Категорія: Записки

Таа­а­а­ак! Іра, я тебе кохаю! Хочу кри­ча­ти на ввесь світ про це, щоби навіть сон­на сова вдень стрі­пну­ла­ся і гепну­ла­ся на зем­лю від тако­го кри­ку!

Ірин­ко, дякую тобі, за твоє "так", дякую за цей вечір, неза­бу­тній і непо­втор­ний, за те про­сто, що ти є, що ти поруч!

Ти їдеш… Але я тебе чека­ти­му. Яки­хось 12 днів.

КОХАЮ!

Мітки:

Їздив у КПІ, здав всі доку­мен­ти, тепер май­же сту­дент (7‑го числа ще спів­бе­сі­да, але то фор­маль­ність). Напряг, від­чу­ваю, буде з житлом пер­ший час, але щось при­ду­ма­є­мо.

За час, поки я був від­су­тній, купа новин, але я про них не зга­ду­ва­ти­му дуже (GPLv3 вар­та ува­ги, але не тут і не зараз).

Виклав новий твір, напи­са­ний в Ком­со­моль­ську.

Мітки: ,

Був у Заче­пи­лів­ці, при­лив ще там все, що можна було при­ли­ти. Потім поїхав до сво­їх на вилаз­ку. Шашлик, пиво, і вза­га­лі кла­сно :).

Від­віз Іру додо­му що зве­ться "с вєтєр­ком" на сво­є­му мер­сі мар­ки "Укра­ї­на" ;).

Потім потра­пив на фут­бол. "Газо­вик" про­дув "Зв'язківцю" по після­ма­тче­вих пеналь­ті. А так було 0:0.

І вза­га­лі, щось нена­че недав­но встав, а вже і ляга­ти пора :).

Мітки: , ,

Від­був випу­скний, все про­йшло начеб­то нічо­го так, ніхто під забо­ром не валяв­ся :). Феєр­верк вла­шту­ва­ли гар­ний, ну і медаль… гм-гм… :).

Тіль­ки про­снув­ся, зараз їха­ти­му в Заче­пи­лів­ку.

P.S. Іра, дякую за каву, без неї я б не дійшов.

Мітки: ,

Зав­тра випу­скний, але я не хочу зов­сім про це дума­ти.

Сьо­го­дні виклав новий твір, цей раз про­зою.

Бага­то думав над тим, яко­го дідь­ка я так гли­бо­ко зако­ху­ю­ся. Ріше­н­ня не зна­йшов, не зна­йшов вин­них (ну хіба сам, зви­чай­но, біль­ше того, так і є), не зна­йшов, як цю "пошесть" пере­бо­ро­ти, біль­ше того, що най­біль­ше б'є по голо­ві — неро­зу­мі­н­ня. Не зі сво­го боку. З її :).

Будем дума­ти, що все це ефе­мер­не.

Мітки: , ,

Угу, віль­но диха­є­ться віль­ним пові­трям :). Дожи­ваю остан­ні дні до випу­скно­го, а там, далі, в Київ, і, якщо все буде добре, на роз­ко­пки.

Дочи­тав "Дни затме­ния". Почав чита­ти Сол­жне­ці­ни­ца "В кру­ге пер­вом". Пара­лель­но почну чита­ти А. Стру­га­цько­го "Дья­вол сре­ди людей".

Назби­рав купу папе­рів, зоши­тів за всю шко­лу, тре­ба пали­ти.

Напи­сав ново­го вір­ша і виклав на сайт.

Мітки: , ,

Поси­ді­ли з Сань­ком, попи­ли пива (осо­би­сто я літру пше­ни­чно­го), від­мі­ти­ли, коро­тше, так, як тре­ба.

Істо­рія, зви­чай­но, 12 :).

Мітки: ,

Здав. Ще не знаю оцін­ки (тіль­ки-но вийшов з кабі­не­ту), але від­чу­ваю що все гут.

Почав чита­ти Стру­га­цьких "Дни затме­ния". Зви­чай­но, подо­ба­є­ться, твір навіть з при­ко­ла­ми, ржа­чний.

Мітки: ,

Дочи­тав "Отель "У погиб­ше­го аль­пи­ни­ста"".

Мітки:

Тре хоч повчи­ти, а то у п'ятницю екза­мен. Зате він остан­ній :).

А вза­га­лі, все почи­нає набри­да­ти.

Мітки: