Категорія: Записки

Майдан післямайданний

Учо­ра ходив на Май­дан Неза­ле­жно­сті диви­ти­ся, що там зро­би­ли. Пока­зую фото­гра­фії.

Мітки: , ,

Ботанічний сад

Виклав весня­ні фото­гра­фії з бота­ні­чно­го саду ім. Гри­шка. Оце тіль­ки дійшли руки. Зали­ши­ло­ся розі­бра­ти­ся, чому лайт­бокс у фото­га­ле­реї від­ва­лив­ся.

Мітки: ,

Медове пиво

Зав­дя­ки сво­їм обо­лон­ським алко­ту­ри­стам мав змо­гу спро­бу­ва­ти поль­ське пиво на гре­ча­но­му меді. Ота­ке: Можу порів­ня­ти його тіль­ки із слав­но­зві­сною медо­ву­хою з київ­ської «Пін­ти». Хочу ще! Одна деталь: на укра­їн­сько­му медо­во­му пишуть «Не реко­мен­ду­є­ться вжи­ва­ти дітям, вагі­тним жін­кам…», а на поль­сько­му коро­тко і ясно:

Мітки:

Powerwolf

Миле німе­цьке від­кри­т­тя року вам на ніч. ^_^

Мітки: ,

mbuffer/pv

Ну і ще два кори­сних скри­пта. Пер­ший — для копі­ю­ва­н­ня гро­мі­зд­ких ката­ло­гів з купою фай­лів: ➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash   tar -cf — $1 | mbuffer -m 8G | tar -x -C $2➜ bin cat pfcp #!/usr/bin/env bash tar -cf —

Мітки: ,

netconsole

Мав наго­ду зате­сти­ти це чудо. Дома­шній сер­вак пер­ший тиждень сто­яв без моні­то­ра, а деба­жи­ти ядро тре­ба було, бо воно пада­ло. Хитрість в тому, що при­ймач пові­дом­лень мав бути в іншій під­ме­ре­жі. Май­же всі ману­а­ли пишуть, що тре­ба, щоб при­ймач був у тій самій під­ме­ре­жі,

Мітки: ,

Halestorm

Metal head boys in the back of a Camaro Banging to Metallica on the radio From an all-star stud to a punk like you We've got so many flavours that I just can't choose Ох як тон­ко про Bang Camaro і Мета­лі­ку :)… Ну

Мітки: ,

99% українських новин…

…в прин­ци­пі, під­па­да­ють під такі шабло­ни: грив­ня зна­чно укрі­пи­ла­ся на між­бан­ку (читай — коли­ва­н­ня ±5 копі­йок); долар на між­бан­ку рухнув (читай — грив­ня під­ня­ла­ся на ті ж 5 копі­йок); індекс росій­ських бірж обва­лив­ся (диви­шся на гра­фік, і бачиш мані­пу­ля­цію мас­шта­бом, а спад усьо­го

Мітки:

Метропланування

Най­дов­ше вижи­ва­ють кіль­це­ві топо­ло­гії, що пере­ти­на­ю­ться в декіль­кої місцях. Як олім­пій­ські кіль­ця.

Мітки: ,

Ти

Ти мені насни­ла­ся вдру­ге. Я тобі, пев­но, про пер­ший раз навіть і не про­бу­вав роз­ка­за­ти. Але вдру­ге… повтор нео­чі­ку­ва­ний. Чи очі­ку­ва­ний. При­найм­ні, він не випад­ко­вий. Пер­ший раз ти була у сво­є­му сіро­му све­трі і, мру­жа­чись, гри­зла яблу­ко. Я до тебе піді­йшов і про­сто поці­лу­вав.

Мітки:
Top