Категорія: Записки

Соне­чка вам на ніч (не Дра­ку­лу ж перед сном слу­ха­ти; хоча кому як). Це та дів­чин­ка на бек-вока­­лі у Буту­со­ва. На її сай­ті є блю­зо­ві запи­си, але, чесно кажу­чи, мені біль­ше подо­ба­є­ться те, як вона спів­ає висо­ким голо­сом, а не низь­ким. Хоча що там …

Юля Худя­ко­ва Read More »

Мітки: , , ,

А вот Лан­де з новим аль­бо­мом, схо­же, спра­вив­ся, хоча я дійшов тіль­ки до дру­гої пісні. (про себе смі­ю­ся, що це утя­же­льон­на вер­сія буту­сів­ських про­гу­ля­нок по воді)

Мітки: ,

Із 7‑го по 11-те люто­го мав задо­во­ле­н­ня впер­ше бути в засні­же­них Кар­па­тах. Я там, зві­сно, нео­дно­ра­зо­во був, але в теплу пору року. Цьо­го разу тре­ба було поба­чи­ти, що це таке — сніг у Кар­па­тах. Під катом фото­чки з роз­по­від­дю. Деякі фото­чки об’ємні. Бага­то фото­чок не мої, …

На лижах у Кар­па­тах Read More »

Туо­мас, WTF? Ти в кур­сі, що в тебе вийшов такий собі еко-аль­бом — легень­кий тан­цю­валь­ний поп-фольк-рок? Ти чому заста­вив Флор так по-про­­сто­­му спів­а­ти? Чи тобі нага­да­ти, на що вона зда­тна? Де діла­ся роз­мі­ре­ність, усе­ося­жність, вели­чність тво­їх сим­фо­ній? Ти явно кудись спі­шив, а за тобою …

Nightwish — Endless Forms Most Beautiful Read More »

Мітки: , ,

Зда­є­ться, я його тут ще не пока­зу­вав.

Мітки: , ,

Як її не любить? P.S. «Радіо 538» якесь, віді­мо, досить попу­ляр­не в Нідер­лан­дах. Там у них на кана­лі бага­то кла­сних живих запи­сів, з‑поміж них є ще кіль­ка з Within Temptation.

Мітки: ,

Вихі­дни­ми мав наго­ду наві­да­ти­ся в театр на поста­нов­ку «Бабо­чки сво­бо­дны» (п’єса Лео­нар­да Гер­ша «Эти сво­бо­дные бабо­чки») у був­шо­му «Кра­ко­ві», а нині «Киє­ві» на Руса­нів­ці у вико­нан­ні сту­дії «Тыся­че­ле­тие». Не можу, прав­да, ска­за­ти, що я так уже силь­но й пові­рив, ІМХО, гра­ли натя­гну­то. І театр тро­хи зане­дба­ний. Але …

Театр і кіно Read More »

Мітки: ,

Ахтунг: у цій замі­тці є над­се­кре­тне зна­н­ня, яким воло­діє дуже неве­ли­ка кіль­кість людей. Якщо ви усві­дом­лю­є­те, що від робо­ти з tc у вас може погір­ши­ти­ся само­по­чу­тя, може поча­ти випа­да­ти волос­ся в одних місцях і рости в інших, може піти дру­жи­на й забра­ти дітей, ви може­те захво­рі­ти на алко­го­лізм …

Шей­пінг паке­тно­го IP-тра­фі­ку за допо­мо­гою tc+cls_bpf Read More »

Мітки: , , , , ,

Загля­нув тут у субо­ту на Вело­байк — 2015. Ох і ціни :(. Зві­сно, в євро вони не змі­ни­ли­ся, а в грн мій вєлік тепер штук трид­цять коштує. Про дво­пі­дві­си я вза­га­лі мов­чу, там шести­зна­чні числа. Пічаль-біда. Єди­ні вєлі­ки, які збе­ре­гли від­но­сно аде­ква­тну ціну — це …

Вело­байк Read More »

Мітки:

Був учо­ра на кон­цер­ті Сим­фо­ма­нії (це там де купа гар­них дів­чат на скри­пках гра­ють в основ­но­му каве­ри на рок/метал, а ще в них мега­ха­ри­зма­ти­чна бара­бан­щи­ця, соне­чко про­сто) і Місте­рії (а це там, де мімі­мі­шна дів­чин­ка Іра соліс­тка, може, ви її по іксфа­кто­ру бачи­ли). Звер­ху …

Кон­церт Місте­рії Read More »

Мітки: , , ,