­гра­фії Май­да­ну Неза­ле­жно­сті тут. Їх там усьо­­го-то дві, я думаю, всі й так зна­ють, як вигля­дає Май­дан сьо­го­дні =).

Мітки: ,

Дві від­кла­де­ні публі­ка­ції є. Одна очі­ку­є­ться в ніч на 25-те число, інша — рів­но на Новий рік. Пора сіда­ти за річний звіт, зві­сно. Але в мене ще кіль­ка недо­ро­бле­них справ із запла­но­ва­но­го на цей рік, тому публі­ку­ва­ти­му його вже вдо­ма, в Сан­жа­рах. А в …

Так Read More »

Мітки: