Категорія: Записки

Тестую зараз отри­ма­ний Linux Mint miniKDE. Дуже подо­ба­є­ться, все заве­ло­ся без зусиль, все кла­сно, гар­но і не глю­чить.

Вчо­ра почав пра­ви­ти текст, пере­да­ний мені Коли­бен­ком. Зве­ться "Лица­рі без­ум­ства". Окрім того, що він сам по собі порів­ня­но з інши­ми вже існу­ю­чи­ми здо­ро­вий, так ще його і допи­су­ва­ти тре­ба буде. Оце сиджу собі думаю, як його викла­да­ти на сайт — чи таки пов­ним текс­том, чи, може, фай­лом. Мабуть, дове­де­ться пов­ним текс­том. Не хочу фай­ла­ми.

Наре­шті пішов дов­го­ж­дан­ний дощ.

Мітки: , ,

Нічо так поси­ді­ли в Колі. Навіть дуже так нічо­го.

Зно­ву сьо­го­дні жар­ко! Скіль­ки можна? На кого Сон­це таке зле, що гото­ве спа­ли­ти к чор­там соба­чим все живе? Чи не на мене нена­ро­ком? А я в домі­ку :-P.

Напи­сав про­гу для обчи­сле­н­ня кіль­ко­сті про­стих мно­жни­ків для чисел. Он, пра­цює зараз. Дру­гий міль­йон обра­хо­вує. На C писав!

Зре­штою, при­їха­ли всі диски, які я зака­зу­вав. Навть Дебі­ан тепер є фіналь­ний. Як руки дійдуть — понов­лю­ся.

Ммммм… ну що ще… Вла­сне, все.

Дяка Свя­то­му Патрі­ку за те, що зав­тра вихі­дний.

Мітки: , ,

Але неве­ли­кий і недов­го, хоча гри­мі­ло добря­че.

На обла­сно­му кон­кур­сі ЮІР 5‑те місце. Ну їх…

Бідний Коля :)…

Порвав своє про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу", але нато­мість виклав дещо ціка­ве. Читай­те.

Не жар­ко.

Мітки: ,

Чомусь я ще не сплю.

Сту­кну­ло в голо­ву шука­ти видав­ни­цтво, куди можна посла­ти свої вір­ші. Дов­бу цим Коли­бен­ка.

Про­дов­же­н­ня "Епі­ло­гу" ще не порвав. Але хто-зна, от ляжу спа­ти, сам Патрік лише знає, що в голо­ву мені сту­кне.

Все, добра­ніч.

Мітки:

Але то все таке. Подя­ка така собі…

Жар­ко.

Про­дов­же­н­ня епі­ло­гу напи­сав, лежить у порт­фе­лі, але чомусь викла­да­ти його не хоче­ться. Пор­ву і вики­ну.

Як люди уму­дря­ю­ться в таку жару хво­рі­ти на засту­ду?

Мітки:

Немо­жли­во вийти надвір. Пече так, як зда­є­ться не пекло ніко­ли, ну хіба що в Кар­па­тах того року, як я їздив на роз­ко­пки.

Трин­дець.

Зно­ву дово­ди­ться сиді­ти цілий день у хаті. Про­сто немо­жли­во. А ще я ходжу в шко­лу і сиджу в кла­сах у самий роз­пал аццько­го пекла.

Вла­сне, зно­ву під­би­ває напи­са­ти щось неве­ли­ке, але фун­да­мен­таль­не, хоча та ідея, яку я зараз поти­хень­ку маю, ніку­ди не годя­ща.

Та і музи нема.

Мітки: ,

Зате ми вигра­ли зма­га­н­ня. І їде­мо в Пол­та­ву на обла­сні в субо­ту.

Зараз буду роз­по­чи­на­ти пере­но­си­ти ще один сайт.

Мітки: , ,

Что нам ветер да на это отве­тит?..

Пограв­ся із зов­ні­шнім вигля­дом сво­го Дебі­а­на — ста­ло наба­га­то при­коль­ні­ше і радує око. Зро­бив скрін­шот, думаю від­прав­лю на Лафокс чи на ЛОР.

Про­си­дів в хаті май­же цілий день. Ну, те що їздив (в гараж aka між пали­чка­ми) і ходив на пошту (Linux Mint miniKDE при­йшов — зачо­тна шту­ка!) — не в щот.

Йти­му їсти і чита­ти.

Зав­тра зма­га­н­ня юних інспе­кто­рів руху. /me погля­нув в дзер­ка­ло і заду­мав­ся наскіль­ки він юний.

Ну і що.

P.S. Хоче­ться ще щось напи­са­ти. В сми­слі, кре­а­тив.

Мітки: , ,

Нова тема вста­нов­ле­на і лока­лі­за­ція сай­ту вико­на­на.

Плюс до того викла­дую Universal Program Licence 3.0 (чер­не­тка) для публі­чно­го обго­во­ре­н­ня. Ось тут: http://natalenko.name/myfiles/upl.txt.

Мітки:

Помо­є­му, кара­ван DNS дійшов і до Укра­ї­ни. Я спо­сте­рі­гав ціка­ве яви­ще — з‑за кор­до­ну цей сайт був досту­пний, а із Укра­ї­ни — ні. Зараз, таке як, всьо в поряд­кє.

При­йшов наре­шті Linux Mint miniKDE. Зачо­тна шту­ка.

Жар­ко. В прин­ци­пі, я не знаю, що ж чекає на нас влі­тку :).

Ще щось хотів ска­за­ти… Ладно, зга­даю — допи­шу.

Мітки: , ,