Категорія: Записки

Про­чи­тав Гро­мо­ву "Гле­ги". Твір дуже спо­до­бав­ся, але таке вра­же­н­ня, що він неза­кін­че­ний. Тим не мен­ше, реко­мен­дую. Зараз читаю Наза­ро­ва "Силай­ское ябло­ко". Дуже подо­ба­є­ться. Це остан­ній твір зі збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Попри­би­рав в кім­на­ті.

Мітки: ,

Іра, маю тобі ска­за­ти вели­че­зне дякую за ту чудо­ву про­гу­лян­ку під зоря­ми, а також за те, що дала таку чудо­ву наго­ду роз­ві­я­ти­ся. Після сві­жо­го пові­тря і дума­є­ться лег­ше. А тепер до сум­них новин. "Зв'язківець" (а не "Газо­вик", до речі) про­грав Дра­би­нів­ці з рахун­ком …

Про­гу­лян­ка під зоря­ми Read More »

Мітки: ,

Ага, між зако­ха­ні­стю і… неза­ко­ха­ні­стю :). Не хоче­ться завча­сно роз­ча­ро­ву­ва­ти­ся, але я таки знаю, що з цьо­го нічо­го не вийде, хоча Муза Вона, думаю, іде­аль­на. Ех… О 17:00 йду диви­ти­ся супер­фут­бол, гра­ють "Газо­вик" (Нові Сан­жа­ри) і "Чиста кри­ни­ця" (Дра­би­нів­ка). Це буде бата­лія, …

Балан­сую на гра­ні Read More »

Мітки: , ,

Ace&Base. Тепер в іне­ті сиджу через неї, поки на Білай­ні не дове­дуть до ума.

Мітки:

Про­чи­тав Абра­мо­ва "В лесу при­фрон­то­вом". Все з тієї ж збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Зви­чай­но, дуже спо­до­ба­ло­ся. Реко­мен­дую всім.

Мітки:

Остан­нім часом наві­ки хрі­но­вий. Через Білайн. Оце думаю-думаю, та й піду куплю пакет Діджу­са зав­тра. Бо ста­рий накрив­ся.

Мітки:

Бо я наре­шті при­кру­тив suspend2ram і suspend2disk. Дяку­ю­чи фору­му Лафо­кса. Був сьо­го­дні на кон­суль­та­ції з алге­бри. Також був гар­но поли­тий сло­ва­ми кла­сно­го керів­ни­ка в адре­су всьо­го кла­су. Ужас… Схо­див на пошту, забрав Linux Mint 3.0 "Cassandra". Пра­цює, я задо­во­ле­ний.

Мітки: , ,

З укра­їн­ської мови. І через те, що я пре­тен­дую на якусь три­кля­ту, ніко­му не потрі­бну медаль, мені дове­ло­ся сиді­ти там, чека­ти хто-зна чого, поки пере­ві­рять робо­ти восьми людей за три (!) годи­ни. Через це я не встиг ні по музи­ку, ні по диск …

Екза­мен Read More »

Мітки: , , ,

В міні­а­тю­рі. Їздив сьо­го­дні на річку Воро­ну, туди, де камі­н­ня. На диво, після такої спе­ки вода ще є, і до того ж бага­то. Поси­ді­ли з Коля­ном. Зно­ву, як при­їхав, писав Стрім. Напи­сав бага­то і сер­йо­зно, сиджу тепер задо­во­ле­ний.

Мітки: ,

Сьо­го­дні отри­мав обхі­дний лист. Вла­сне, здав кни­ги в шкіль­ну бібліо­те­ку (замість астро­но­мі­чної кар­ти, яку я комусь від­дав, від­ска­ну­вав кар­ту Іри, роз­дру­ку­вав і від­ніс — про­йшло! — за що Іра отри­ма­ла чесно заслу­же­ну моло­чну пори­сту шоко­лад­ку :)). Публі­ка­ції на ГАКу попу­ляр­ні­стю не кори­сту­ю­ться, рецен­зія …

Вся­ке різне Read More »

Мітки: , , ,