Категорія: Записки

Для мене про­гра­ма на пото­чний рік вичер­па­ла­ся, і поки я зараз сиджу на заклю­чно­му кон­цер­ті в Націо­наль­ній філар­мо­нії Укра­ї­ни й зача­ро­ва­но див­лю­ся на те, як Роман Кофман дири­гує камер­ним орке­стром, бот люб’язно публі­кує цей запис. Насам­пе­ред, заува­жу, що в цьо­му запи­сі не буде нічо­го ні …

Під­сум­ки 2014–го року Read More »

Мітки:

Зві­сно, я не забув зро­би­ти тра­ди­цій­ну фотку. А ще є фотка ялин­ки на Софій­ській пло­щі. Оби­дві фотки висять в аль­бо­мі гале­реї.

Мітки: , , , ,

Я ж забув викла­сти фото­гра­фії… Ну та їх там тіль­ки чоти­ри. Виправ­ля­ю­ся.

Мітки: , , ,

Ори­гі­нал. Як пере­дає коре­спон­дент УНІАН, рані­ше на місці, де зараз вста­нов­ле­но ялин­ку, сто­яв пам'ятник Лені­ну, який було зне­се­но у люто­му цьо­го року. Мало ж хто знає, що я під саме цим пам’ятником і саме зав­дя­ки дні­про­пе­тров­ським пан­кам і не-пам’ятаю-вже-якому-пиву почав слу­ха­ти ту музи­ку, яку я зараз …

У Дні­про­пе­тров­ську на місці зне­се­но­го пам’ятника Лені­ну від­кри­ли ялин­ку Read More »

Мітки: , , , , ,

Звід­си. Если вы отку­по­ри­ли что-либо – заку­по­рьте. Если в руках у вас жид­кое – не разлей­те, поро­шко­обра­зное – не рас­сыпьте, газообра­зное – не выпу­сти­те нару­жу. Если вклю­чи­ли – выклю­чи­те. Если открыли – закрой­те. Если разо­бра­ли – собе­ри­те. Если вы не може­те собрать …

Пра­ви­ла выжи­ва­ния в хими­че­ской лабо­ра­то­рии Read More »

Мітки:

Лун­на сона­та (точні­ше, її тре­тя части­на), така, якою вона могла б ста­ти, будь у Людві­га еле­ктро­гі­та­ра, ком­бік і слух =).

Мітки:

Це ж про­сто якесь свя­то! Пере­ві­сив слу­жбу на інший порт. Кому здав­ся неща­сний сер­вер у сели­щі місько­го типу?

Мітки: , ,

УНІАН пише: Росій­ське втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну зали­ша­є­ться загро­зою без­пе­ки для всьо­го атлан­ти­чно­го про­сто­ру, а пото­чний рік став "роком агре­сії". Про це заявив гене­раль­ний секре­тар НАТО Йенс Стол­тен­берг сьо­го­дні під час прес-кон­фе­­ре­н­ції напе­ре­до­дні зустрі­чі міні­стрів закор­дон­них справ альян­су. Ні, соне­чко, 2014‑й рік став …

Рік чого? Read More »

Мітки:

…коро­тень­ке відео на ніч. Шукай­те на юту­бі ана­ло­гі­чні відео з цією люди­ною.

Мітки:

Жит­тя зухва­ло під­но­сить хитрі та дрі­бні неспо­ді­ван­ки, але про це колись потім, може за кіль­ка тисяч років. Наре­шті закін­чив диви­ти­ся сері­ал за моти­ва­ми кни­ги Вуд­ха­у­за «Дживс і Вустер». Кни­гу мені реко­мен­ду­ва­ла одна добра зна­йо­ма, але зва­жа­ю­чи на і так задов­гий пото­чний спи­сок …

Анон­си Read More »

Мітки: ,