Категорія: Записки

Я тебе зно­ву зустрів у сво­їх снах. Тіль­ки цьо­го разу ти, зав­жди весе­лий згу­сток щастя, про­сто сиді­ла в інва­лі­дно­му віз­ку, про­сто диви­ла­ся пусти­ми очи­ма на мене і про­сто каза­ла, що жити тобі зали­ши­ло­ся всьо­го кіль­ка міся­ців. Отак про­сто. Від роз­па­чу я був гото­вий кри­ча­ти, …

Сни Read More »

Мітки:

Воду гаря­чу дали. Аж не віри­ться, ха-ха. Від­пус­тка дво­ти­жне­ва мину­ла ще тиждень тому. Зві­сно, це не зна­чить, що я хоч якось від­по­чив. Час­тко­во дове­ло­ся вирі­шу­ва­ти сімей­ні пита­н­ня, час­тко­во — свої. Про остан­ні, спо­ді­ва­ю­ся, тро­хи зго­дом змо­жу роз­ка­за­ти. Узяв собі нор­маль­ний сті­­лець-крі­­сло, тепер …

Буден­не Read More »

Мітки:

Часто заду­му­ю­ся… а це нор­маль­но, що 18‑й авто­бус, 18‑й тро­лей­бус і 18‑й трам­вай — це три зов­сім різні мар­шру­ти, при­чо­му якщо тра­лік і трам­вай хоча б пере­ти­на­ю­ться на одно­му пере­хре­сті, то авто­бус ходить зов­сім на іншо­му бере­зі Дні­пра?

Мітки: , ,

Учо­ра ходив на Май­дан Неза­ле­жно­сті диви­ти­ся, що там зро­би­ли. Пока­зую фото­гра­фії.

Мітки: , ,

Виклав весня­ні фото­гра­фії з бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Оце тіль­ки дійшли руки. Зали­ши­ло­ся розі­бра­ти­ся, чому лайт­бокс у фото­га­ле­реї від­ва­лив­ся.

Мітки: ,

Зав­дя­ки сво­їм обо­лон­ським алко­ту­ри­стам мав змо­гу спро­бу­ва­ти поль­ське пиво на гре­ча­но­му меді. Ота­ке: Можу порів­ня­ти його тіль­ки із слав­но­зві­сною медо­ву­хою з київ­ської «Пін­ти». Хочу ще! Одна деталь: на укра­їн­сько­му медо­во­му пишуть «Не реко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти дітям, вагі­тним жін­кам…», а на поль­сько­му коро­тко і ясно: …

Медо­ве пиво Read More »

Мітки:

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч. ^_^

Мітки: ,

Ну і ще два кори­сних скри­пта. Пер­ший — для копі­ю­ва­н­ня гро­мі­зд­ких ката­ло­гів з купою фай­лів: ➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash   tar ‑cf — $1 | mbuffer ‑m 8G | tar ‑x ‑C $2➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash tar ‑cf — …

mbuffer/pv Read More »

Мітки: ,

Мав наго­ду зате­сти­ти це чудо. Дома­шній сер­вак пер­ший тиждень сто­яв без моні­то­ра, а деба­жи­ти ядро тре­ба було, бо воно пада­ло. Хитрість в тому, що при­ймач пові­дом­лень мав бути в іншій під­ме­ре­жі. Май­же всі ману­а­ли пишуть, що тре­ба, щоб при­ймач був у тій самій під­ме­ре­жі, …

netconsole Read More »

Мітки: ,

Metal head boys in the back of a Camaro Banging to Metallica on the radio From an all-star stud to a punk like you We've got so many flavours that I just can't choose Ох як тон­ко про Bang Camaro і Мета­лі­ку :)… Ну …

Halestorm Read More »

Мітки: ,