Категорія: Записки

Я б ніко­ли не поду­мав, що китай­ськи­ми пали­чка­ми можна копа­ти тран­шеї, але все ж… Дано: роз­діл HFS+, на яко­му є ката­лог із кіль­ко­ма міль­йо­на­ми (чи мільяр­да­ми) фай­лів. Якщо зай­ти в цей ката­лог, OS X не дає навіть вико­на­ти в ньо­му ls. Коман­да find також мов­чить. …

Про збо­че­н­ня Read More »

Мітки: ,

А зна­є­те, що прав­да кла­сно в ново­му голо­ві МЗС? Що на прес-кон­фе­­ре­н­ції з‑поміж усіх міні­стрів інших кра­їн він єди­ний був без наву­шни­ків, тоб­то, розу­мів усе й так. А це англій­ська, німе­цька, фран­цузь­ка, росій­ська й укра­їн­ська.

Мітки:

Заст. голо­ви КМДА Костюк: Одна обще­ствен­ная орга­ни­за­ция пре­дла­га­ет рас­смо­треть также и трол­лей­бу­сное сооб­ще­ние, что­бы сокра­тить расхо­ды. Мы рас­сма­три­ва­ем. tov_tob: Ждем про­ект дири­жа­бля. Тиць.

Мітки: , ,

…також бува­ють нічо­гень­кі.

Мітки: ,

Про­дав свою ста­ру зимо­ву кур­тку. Я б, зві­сно, не писав про це, але над­то незви­чним виявив­ся поку­пець: інте­лі­ген­тний чолов’яга з дуже гар­ною укра­їн­ською мовою. Як з’ясувалося пізні­ше, цим поку­пцем був Роман Вере­тель­ник, письмен­ник, про­фе­сор сла­ві­сти­ки й літе­ра­ту­ро­зна­вець. Зда­є­ться, це тре­тя люди­на з Вікі­пе­дії, якій …

Обнов­ки Read More »

Мітки: ,

Хочу пора­ди­ти два. Пер­ший — бри­тан­ський «Шер­лок». Я не думав, що він такий кла­сний. А він кла­сний. Дру­гий — «Cosmos: A SpaceTime Odyssey». 13 серій космо­су, фізи­ки й філо­со­фії. Непе­ре­вер­ше­но.

Мітки:

…з моєї точки зору: незро­зумі­ло, чому за ньо­го рапто­во про­го­ло­су­ва­ло біль­ше поло­ви­ни вибор­ців; у ньо­го була дуже силь­на інав­гу­ра­цій­на про­мо­ва, яка спо­до­ба­ла­ся навіть мені; зда­є­ться, це буде суча­сна вер­сія Лео­ні­да Дани­ло­ви­ча; пер­ша леді дуже достой­на: їй 52, а вигля­дає макси­мум на …

Про ново­го Пре­зи­ден­та… Read More »

Мітки: , ,

Наре­шті поди­вив­ся цей фільм. Що я можу ска­за­ти. Піар був над­зви­чай­ний. Від­гу­ки про фільм схваль­ні. Я писав уже у зві­ті за мину­лий рік, що якби фільм з’явився у віль­но­му досту­пі, то я б був гото­вий його визна­ти філь­мом року. Але фільм із вели­ким зуси­л­лям вда­ло­ся …

The Unbelievers Movie Read More »

Мітки:

Учо­ра­шній вело­день був при­коль­ний, але дуже мок­рий (дощ деко­му не дав доїха­ти до ПДН) і дуже коро­ткий (тра­са дефі­ле скла­да­ла­ся всьо­го з кіль­кох коро­тень­ких вулиць, ну дуу­у­у­же мало). Зага­лом вийшло тро­хи мен­ше 29 кіло­ме­трів. Замі­нив усі лам­пи роз­жа­рю­ва­н­ня, які ще лиша­ли­ся, на …

Вело­день Read More »

Мітки: , ,

Дочи­тав Юлі­а­на Сємьо­но­ва, те, що в мене було. Рані­ше осво­їв «Сем­над­цать мгно­ве­ний весны» і «При­ка­за­но выжить» (пер­ший том кни­ги «Пози­ция»), а оце за остан­ні кіль­ка міся­ців зал­пом про­чи­тав дру­гий і тре­тій том («Экспан­сия»), плюс «Испан­ский вари­ант» і «Аль­тер­на­ти­ва» окре­мою кни­гою. Ціка­во. Почав рити­ся …

Літе­ра­ту­ра Read More »

Мітки: , ,