Категорія: Записки

…в прин­ци­пі, під­па­да­ють під такі шабло­ни: грив­ня зна­чно укрі­пи­ла­ся на між­бан­ку (читай — коли­ва­н­ня ±5 копі­йок); долар на між­бан­ку рухнув (читай — грив­ня під­ня­ла­ся на ті ж 5 копі­йок); індекс росій­ських бірж обва­лив­ся (диви­шся на гра­фік, і бачиш мані­пу­ля­цію мас­шта­бом, а спад усьо­го …

99% укра­їн­ських новин… Read More »

Мітки:

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

Мітки: ,

Ти мені насни­ла­ся вдру­ге. Я тобі, пев­но, про пер­ший раз навіть і не про­бу­вав роз­ка­за­ти. Але вдру­ге… повтор нео­чі­ку­ва­ний. Чи очі­ку­ва­ний. При­найм­ні, він не випад­ко­вий. Пер­ший раз ти була у сво­є­му сіро­му све­трі і, мру­жа­чись, гри­зла яблу­ко. Я до тебе піді­йшов і про­сто поці­лу­вав. …

Ти Read More »

Мітки:

Ден­ні хащі Обо­ло­ні вра­жа­ють сво­єю кла­си­чні­стю. Струн­кі ряди одна­ко­вих 9‑поверхівок, біля під’їздів — лаво­чки, на лаво­чках хто? Пра­виль­но, ті самі бабуль­ки. Кла­си­чні напів­гні­здо­ві істо­ти, які мало чим від­рі­зня­ю­ться одне від одно­го. Де не прой­деш, чутно одна­ко­ві роз­мо­ви: «Ой, Іва­нов­на, я вчо­ра так …

Кия­ни Read More »

Мітки: ,

Наре­шті я зва­жив­ся змі­ни­ти нару­чний годин­ник, бо попе­ре­дня квар­цо­ва меха­ні­ка мене діста­ла сво­ї­ми рапто­ви­ми зупин­ка­ми. Нага­даю, що я кори­сту­вав­ся ота­ким: Дуже зру­чний годин­ник, як на руці, так і візу­аль­но. Скло захи­ще­не, кор­пус і бра­слет тита­но­вий. Про­сто прє­лєсть. Але є одне але: дов­го не живуть. Не …

Годин­ник Read More »

Мітки:

Закін­чив­ся чер­го­вий кіль­ка­до­бо­вий плей­ліст, і з усьо­го вари­ва незро­зумі­ло чого вижи­ває тіль­ки Wildpath зав­дя­ки дуже мело­дій­ній музи­ці. Чер­го­вий плей­ліст буде надно­вим для мене, але апрі­о­рі неекс­пе­ри­мен­таль­ним: Halestorm, Bang Camaro і Lynyrd Skynyrd. В основ­но­му.

Мітки:

Між дво­ма фір­ма­ми під­ня­тий SIP-транк, і ось так вигля­дає його тра­фік у ста­ні idle (вихі­дні були якраз). А це тра­фік на запа­сно­му інте­р­нет-кана­­лі у нас в офі­сі. По ньо­му регу­ляр­но шле­ться ICMP для пере­вір­ки ста­ну вла­сне кана­лу. Пер­ший вели­кий про­вал на гра­фі­ку — це …

Ціка­ві гра­фі­ки Read More »

Мітки: ,

Зараз типо­ва київ­ська кар­ти­на — купа хло­пчи­ків із папо­чка­ми з доку­мен­та­ми, а біля них стур­бо­ва­ні мату­сі. Сам такий колись був. Біля НАУ людно. Підо­зрюю, що біля 16-го кор­пу­су КПІ також людно. Мене роз­пи­ту­ють, куди всту­па­ти.

Мітки:

У збір­ці радян­ської фан­та­сти­ки за 66‑й рік, яку я зараз читаю, наткнув­ся на пре­чу­до­ву повість Михай­ла Анча­ро­ва «Голу­бая жил­ка Афро­ди­ты». Вла­сне, я про­сто хотів тут зали­ши­ти на неї поси­ла­н­ня.

Мітки: ,

Отак диви­шся собі доку­мен­тал­ку про радян­ські 80-ті, а тут таке:

Мітки: