Категорія: Записки

Іду на 17:00 на ста­діон. Буде гран­діо­зний фут­бол — "Зв'язківець" — Попо­во. Вчо­ра з Коля­ном поси­ді­ли, пив­ка попи­ли. В таку жару якраз. А перед тим хотів на тан­ці. Посмі­яв­ся хоч, та і сам тро­хи… гм… якщо так можна ска­за­ти, то потан­цю­вав. Дочи­тав Стру­га­цьких …

Фут­бол Read More »

Мітки: , ,

Поки вирі­шив, що до "Оксії" нічо­го не над­си­ла­ти­му (Коли­бен­ко, МАЛЧАТЬ!!!). Тим часом чер­го­ва публі­ка­ція на ГАКу: http://gak.com.ua/creatives/2/5266.

Мітки:

12

Мітки:

Напи­сав і це. Прав­да, важ­ко, жар­ко, бага­то писа­ти (7 хилих задач, кожну з яких роз­пи­су­ва­ти хто-зна наві­що на кіль­ка сто­рі­нок). P.S. Окре­ме спа­си­бі Ірі за такі малень­кі листо­чки, де було щось схо­же на розв'язки :))))).

Мітки: ,

День наро­дже­н­ня Іри видав­ся на сла­ву, гар­но поси­ді­ли, а потім ще і погу­ля­ли. Ще раз вітаю, Іра :). Сьо­го­дні виклав Стрім сві­жий і StreamCORE. Анон­си поро­бив май­же всі. Ще от піду на freshmeat запо­стю.

Мітки: , ,

Я таки довів своє тво­рі­н­ня до ума, тепер воно може пра­цю­ва­ти з кіль­ко­ма кори­сту­ва­ча­ми одно­ча­сно + до того, немає ста­рої дитя­чої хво­ро­би з дво­ма одна­ко­ви­ми про­це­са­ми. Іра, не обра­жай­ся, це важ­ке ріше­н­ня, але ти мені дорож­че. З Днем наро­дже­н­ня!

Мітки: ,

Дочи­тав "Силай­ское ябло­ко". Нема слів, твір гар­но зба­лан­со­ва­ний, закін­че­ний, його при­єм­но і ціка­во чита­ти. Почав чита­ти Каре­ла Чапе­ка "Фабри­ку Абсо­лю­та". Чапек геній :).

Мітки:

Наче, 12. Але ж поми­л­ка-то була ;). Почав чита­ти  Танен­ба­у­ма "Опе­ра­ци­он­ные систе­мы. Разра­бо­тка и реа­ли­за­ция". Пру­ся. Тре­ба схо­дить від­мі­ти­ти зда­чу чер­го­во­го екза­ме­ну.

Мітки: ,

При­йшов додо­му і зро­зу­мів, що зро­бив одне зав­да­н­ня непра­виль­но. Гм, балів 10 має бути, хай би йому чорт. Купив нову ручку.

Мітки:

Про­чи­тав Гро­мо­ву "Гле­ги". Твір дуже спо­до­бав­ся, але таке вра­же­н­ня, що він неза­кін­че­ний. Тим не мен­ше, реко­мен­дую. Зараз читаю Наза­ро­ва "Силай­ское ябло­ко". Дуже подо­ба­є­ться. Це остан­ній твір зі збір­ки радян­ської фан­та­сти­ки. Попри­би­рав в кім­на­ті.

Мітки: ,